Nieuwe wetten met ingang van 1 juli 2013

Europees bewijsverkrijgingsbevel

Het doel van het Europees bewijsverkrijgingsbevel is vanaf 1 juli de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie te vergemakkelijken en te versnellen op het terrein van het vergaren en overdragen van voorwerpen, documenten of gegevens die kunnen dienen tot bewijs in een strafzaak. Wanneer in de loop van een opsporingsonderzoek blijkt dat zich in een andere lidstaat bewijsmateriaal bevindt, is de medewerking van die andere lidstaat vereist om over de voorwerpen of gegevens te kunnen beschikken.

Vastgoedtransacties toetsen

Per 1 juli wordt een uitbreiding van de Wet Bibob van kracht. De huidige regeling was al van toepassing op vergunningen voor evenementen, horeca, bordelen, coffeeshops, bouw en milieugunningen. Daar zijn nu bij gekomen: vergunningen voor kamerverhuurders, vastgoedtransacties van de (rijks)overheid, vergunningen voor strategische goederen (o.a. wapens) en kansspelexploitatievergunningen.  Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en vrijheid om maatwerk in de toepassing te bevorderen. Doordat de lokale problematiek kan verschillen mogen zij zelf bepalen op welke gemeentelijke vergunningen zij Bibob willen toepassen. Ook dalen de administratieve lasten voor ondernemers.

Massavordering bij faillissement sneller afhandelen

Curatoren kunnen faillissementen met grote aantallen schuldeisers sneller afwikkelen. Dat kan door in een faillissement gebruik te maken van de procedure in de Wet collectieve afhandeling massaschade (WCAM). Die maakt het mogelijk een overeenkomst over de afwikkeling van een massaschade verbindend te laten verklaren voor de gehele groep schuldeisers. Met de maatregel van minister Opstelten worden de vorderingen van elke schuldeiser niet langer individueel vastgesteld. Nu onderzoekt de curator elke claim afzonderlijk. Dat is bij de afwikkeling van een faillissement met vele duizenden vorderingen bewerkelijk, kostbaar en tijdrovend waardoor de liquidatie van de boedel traag verloopt en schuldeisers lang op hun geld moeten wachten. De wet introduceert ook andere maatregelen die moeten bijdragen aan een goede afwikkeling van massaschade, zoals de pre-processuele zitting waarin partijen de hulp van de rechter kunnen inroepen om te bespreken hoe de zaak het beste verder kan worden afgewikkeld.

Regeling schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen

Het recht op schadevergoeding als de overheid een onrechtmatig besluit heeft genomen, wordt eenvoudiger en toegankelijker. Met name is wat gedaan aan de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen verschillende rechters voor degene die aanspraak wil maken op zo’n schadevergoeding. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de overheid schade moet vergoeden omdat ten onrechte een vergunning werd geweigerd. Voor burgers is het nu nog lastig om uit te maken bij welke rechter zij in een bepaald geval moeten zijn. De nieuwe regeling geeft duidelijk aan hoe de verdeling is tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Voor gevallen waarin de bestuursrechter bevoegd is, is er een laagdrempelige en eenvoudige procedure in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen om schade als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen vergoed te krijgen.

Print Friendly and PDF ^