NZa en VWS handelen volgens geldende verantwoordelijkheidsverdeling

Het rapport van de Commissie Borstlap over het intern functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gedegen. De NZa en het ministerie van VWS blijken in de onderzochte gevallen binnen de lijnen van de geldende verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide instanties te zijn gebleven. Dit stelt minister Edith Schippers (VWS) in een eerste reactie op het vandaag verschenen rapport van de commissie. Het rapport is vandaag naar de Tweede Kamer gezonden, evenals de uitkomsten van een al eerder in gang gezette wettelijke evaluatie van de NZa. Ook is een door de minister gevraagde nadere beoordeling van de bestuurskosten van de NZa naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit het rapport van de Commissie Borstlap en de evaluatie van de NZa blijkt dat het ministerie van VWS en de NZa - hoewel het soms langs de randen schuurt - in hun onderlinge verkeer binnen de geldende verantwoorde- lijkheidsverdelingen handelen. Tegelijkertijd herkent Schippers het door de Commissie geconstateerde spanningsveld tussen de verschillende rollen (regulering en markttoezicht) die de NZa op dit moment heeft. De minister gaat zich voor de toekomst beraden op de vraag of deze bundeling van taken ideaal is.

In haar eerste reactie onderschrijft Schippers de conclusies en aanbevelingen van de commissie over het personeelsbeleid en ICT-beleid bij de zorgautoriteit. De NZa draagt zij dan ook op om binnen drie maanden met plannen te komen om de tekortkomingen grondig aan te pakken. Uit het accountantsonderzoek naar de bestuurskosten blijkt dat, hoewel de regels niet altijd even eenduidig zijn, op een enkele uitzondering na niets is gebleken van onjuist- of onrechtmatigheden bij de NZa.

Begin april besloot Schippers tot het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar het intern functioneren van de NZa. Aanleiding was het feit dat de toenmalige Raad van Bestuur van de NZa haar had geïnformeerd over een omvangrijk bezwaarschrift tegen zijn personeels- beoordeling van een op dat moment inmiddels overleden medewerker van de zorgautoriteit. In het bezwaarschrift toonde deze medewerker zich kritisch op het personeels- en ICT-beleid bij de NZa. Ook had hij kritiek op de relatie tussen de NZa en het ministerie.

Schippers spreekt in haar eerste reactie nogmaals haar medeleven uit met de familie en andere nabestaanden van de overleden medewerker. “Zijn overlijden is voor zijn naaste familie, voor zijn vrienden en bekenden een enorme klap geweest en het gemis zal nog steeds groot zijn. Ook binnen de NZa heeft zijn overlijden grote indruk gemaakt”.

De minister komt later met een uitgebreide reactie op zowel het rapport van de Commissie Borstlap als op de wettelijke evaluatie van de NZa.

Print Friendly and PDF ^