Versterken toezicht en invordering Belastingdienst

De Belastingdienst gaat zijn toezicht verder moderniseren. Dat schrijft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aan de Tweede Kamer. Invorderings- en controlemedewerkers worden nog gerichter ingezet voor controles op fiscale risico’s die de fiscus in kaart gaat brengen. De deurwaarders gaan ook ’s avonds en in het weekend op pad om beslag te leggen bij mensen met een belastingschuld en er komen pilots waarin het leggen van loonbeslag en de invordering van kleinere bedragen aan commerciële deurwaarders wordt uitbesteed. “De toezichtsstrategie van de fiscus loopt van VIA tot FIOD. Het overgrote deel van de belastingplichtigen is welwillend; de Belastingdienst wil deze mensen zoveel mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met de voorafingevulde belastingaangifte en andere vormen van dienstverlening. De kleine groep belastingplichtigen die echter een loopje probeert te nemen met de fiscus kunnen rekenen op de inzet van zwaarder geschut, zoals de inzet van de deurwaarders en de FIOD. Met gerichte investeringen willen we een extra belastingopbrengst binnenhalen“, aldus staatssecretaris Frans Weekers.

"Een minderheid van de belastingplichtigen neemt het minder nauw met de regels. Zij gaan creatief met de regels om of houden inkomsten of vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst. Voor deze belastingplichtigen is mijn lijn die van de harde aanpak. De verdere modernisering die ik met de Belastingdienst voorsta ondersteunt deze tweedeling. Die modernisering ziet op:

  • Het vereenvoudigen van de contacten met burgers en bedrijven;
  • Het versterken van de handhavingsregie;
  • Concentratie van werkzaamheden bij de Belastingdienst"

Versterken van de handhavingsregie

Het versterken van de handhavingsregie ziet allereerst op het verder uitbouwen van het horizontale toezicht voor bedrijven die vanuit gerechtvaardigd vertrouwen daarvoor in aanmerking komen. De Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (Commissie Stevens) heeft in zijn rapport geconcludeerd, dat de Belastingdienst met deze beweging een goede weg is ingeslagen. De commissie heeft als verbeterpunt aangegeven, dat de aandacht voor horizontaal toezicht niet ten koste mag gaan van het verticale toezicht; dit zijn loten aan dezelfde stam. Door signalen van de Belastingdienst zelf en de aanbeveling van de Commissie Stevens heb ik de Belastingdienst in het kader van het versterken van het toezicht gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om met extra investeringen extra belastingopbrengsten te genereren. Een deel van de versterking van het toezicht ziet op het versnellen van de werkprocessen van de Belastingdienst, de nadruk ligt op op het aanpakken van de belastingplichtigen die het niet zo nauw nemen met hun fiscale verplichtingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II opgenomen."

"De laatste jaren is bewust gekozen voor de ontwikkeling van meer preventieve instrumenten. Voor het bewaken van het evenwicht past thans intensivering door het uitvoeren van extra boekenonderzoeken bij bedrijven en kantoortoetsen van aangiften."

Eerder aanslagen opleggen, meer aangiften beoordelen

Op de korte termijn richt de Belastingdienst zich op het versnellen en intensiveren van de aanslagregeling. Hiermee kunnen meer aangiften worden behandeld en de afronding van de massale heffingsprocessen flink worden vervroegd.

Ook wordt ingezet op het automatisch corrigeren van aangiften op basis van contra informatie. De toegenomen kwaliteit van de heffingssystemen en de gegevens van derden maken dit mogelijk. Onlangs is daartoe een proef gehouden met loongegevens in de aangifte, die afweken van de gegevens van de Belastingdienst. De bevindingen worden de komende periode geëvalueerd.

Over de jaren heen worden tussen ongeveer 600 en 700 medewerkers ingezet op dit onderdeel van de intensivering.

Meer boekenonderzoeken en verscherpen administratieve controles

De eigen medewerkers van de Belastingdienst en de commissie Stevens hebben aangedrongen op de ook door mij voorgestane versterking van het verticale toezicht. Om hieraan tegemoet te komen wordt het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen vergroot. Het gaat hierbij zowel om de middelgrote en grote ondernemingen als om ondernemers in het MKB. Binnen de groep MKB-ondernemers wordt een gedifferentieerde aanpak in het toezicht toegepast. Ingezet wordt op sterk in tijd variërende onderzoeken, waarbij de mate van aandacht afhankelijk is van de informatie die over de onderneming bekend is en de bevindingen tijdens vooronderzoeken en onderzoeken zelf. De onderzoeksaandacht varieert daarbij van korte onderzoeken op deelaspecten tot diepgaande onderzoeken. De nadruk komt te liggen op ondernemers in het MKB-plus segment die op grond van risicoweging extra aandacht verdienen.

In verband met de tijd die nodig is om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden is rekening gehouden met een geleidelijke toename van het aantal onderzoeken en de daarmee samenhangende opbrengsten.

Een verdere versterking van het toezicht wordt bereikt door het verscherpen van administratieve controles. Bij voorbeeld de controle op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting.

De totale extra capaciteit voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde controles loopt op van ruim 300 medewerkers in 2013 tot ruim 700 medewerkers structureel.

Versterking opsporing

De opsporingsactiviteiten vormen een essentieel onderdeel van de heffingsketen. De kracht van de keten wordt mede bepaald door slagkracht van de opsporings- organisatie. In dat verband wordt ook de FIOD versterkt, gaandeweg met ongeveer 100 medewerkers. Dit om de gevolgen van de intensivering voorin de heffingsketen in de opsporing te kunnen opvangen, aangevuld met een versterking voor het aanpakken van extra witwaszaken.

Intensiveren invordering

Met gerichte maatregelen kan in de invordering meer belasting daadwerkelijk worden geïnd. Hiervoor worden ruim 100 extra medewerkers aangetrokken die zich gaan bezighouden met de complexe en arbeidsintensieve invordering. Ook de faillissementsfraudes en misbruik van rechtspersonen worden strenger aangepakt. Ook de kleine, relatief eenvoudig te innen vorderingen krijgen extra aandacht. De beste aanpak daarvoor zal worden beproefd via pilots:

  1. Een pilot voor enkele belastingmiddelen in de vorm van een vereenvoudigd bankbeslag (overheidsvordering).
  2. Een pilot om alsnog door belastingdeurwaarders te innen via bezoek aan huis, ook op werkdagen tussen 17.00 en 20.00 uur en zaterdagen.
  3. Een pilot waarbij deurwaarders van een commercieel incassobureau beslagopdrachten innen die niet via het reguliere invorderingsproces zijn geïnd.
  4. Een pilot Uitbesteden van loonbeslagen aan commerciële incassobureaus. De uitkomsten zijn richtinggevend voor de definitieve werkwijze bij kleine vorderingen. Er is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor de pilots.

 

Print Friendly and PDF ^