Stand van zaken lopende strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met paardenvlees

 Onderzoek vleeshandelaar uit Breda en Cyprus

Het vleeshandelsbedrijf Windmeijer Meat Trading uit Breda in de periode van
1-1-2012 tot 1-1-2013 ongeveer 1100 ton vlees heeft geleverd aan meerdere afnemers. Twee Franse bedrijven en een Cypriotisch bedrijf (Draap Trading) namen het meeste vlees af.

Het vlees was afkomstig uit verschillende landen binnen en buiten de EU. Al het afgeleverde vlees was echter aangeduid als afkomstig uit Roemenië. Er bestaat een vermoeden dat de oorsprongsaanduiding niet juist is.

Naast het strafrechtelijk onderzoek is de NVWA is een traceringsonderzoek gestart naar de leveringen van Windmeijer Meat Trading:
De eigenaar van Windmeijer Meat Trading is verzocht om aan te tonen dat het aan afnemers geleverde vlees afkomstig is van een betrouwbare herkomst (terugtraceren). Windmeijer Meat Trading was hiertoe niet in staat, omdat de eigenaar geen volledige administratie heeft van het vlees.

Op basis van nader onderzoek van de administratie van het door Windmeijer Meat Trading gebruikte koel- en vrieshuis kon de NVWA echter wel concluderen dat het vlees dat Windmeijer Meat Trading geleverd heeft, afkomstig is van EEG-erkende bedrijven. Terugtracering van individueel verhandelde partijen was echter niet mogelijk. Op grond van de Algemene Levensmiddelenverordening mag vlees alleen op de Europese markt worden gebracht als dat afkomstig is van EEG-erkende bedrijven. Hiermee worden waarborgen gegeven over de veiligheid van op de markt gebrachte producten.

De NVWA heeft Frankrijk en Cyprus op 8 en 16 mei via het RASFF-systeem geïnformeerd over haar bevindingen. Het is aan de betrokken lidstaten om te bepalen welke maatregelen zij nemen.

De Franse autoriteiten hebben Nederland via het RASFF-systeem geïnformeerd over leveringen van het Cypriotische bedrijf Draap Trading aan een Franse afnemer. Naar de herkomst van dat vlees wordt nog onderzoek gedaan. De NVWA heeft de Cypriotische autoriteit verzocht om traceringsinformatie over de door Draap Trading verhandelde partijen te delen met Nederland en andere betrokken lidstaten.

In het koel- en vrieshuis te Breda staat nu nog ongeveer 240 ton vlees in opdracht van Windmeijer Meat Trading en Draap Trading opgeslagen. Dit is door de NVWA in bewaring genomen. De NVWA ziet er op toe dat alleen vlees, dat volledig traceerbaar en juist geëtiketteerd is, op de markt wordt gebracht. Alleen als wordt aangetoond dat het vlees aan alle geldende voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, dan kan het vlees op de markt worden gebracht.

De NVWA-IOD zet het strafrechtelijk onderzoek naar Windmeijer Meat Trading en Draap Trading voort.

Recall uitsnijderij Oss (Selten)

De op 10 april jl. in gang gezette terugroepactie van het door Selten geleverde vlees is afgerond.

Opzet recall

Volgens de administratie van Selten heeft Selten tussen 1 januari 2011 en
15 februari 2013 in totaal circa 50.000 ton vlees geleverd aan afnemers in Europa. 1.500 ton vlees staat nog op voorraad en is door de NVWA in bewaring genomen. 21.800 ton vlees is geleverd aan Nederlandse afnemers, de rest aan bedrijven in andere Europese lidstaten.

Controles NVWA en bestuurlijke maatregelen

De NVWA heeft bij 64 afnemers een controle uitgevoerd. Bij acht bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Het betrof het niet tijdig aanleveren van de traceringsgegevens. Vier bedrijven zijn gewaarschuwd, bij de andere vier gevallen is een boeterapport opgemaakt. Voor deze overtreding kan een boete tussen de 525 en 2100 euro worden opgelegd.

Bestemming van de markt gehaalde producten

De recall heeft in Nederland, naast het in bewaring nemen van de voorraad van 1.500 ton vlees, geleid tot het van de markt halen van ca. 3.000 ton vlees- en vleesproducten. Een bedrijf is op grond van de Algemene Levensmiddelenverordening (ALV) zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de van de markt gehaalde producten. De geldende wettelijke regels bepalen de mogelijke bestemmingen die de exploitant nog aan het vlees kan geven. Alleen als door de levensmiddelenexploitant alsnog wordt aangetoond dat het vlees aan alle geldende voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, dan kan hij besluiten het van de markt gehaalde vlees opnieuw op de markt te brengen. De NVWA ziet erop toe dat de bedrijven binnen de regels handelen.

Verdere vervolgacties

De NVWA zal de komende maanden doorgaan met steekproefsgewijze en gerichte inspecties om de informatie uit de ALV-meldingen te verifiëren. Als blijkt dat bedrijven valselijk melding hebben gedaan, dan zal de NVWA op passende wijze bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk optreden. Deze steekproefsgewijze en gerichte inspecties zullen onderdeel uitmaken van de reguliere toezichtsactiviteiten van de NVWA.

Lopend strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie verdenkt Selten van valsheid in geschrifte en misleiding. Het onderzoek richt zich onder andere op het omkatten van paardenvlees naar rundvlees. Wij kunnen hierover melden dat de resultaten van het opsporingsonderzoek tot op heden de ernstige verdenkingen bevestigen.

Print Friendly and PDF ^