Ministerie VenJ: OM onderkent dat kwaliteit proces-verbaal verbeterd moet worden

Naar aanleiding van het onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) waaruit is gebleken dat processen-verbaal het verhoor niet goed weergevenzijn door Tweede Kamerleden Van Nispen en Kooiman (beiden SP) kamervragen gesteld. Van der Steur heeft op 13 april zijn antwoorden op de vragen ingezonden. 

Verbetering

Op dit moment wordt het volgende gedaan teneinde processen-verbaal beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid:

  • Er is bij de Kamer een wetsvoorstel  in behandeling tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen. In dit wetsvoorstel worden onder meer voorstellen gedaan voor een nadere wettelijke normering van de weergave van het verhoor in het proces-verbaal, in het bijzonder ten aanzien van de eisen die aan het verhoor van de verdachte worden gesteld.
  • Politie en OM werken aan de verbetering van de opsporing en vervolging, waaronder aan de verbetering van de kwaliteit van de processen-verbaal van veel voorkomende criminaliteit. Maatregelen die worden genomen zijn onder meer een betere sturing op de kwaliteit van de processen-verbaal, een betere  afstemming tussen politie en OM over de vraag waar een proces-verbaal aan moet voldoen en het vaststellen van eenduidige eisen.
  • Tot slot wordt het NSCR-rapport betrokken bij de ontwikkeling  van de relevante opleidingstrajecten van de Politieacademie.

Audiovisuele vastlegging?

Het schriftelijke proces-verbaal, met daarin een weergave van de bewijstechnisch belangrijkste elementen van het verhoor, is in het algemeen voor de behandeling van strafzaken een zeer bruikbare en efficiënte informatiebron. In de optiek van Van der Steur kan audiovisuele vastlegging van verhoren daarvoor niet volledig in de plaats komen en blijft dit een hulpmiddel, waardoor controle achteraf mogelijk is. In de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten wordt auditieve of audiovisuele registratie in een aantal gevallen verplicht gesteld; in andere gevallen blijft dit facultatief.

Beperkingen processen-verbaal

Rechters en officieren van justitie zijn zich ervan bewust dat processen-verbaal, waarin verklaringen worden weergegeven, beperkingen kennen, alleen al dankzij de opmerkingen die verdachten en getuigen soms over die processen-verbaal maken op het moment dat zij bij een verhoor door de rechter-commissaris of ter terechtzitting met de inhoud ervan worden geconfronteerd.

Politie, OM en ZM onderkennen noodzaak verbetering kwaliteit PV's

Van der Steur geeft aan: "Dat de kwaliteit van de processen-verbaal verbeterd moet worden in zaken met betrekking tot veel voorkomende criminaliteit, wordt onderkend door politie, OM en ZM." Politie en OM zijn bezig met verbetermaatregelen in het kader van het kwaliteitsplan OM-Politie.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^