Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures

Op 15 juni 2012 is de Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures in werking getreden.

Achtergrond

In 2009 heeft de Raad van de Europese Unie een kaderbesluit (Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures) vastgesteld over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures. Dit besluit bevat regels voor de justitiële autoriteiten van de lidstaten voor het voeren van rechtstreeks en gestructureerd overleg en tot nauwere samenwerking, wanneer tijdens een strafrechtelijk onderzoek (zowel opsporingsfase als vervolgingsfase) blijkt dat een parallel onderzoek wordt gevoerd in het buitenland tegen dezelfde persoon en wegens dezelfde feiten. In deze aanwijzing worden de procedures beschreven voor het leggen van contact en voor het voeren van overleg tussen leden van het Nederlandse Openbaar Ministerie en de bevoegde autoriteiten van andere EU lidstaten teneinde vast te stellen of er parallelle strafprocedures lopen wegens dezelfde feiten en ten aanzien van dezelfde personen. Naast het voorkomen van schending van het beginsel ‘ne bis in idem’, kan op deze wijze door de Nederlandse officier van justitie, bij voorkeur in een vroegtijdig stadium,een effectieve oplossing wordt bereikt in een strafzaak door samen te werken met partners in het buitenland.

Print Friendly and PDF ^