Regeling Bouwbesluit 2012

Per 1 juli 2012 treedt de Regeling Bouwbesluit 2012 in werking. Deze regeling vervangt de Regeling Bouwbesluit 2003.

Met de Regeling is een nadere invulling gegeven aan een aantal onderdelen van het Bouwbesluit 2012. Diverse voorschriften die onder het Bouwbesluit 2003 in de ministeriële regeling waren opgenomen zijn voortaan in het Bouwbesluit 2012, in NEN-normen, of in een andere regeling zoals bijvoorbeeld de Regeling geluidwerende voorzie-ningen (RGV) opgenomen.

Een belangrijk onderdeel van de regeling is evenals bij de Regeling Bouwbesluit 2003 het geval was, de aanwijzing van normen. Ook zijn in deze regeling de voorschriften met betrekking tot de CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met die artikelen van de verordening bouwproducten (verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (305/2011 PbEU L 88)) die al in werking waren getreden.

Onderwerpen in deze regeling die niet in de Regeling Bouwbesluit 2003 waren opgenomen zijn de nadere prestatievoorschriften voor brandveiligheid waaronder inspectieschema’s van brandveiligheidsinstallaties en opvang- en doorstroomcapaciteit en nadere voorschriften voor duurzaam bouwen en het scheiden van bouw- en sloopafval.

De regeling volgt wat betreft systematiek en terminologie zo veel mogelijk het Bouwbesluit 2012.

Bron: Nota van Toelichting bij de Regeling Bouwbesluit 2012

Print Friendly and PDF ^