A4all V.O.F. betaalt boete voor milieuovertredingen bij aanleg A4

De gelegenheidscombinatie A4all V.O.F. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van € 750.000 geaccepteerd. De combinatie wordt verweten dat het milieuovertredingen heeft begaan bij de aanleg van een nieuw snelwegtraject van de A4 tussen Delft en Schiedam. De aanleg van deze snelweg werd medio 2011 door Rijkswaterstaat gegund aan de gelegenheidscombinatieA4all V.O.F. bestaande uit de (bouw ) bedrijven Boskalis BV, Van Hattum en Blankevoort BV, KWS Infra BV, Heijmans Integrale Projecten BV en Vialis BV.

Het Hoogheemraadschap van Delfland, in dit geval het bevoegd gezag, heeft in maart en april 2013 geconstateerd dat de aanleg van het nieuwe snelwegtraject gepaard is gegaan met overtredingen van de milieuwetgeving: A4all heeft deze maanden op diverse locaties grondwater onttrokken voordat zij daarvoor de benodigde vergunning had verkregen. Er is daarnaast geconstateerd dat A4all in strijd met de Waterwet het onttrokken grondwater heeft geloosd in oppervlaktewater.

Gedurende de periode dat deze overtredingen hebben plaatsgevonden heeft het Hoogheemraadschap schriftelijk en mondeling gewaarschuwd dat de overtredingen dienden te worden beëindigd. Deze waarschuwingen zijn –ondanks toezeggingen- niet tijdig door A4all opgevolgd. Naar aanleiding van constateringen door het hoogheemraadschap waren in dat kader al € 85.000 aan dwangsommen verbeurd, waarvan € 25.000 voor het onttrekken van grondwater zonder vergunning en € 60.000 voor het lozen op het oppervlaktewater.

Daarnaast blijkt uit onderzoek door de politie dat bij de aanleg van een wal naast de snelweg gebruik was gemaakt van zogenaamde bentoniet-cementbrokken. Het bentoniet-cement was overtollig materiaal afkomstig van de aanleg van wanden in het tracé en had op dat moment niet zo gebruikt mogen worden omdat nog niet aangetoond was dat dit materiaal voldeed aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat er sprake is van ernstige strafbare feiten.  Een milieuvergunning is een zorgvuldig tot stand gekomen balans tussen economische belangen en de belangen van gezondheid, veiligheid en milieu. A4all achtte het belang om geen vertraging in het project op te lopen kennelijk belangrijker dan dat de milieuwetgeving nageleefd wordt.

Het Openbaar Ministerie vindt dat het gedrag van de verdachtelaakbaar is te noemen. Verzoeken en waarschuwingen van het bevoegd gezag zijn meermalen naast zich neergelegd. Hiermee is het bevoegd gezag ondermijnd en dat vindt het OM onacceptabel.

Gevolgen milieu

De feiten hebben uiteindelijk geringe nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. De nadelige gevolgen hebben eruit bestaan dat het lozen van het grondwater in oppervlaktewater leidt tot tijdelijke vertroebeling van dat oppervlaktewater en tot de afzet van een (beperkte hoeveelheid) zand in het oppervlaktewater.

Passende afdoening

Het OM ziet de betaling van € 750.000 door A4all V.O.F. als een passende afdoening.  Met de gekozen wijze van afdoening en de hoogte van de boete wordt, kort nadat het snelwegtraject is afgerond, het signaal aan de maatschappij gegeven dat de handelswijze van A4all onacceptabel is. Wanneer de zaak voor de rechter zou zijn gebracht was het OM tot een vergelijkbare strafeis gekomen. A4All is een gelegenheidscombinatie en nu het A4-traject is gerealiseerd zal het geen verdere projecten realiseren.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^