Aanscherping sanctiebeleid SZW-wetten

Fraude mag niet lonen. Met dit onbetwistbare uitgangspunt is het sanctie-instrumentarium in de socialezekerheidswetgeving (SZW) en de arbeidswetten herzien. Het resultaat is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, die op 1 januari 2013 in werking is getreden de redenering die aan de wet ten grondslag ligt: overtreding van voorschriften in socialezekerheidswetten en arbeidswetten tast de solidariteit in de verzorgingsstaat aan, met als gevolg een erosie van vertrouwen van de burgers die de regels wel naleven. Of, zoals de wetgever het stelt: ‘Werkende burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat alleen de mensen die er recht op hebben een uitkering of kinderopvangtoeslag ontvangen. Ondernemers moeten er op kunnen vertrouwen dat de overheid oneerlijke concurrentie hard aanpakt’. De wetswijziging is gebaseerd op de veronderstelling dat hoge sancties, waarvan de overtreder zeker kan zijn dat deze worden opgelegd en geëffectueerd, zullen bijdragen aan een betere normnaleving. Het artikel 'Aanscherping sanctiebeleid SZW-wetten beoordeeld: vliegt de wetgever uit de bocht?' gaat niet over de vraag of deze redenering juist is.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^