Aanpak identiteitsfraude: noodzaak tot verbeteren aangifteproces

Naar aanleiding van het bericht over de aanname dat naar schatting 2 miljoen Nederlanders te maken krijgen met identiteitsfraude op de website www.security.nl van 6 juni 2013 zijn kamervragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie.

De vragen zien met name op het aangifteproces. Plasterk geeft aan dat inderdaad nog winst valt te behalen in het realiseren van een adequaat aangifteproces. De verbetering van de intake en afhandeling van aangiften is dan ook een van de speerpunten van het beleid van de minister van Veiligheid en Justitie. Opstelten zal de Tweede Kamer binnenkort informeren over de voortgang die geboekt is bij het verbeteren van de intake en de dienstverlening en zijn ambities bij de behandeling van de aangiftes bij de politie.

Problemen met de aangifte zouden wellicht ook gelegen kunnen zijn in het ontbreken van de zelfstandige strafbaarstelling. Het 'Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden', bevat instrumenten om tegen verschillende vormen van identiteitsfraude op te treden. Tijdens de bespreking van het concept wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft de minister van Veiligheid en Justitie opgemerkt dat het misbruik van identificerende persoonsgegevens meer op één lijn wordt gesteld met misbruik van reisdocumenten en identiteitsbewijzen.

Het vervolgonderzoek ‘Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland’ stelt dat 85% van de slachtoffers tevreden is over de afhandeling van identiteitsfraude en/of foute of onterechte registraties. Zowel het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude- en fouten als de Fraudehelpdesk helpen slachtoffers bij alle vormen van identiteitsfraude waarbij het CMI is gespecialiseerd in individuele hulpverlening ingeval van identiteitsfraude terwijl de Fraudehelpdesk het gehele terrein van fraude bestrijkt.

De verdere aanpak omtrent het herstellen van de gevolgen van identiteitsfraude zal onderdeel uitmaken van de kabinetsvisie met betrekking tot identiteitsfraude die, conform de toezegging uit het Algemeen Overleg van 10 april j.l., voor het eind van het jaar zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan het eind van het jaar zal tevens een identiteitsmonitor worden overgelegd. Deze identiteitsmonitor is een middel om op een gestructureerde wijze gedurende een langere periode cijfers te verzamelen en te monitoren ten aanzien van identiteitsfraude.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^