Wijzigingen van wet- en regelgeving voor de financiële markten per 2014

Per 1 januari 2014 treedt een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving voor de financiële markten in werking. De wijzigingen maken deel uit van de jaarlijkse cyclus, waarin wijzigingen van nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten bijeen worden gebracht. Het gaat ondermeer om wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht, de Wet op het accountantsberoep, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht financiële verslaggeving en de daarop gebaseerde lagere regelgeving.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen

Het verbod op provisies voor beleggingsondernemingen is gericht op voorkoming van perverse prikkels en zal gelden bij de beleggingsdiensten voor (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening. Net als bij het provisieverbod voor financiële dienstverleners, betaalt de klant straks zelf direct voor de dienstverlening die hij ontvangt. Daarmee neemt het risico af dat de beleggingsonderneming vanwege de provisie niet in het belang van de klant handelt.

Toezicht op afwikkelondernemingen van elektronisch betaalverkeer

De hoge dichtheid van het elektronisch betaalverkeer in Nederland en de internationalisering daarvan vragen om wettelijk toezicht op de ondernemingen die girale betalingstransacties afwikkelen. Toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een verplichte vergunning voor binnen- en buitenlandse afwikkelondernemingen dienen het risico op maatschappelijke ontwrichting te beperken en een ordelijk en transparant marktproces te bevorderen.

Algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners

Klanten dienen beschermd te worden tegen slechte financiële producten. De algemene zorgplicht waarborgt dat de klant meer centraal staat bij banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners. Daarnaast kan de AFM door de zorgplicht eerder ingrijpen bij misstanden.

Vakbekwaamheidsregime voor financiële dienstverlening

Financiële dienstverleners en hun werknemers krijgen te maken met een nieuw vakbekwaamheidsregime. De nieuwe vakbekwaamheidsregels omvatten o.a. een diplomaplicht voor alle personen die zich binnen de financiële onderneming bezighouden met het adviseren van consumenten. Naast het behalen van een diploma dienen deze personen in het kader van permanente educatie periodiek een PE-examen met goed gevolg af te leggen om aan te tonen dat ze nog steeds over de benodigde (actuele) vakkennis beschikken. Tevens wordt er een centrale examenbank geïntroduceerd waar de examens afgelegd dienen te worden. Dit waarborgt op een adequate en betrouwbare wijze dat de medewerkers voldoen aan de vereiste vakbekwaamheid.

Hogere kapitaalbuffer voor systeemrelevante banken

Net als andere landen wil de Nederlandse regering hogere kapitaalbuffers vereisen van banken die belangrijk zijn voor het financiële stelsel (“systeemrelevante banken”). Deze aanpassing geeft de toezichthouder DNB de mogelijkheid om banken en beleggingsondernemingen als systeemrelevant aan te merken en de hoogte van de vereiste buffer voor die instellingen vast te stellen.

Kwaliteit van de individuele accountantskantoren

De AFM krijgt de bevoegdheid om informatie openbaar te maken over de kwaliteit van individuele accountantsorganisaties. Hiermee komt er meer transparante kwaliteitsinformatie van de AFM over individuele accountantskantoren.

Print Friendly and PDF ^