Aangifteplicht Zorgfraude Geldt Ook Voor Zorgverzekeraars, Indicatieorganen En Zorgkantoren

In een recent Besluit heeft de Minister van Veiligheid en Justitie duidelijk gemaakt dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en indicatieorganen als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aangifteplicht hebben als hun duidelijke signalen van zorgfraude ter ore komen.

Ten aanzien van ernstige vermoedens van zorgfraude bestond tot voor kort onduidelijkheid over de vraag of wel of geen aangifteplicht voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en indicatieorganen moest worden aangenomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft daarom in de Algemene Maatregel van Bestuur van 25 november 2014 de strekking van artikel 162 lid 4 Sv expliciet uitgebreid tot zorgverzekeraars in de zin van artikel 1 sub b van de Zorgverzekeringswet (Zvw), indicatieorganen als bedoeld in artikel 9a lid 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en rechtspersonen ex artikel 40 van de AWBZ.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^