Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: Wonen mensen wel waar ze zeggen te wonen?

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Een afwijking hoeft niet direct fraude te zijn, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren, is een publieke taak.

ICTU heeft hiervoor in 2014/2016 de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ingericht, met ruim 200 overheidsorganisaties en meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren. Kostendekkend: de aanpak verdient zichzelf terug. De samenwerking leidt tot een hogere adreskwaliteit in de BRP en tot het opsporen van adresfraude. 

Efficiënter onderzoek

Met de huidige deelnemende gemeenten bestrijkt de aanpak al driekwart van de bevolking. In een jaar controleerden gemeenten via huisbezoeken ruim 12.500 adressen, op basis van twijfels van diverse rijksdiensten over de juistheid van woonadressen. Begin 2016 bleek bij gemiddeld 41% inderdaad sprake van adresfouten. Informatie combineren tussen overheden blijkt goed te werken, met het juiste respect voor de privacy van burgers: minder mensen worden onnodig lastig gevallen met onderzoek.

Aanpak voor rijksdiensten en gemeenten

De aanpak helpt niet alleen de rijksdiensten die signalen leveren, ook de gemeenten zelf. Onder andere financieel, door besparing op onterechte uitkeringen en een betere inning van heffingen, maar zeker ook maatschappelijk op allerlei gebied.

ICTU organiseert het project en de uitvoeringscapaciteit op landelijk niveau en levert ondersteuning aan gemeenten die de adresbezoeken verzorgen. Gemeenten ontvangen naast een vergoeding voor de werkzaamheden, een tablet en een eigen app, zodat resultaten aan de huisdeur eenvoudig ingevoerd en verwerkt kunnen worden.

Daarnaast helpen we vanuit ICTU overheidsdiensten met het maken van de juiste selecties uit hun eigen bestanden. Verwerken we die risicosignalen in het Informatieknooppunt. En leveren we die verrijkt aan voor onderzoek bij gemeenten. Elke bron van signalen vergt eigen maatwerk. Via proeven en pilots naar brede uitgifte, zoeken we kansrijke patronen die periodiek onderzoek rechtvaardigen. Het team verzamelt uitkomsten en rapporteert daarover aan de partners.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is een opdracht van het Kabinet, waarvoor BZK de coördinatie verzorgt. Daarbij wordt samengewerkt tussen vele overheidspartijen: gemeenten en landelijke partners. ICTU verzorgt voor hen het beheer en de ontwikkeling, totdat de Aanpak wordt ondergebracht bij staande organisaties.

Lees verder

Eens in de twee tot drie maanden verzorgt de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit een magazine voor alle partners, met veel feiten, infographics, persoonlijke ervaringen en achtergronden. Zie de recente edities op magazine.aanpakadreskwaliteit.nl, en de oproep tot deelname die de minister van BZK aan gemeenten deed.

Naast het ondersteunen van adresonderzoek op basis van risicosignalen blijkt de Aanpak Adreskwaliteit waardevol in het delen van inzichten en het harmoniseren van werkwijzes, waarbij overheden veel van elkaar leren. Het organiseren van die kennisdeling tussen alle partners is van groot belang.

 

Print Friendly and PDF ^