Schriftelijke reactie op vragen in verband met goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse Administratieve bijstand in belastingzaken

Ten aanzien van de hoeveelheid door Nederland uitgewisselde informatie op belastingterrein in de jaren 2010, 2011 en 2012 (t/m 30-06)  reageert Weekers als volgt:

"Automatische fiscale inlichtingenuitwisseling tussen Nederland en andere landen vindt plaats op basis van bilaterale afspraken. In deze afspraken is vastgelegd dat de inlichtingen eenmaal per jaar over en weer automatisch worden verstrekt door de bevoegde autoriteiten van de betrokken belastingdiensten. Doorgaans verstrekt de Nederlandse Belastingdienst de gegevens in het laatste kwartaal van het jaar volgend op het desbetreffende belastingjaar. (...) De Belastingdienst streeft ernaar om vanaf volgend jaar de automatische gegevensverstrekking van Nederlandse kant te kunnen laten plaatsvinden in het eerste halfjaar volgend op het desbetreffende jaar. Partnerlanden die zelf ook vaart zetten achter automatische gegevensverstrekking zullen dan extra snel bediend worden. Uiteraard zal Nederland bij de andere betrokken partnerlanden bepleiten om ook eerder in het jaar aan Nederland automatisch informatie te verstrekken."

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^