Omzet-gerelateerde geldboetes

Op 1 januari jl. is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit in werking getreden. Deze wet brengt verruimde delictsomschrijvingen, verhoogde strafmaxima, verlengde verjaringstermijnen en meer opsporingsbevoegdheden voor economische delicten. Voor rechtspersonen introduceert deze wet bovendien de omzet-gerelateerde geldboete. Indien de maximale geldboetecategorie geen passende bestraffing toelaat, zal de rechter tegenwoordig een geldboete kunnen opleggen tot ten hoogste 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon.

De omzet-gerelateerde geldboete is bekend uit het mededingingsrecht en de strafwetgever heeft daar dan ook zijn inspiratie opgedaan. In de context van het mededingingsrecht is het niet vreemd de boete voor een kartel-deelnemer te relateren aan de door het kartel gerealiseerde omzet. Die omzet is immers behaald door het verboden gedrag. Strafbare feiten staan echter lang niet altijd in relatie tot enige omzet. Denk aan delicten als dood door schuld of het niet-naleven van administratieve verplichtingen. Waarom zou de omzet van de rechtspersoon hier als maatstaf moeten dienen voor de boete?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^