Wetswijzigingen per 1 januari 2015

Per 1 januari jl. is een aantal nieuwe regels in werking getreden.

Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Per 1 januari 2015 is de Wet Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit in werking getreden. Deze wet beoogt de opsporing, vervolging en het voorkomen van financieel-economische criminaliteit slagvaardiger te maken. Daartoe omvat het de volgende onderdelen:

  1. een verhoging van de strafmaxima en/of een verruiming van de strafbaarstellingen van een aantal financieel-economische delicten, te weten: misbruik van gemeenschapsgeld (artikel 323a Sr), witwasdelicten (artikel 420bis e.v. Sr), ambtelijke omkoping (artikel 177, 178, 178a en 363 Sr) en niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter Sr);
  2. de introductie van een strafverzwaringsgrond van het stelselmatig plegen van misdrijven in de sfeer van de Wet economische misdrijven (artikel 6 lid 1 WED);
  3. flexibilisering van het boeteplafond voor rechtspersonen (artikel 23, zevende lid, Sr);
  4. een beperking van de aftrek van kosten bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e, achtste lid, Sr);
  5. een wijziging van de procedure voor toetsing over de inbeslagneming van stukken wanneer een beroep wordt gedaan op van het verschoningsrecht (artikel 98, artikel 552a en artikel 552d Sv).

De wet omvat daarmee een scala aan onderwerpen. Anders dan de naam doet vermoeden beperkt de wet zich echter niet beperkt tot financieel-economische delicten. De onder 3, 4 en 5 genoemde onderdelen hebben immers betrekking op zowel financieel-economische delicten als commune delicten.

Klik hier voor meer informatie.

Verbod manipulatie benchmarks

Naar aanleiding van de Libor-fraude is door middel van de Wijzigingswet financiële markten de manipulatie van benchmarks onder het wettelijk toezichtkader gebracht. Er is in artikel 5:58a Wft een verbod geïntroduceerd op het (trachten te) verstrekken of verspreiden van onjuiste of misleidende informatie ten behoeve van de vaststelling van een benchmark op basis waarvan het uit hoofde van een financieel instrument te betalen bedrag of de waarde van een financieel instrument wordt vastgesteld. Ook andere gedragingen met het oogmerk de vaststelling van een benchmark te manipuleren zijn verboden (zie hoofdstuk 5.4 van de Wft). Overtreding van deze verbodsbepalingen is in de Wet op de economische delicten tevens strafbaar gesteld als economisch delict (artikel 1 onderdeel 1°. WED). Onze wetgeving loopt hiermee vooruit op de Verordening en de Richtlijn betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).

Buitenlandse boete niet meer aftrekbaar

Per 1 januari 2015 is de buitenlandse boete niet langer aftrekbaar van de fiscale winst (zie Belastingplan 2015). De aftrekbeperking geldt voor alle boetes, waaronder strafrechtelijke, tuchtrechtelijke, bestuurlijke en verkeersboetes. Ook schikkingen met buitenlandse overheden kunnen niet langer in aftrek worden gebracht.  Het is evenmin toegestaan om aan werknemers opgelegde buitenlandse boetes aan te merken als eindheffingsloon en zo deze boetes te vergoeden zonder dat de werknemer hierover belasting betaalt.

Het Belastingplan 2015 met alle bijbehorende stukken vindt u hier.

Recht op informatie in strafprocedures

Ook treedt de implementatiewet van de EU-richtlijn recht op informatie in strafzaken in werking. De Nederlandse wetgeving en praktijk voldeed al voor een belangrijk deel aan wat de richtlijn voorschrijft. Wat nieuw is, is dat iedere verdachte die is aangehouden op het politiebureau een schriftelijke mededeling van rechten krijgt uitgereikt. Dit is een folder waarin zijn rechten staan beschreven, zoals bijvoorbeeld het recht op bijstand van een advocaat en het recht op bijstand van een tolk als de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst. Verdachten die niet zijn aangehouden, maar wel worden gehoord in verband met een strafbaar feit, worden mondeling op hun rechten gewezen. Ook personen die zijn aangehouden in verband met de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel krijgen een schriftelijke mededeling van rechten uitgereikt.

Aanpak fraude bij vervoer meststoffen

Om fraude bij mesttransporten aan te pakken, wil de overheid de regels voor vervoer van vaste mest aanscherpen. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gewijzigd. De regeling geldt vanaf 1 april 2015.

Toezicht advocatuur

Kern van het nieuwe toezicht is de vorming van een college van toezicht - een nieuw, intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en waarvan de landelijk deken voorzitter wordt. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter. De landelijk deken wordt als voorzitter de verbindende figuur tussen de lokale dekens en het zogeheten systeemtoezicht dat het college straks uitoefent. Het college bepaalt het toezichtsbeleid en de eisen waaraan het toezicht op alle advocaten moet voldoen.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^