Versoepeling eisen samenhangende met uitvoering alcoholslotprogramma per 1-1-2016

De Regeling bevat een aanpassing van de Regeling aanpassing voertuigen en aanpassingen van de Regeling voertuigen. In de eerste regeling zijn de eisen opgenomen waaraan de erkenninghouder producent alcoholslotprogramma en de erkenninghouders installateurs alcoholslotprogramma moeten voldoen. Voor een toelichting op de systematiek van de erkenninghouders wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma. In bijlage XII bij de Regeling voertuigen zijn de eisen opgenomen, waaraan het een alcoholslot moet voldoen dat wordt gebruikt in het kader van het alcoholslotprogramma. De wijziging van de Regeling aanpassing voertuigen, de wijziging van artikel 66c, betreft een aanpassing van de erkenningseis voor de erkenninghouder producent alcoholslot betreffende het landelijk netwerk van erkenninghouders installateur alcoholslot. Ten gevolge van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015 kan het CBR geen alcoholslotprogramma’s meer opleggen. Hierdoor neemt het aantal deelnemers geleidelijk af met gevolg dat de erkenningeis voor het landelijk netwerk installateurs van alcoholsloten onder druk komt te staan. Er worden immers minder nieuwe sloten ingebouwd en minder uitlezingen van het alcoholslot verricht. Met de aangepaste eis wordt meer ruimte geboden aan de erkenninghouder, waarbij nog steeds is gewaarborgd dat deelnemers aan het alcoholslotprogramma binnen een redelijke afstand een installateur alcoholslot kunnen bereiken voor het laten uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.

De wijziging van de Regeling voertuigen betreft de aanpassing van bijlage XII bij die regeling en houdt een versoepeling in van de gevallen waarin er sprake is van een zogenoemde early recall, de gevallen waarin de betrokken deelnemer naar de installateur alcoholslot terugmoet voor een extra uitleesbeurt. Deze aanpassing houdt in dat betrokkene niet langer voor een early recall terug hoeft indien een hertest is afgelegd, en uit die hertest blijkt dat het gemeten ademalcoholgehalte hoger is dan de vastgelegde limiet. De reden voor het schrappen van deze eis is de volgende. Uit onderzoek is gebleken dat in sommige gevallen de te hoge waarde wordt veroorzaakt door het nuttigen of gebruik van andere producten dan het drinken van te veel alcoholhoudende drank. Betrokkene heeft dan een zeer plausibele verklaring, die niet gelegen is in het gebruik van alcohol. Deze verklaring wordt dan onderbouwd doordat de direct op die foute hertest volgende vervolghertesten een resultaat hebben dat weer ligt onder de vastgelegde limiet. Omdat het in deze gevallen niet redelijk is betrokkene voor een extra uitlezing te laten terugkomen, is ervoor gekozen de parameter voor deze early recall niet toe te passen. De uitslagen van de hertesten blijven wel geregistreerd in het geheugen van het alcoholslot, worden wel meegenomen in de eerstvolgende reguliere uitlezing en meegewogen door het CBR bij de beoordeling van de uitgelezen gegevens.

 

Print Friendly and PDF ^