Positie slachtoffer verder versterkt

In 2019 werkt JenV aan verdere verbetering van het slachtofferbeleid,. Dit gebeurt aan de hand van de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid. In deze meerjarenagenda, die minister Dekker begin dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde, staan drie ambities centraal: versterking van de rechtspositie, verbetering van de bejegening en verruiming van de mogelijkheden om de schade te verhalen.

De rechtspositie van het slachtoffer wordt onder meer versterkt doordat verdachten van gewelds- of zedenmisdrijven straks verplicht zijn om bij de behandeling van hun zaak aanwezig te zijn. Zo wordt een slachtoffer dat gebruik maakt van het spreekrecht en vertelt hoe groot de impact is die het delict op zijn leven heeft gehad, ook echt gehoord. Verder wordt het spreekrecht landelijk uniform geregeld en krijgen slachtoffers (of nabestaanden) ook een vorm van spreekrecht op de zitting waarop de rechter besluit over de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging bij tbs.

Om de bejegening van slachtoffers te verbeteren, is het zaak dat professionals in de strafrechtketen de belangen van het slachtoffer steeds goed voor ogen hebben. Zo gaan het OM en Slachtofferhulp Nederland slachtoffers actiever en persoonlijker begeleiden vóór en tijdens het strafproces. Ook start in 2019 een proef met het ketenbrede informatieportaal, waar slachtoffers op elk gewenst moment informatie kunnen vinden over hun zaak – afkomstig van politie, OM, Slachtofferhulp Nederland, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het CJIB.

Verder krijgen slachtoffers ruimere mogelijkheden om de schade te verhalen. Onder meer door civiele expertise in te zetten en verzekeraars te betrekken bij de schadeafhandeling. De Wet affectieschade, die het vorderen van affectieschade voor slachtoffers (onder wie ook stiefkinderen) mogelijk maakt, treedt op 1 januari 2019 in werking. Deze wet zorgt voor erkenning van het verdriet dat ook naasten van slachtoffers lijden, als het slachtoffer komt te overlijden, of ernstig en blijvend letsel ondervindt door de fout van een ander. De wet maakt het ook mogelijk dat naasten van slachtoffers van strafbare feiten de vordering tot vergoeding van affectieschade kunnen verhalen binnen het strafproces.

Print Friendly and PDF ^