Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

De rechtbank Amsterdam heeft op 4 juli 2013 geoordeeld dat ProRail moet worden aangemerkt als een instelling werkzaam onder verantwoordelijk van de Minister van Infrastructuur en Milieu. De rechtbank kwam tot dit oordeel op basis van de criteria zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geformuleerd in een uitspraak van 16 november 2011. Uit de recente uitspraak van de rechtbank blijkt dat in gevallen zoals de onderhavige de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur tevens kan uitstekken over op het eerste oog zuiver privaatrechtelijke partijen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^