Staatssecretaris Mansveld neemt aanbevelingen Commissie Otapan over

Op maandag 3 december heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) het eindrapport “De Casus Otapan” in ontvangst genomen van Pieter Zevenbergen, voorzitter van de commissie Otapan. Het rapport geeft ondermeer antwoord op de vraag of binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voldoende maatregelen zijn genomen om ongewenste verbondenheid en verwevenheid tussen beleid, uitvoering en toezicht te voorkomen. Het Openbaar Ministerie heeft in 2011 in de zaak Otapan die ongewenste verbondenheid en verwevenheid geconstateerd. Uit het rapport komt naar voren dat binnen het ministerie IenM de taak- en rolopvatting sterk zijn verbeterd. Op onderdelen kan het beter en daarvoor zijn de aanbevelingen van de commissie relevant, zo schrijft de staatssecretaris in haar reactie aan de Tweede Kamer. Integriteit

Voor de staatssecretaris staat centraal dat de integriteit van de overheid boven iedere twijfel verheven moet zijn. Dat vraagt om een professionele organisatie. Op dat punt zijn inmiddels belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de structuur en werkopvatting van het ministerie. Zo is de onafhankelijkheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) versterkt. De vastgestelde inspectiefilosofie maakt duidelijk dat de inspectie zich bezighoudt met het wettelijk toezicht op naleving van wet- en regelgeving en niet langer met het zoveel mogelijk zelf oplossen van gesignaleerde problemen.

De aanbevelingen van de commissie inzake het werken met dossierteams worden gebruikt om de wijze waarop deze teams worden ingericht en waarvoor nog beter vorm te geven.

Verder zal zoals de commissie adviseert, in het vervolg op het integratieproces binnen alle onderdelen van het ministerie van IenM ook nadrukkelijk aandacht blijven voor een professionele organisatie en professionele medewerkers. Dat zal gebeuren onder regie van de Secretaris Generaal van het ministerie en de Inspecteur Generaal van ILT. Zo zullen met cursussen, werkgroepen en bijeenkomsten in de verschillende onderdelen van de organisatie competenties als bestuurlijke sensitiviteit verder worden versterkt.

Juridische deskundigheid

De commissie komt met diverse aanbevelingen om de juridische deskundigheid binnen uitvoering en toezicht te verbeteren. Staatssecretaris Mansveld wijst in haar reactie op het feit dat de juridische deskundigheid binnen zowel het ministerie van IenM als binnen de ILT voldoende aanwezig is. Zij onderstreept dat het van belang is dat besluiten en acties tijdig en adequaat worden getoetst aan wet- en regelgeving en jurisprudentie en zal hiervoor aandacht blijven vragen

Slooptreinen

De commissie Otapan besteedt in het onderzoeksrapport aandacht aan het dossier slooptreinen dat in 2010 speelt. De conclusies van de Commissie deelt de staatssecretaris niet. In deze zaak is geen sprake geweest van rolvermenging en er is door de inspectie en beleid rolvast gehandeld. Waar sprake was van overtredingen tijdens het sloopproces van de treinen is door de inspectie in lijn met de EVOA-regelgeving handhavend opgetreden. Wel zijn intern geruime tijd interpretatieverschillen rond de regelgeving blijven bestaan.

De onderzoekscommissie Otapan doet in totaal 17 aanbevelingen. De staatssecretaris neemt deze aanbevelingen zeer serieus. Ze helpen het ministerie om de professionaliteit, rolvastheid, communicatie en regie, in het bijzonder als het gaat om niet-alledaagse complexe zaken verder te optimaliseren.

 

Documenten en publicaties

Print Friendly and PDF ^