Jaarverslag 2018 FEC gepubliceerd

Onlangs is het FEC jaarverslag 2018 gepubliceerd. Dit verslag biedt een weergave op hoofdlijnen van de diverse activiteiten en resultaten die zijn ondernomen, respectievelijk bereikt in 2018.

In 2018 is de FEC-samenwerking weer volop in ontwikkeling geweest. De betrokkenheid bij de bestrijding van financieel economische criminaliteit bleek groot en kwam uit verschillende hoeken. Het bruist van de nieuwe initiatieven binnen het FEC; niet in de laatste plaats op het gebied van de publiek-private samenwerking. Dit alles met natuurlijk als doel: resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

Aantal behandelde signalen

In 2018 zijn 127 nieuwe signalen in behandeling genomen. In onderstaande grafiek is het aantal nieuwe signalen in de jaren 2016, 2017 en 2018 weergegeven.

FEC-signalen

Informatie-uitwisseling is één van de drie kerntaken van het FEC; door sommigen wordt dit ook “de schatkamer van het FEC” genoemd. De uitwisseling van signalen (casuïstiek) en informatie over ontwikkelingen en bedreigingen van de integriteit van de financiële sector draagt in grote mate bij aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen van de FEC-partners. En in het verlengde hiervan vervult de informatie-uitwisseling een belangrijke rol bij de uitvoering van de wettelijke taken van de afzonderlijke FEC-partners. Als informatie over een signaal is uitgewisseld in FEC-verband, gaan FEC-partners zelf aan de slag met de besproken interventiemogelijkheden. Afhankelijk van de gekozen interventie kan een resultaat snel zichtbaar worden of, bijvoorbeeld in geval van aanpak in het strafrecht, jaren later pas duidelijk worden.

FEC-privacy platform

Binnen het FEC-privacy platform wordt door privacy-experts van de FEC-partners kennis en expertise uitgewisseld op het gebied van (persoons-) gegevensuitwisseling met als doel om gezamenlijk te bewaken dat informatie-uitwisseling binnen FEC-verband zorgvuldig en binnen de bestaande wettelijke kaders plaatsvindt. Ook wordt daarmee beoogd dat tijdig wordt geanticipeerd op wijzigingen in wet- en regelgeving. Tijdens de bijeenkomsten van het FEC-privacy platform in 2018 zijn relevante vragen, casuïstiek, nieuwe wet- en regelgeving en thema’s besproken die spelen op het gebied van (persoons-) gegevensuitwisseling binnen het FECsamenwerkingsverband. Zo is geanticipeerd op de gevolgen van de komst van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en het voorstel voor de Kaderwet gegevensuitwisseling voor de samenwerking in FEC-verband. Het FEC-privacyplatform heeft mede geadviseerd over het concept wetsvoorstel Wet Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan de FEC-raad. Daarnaast hebben de leden van het FEC-privacy platform gewerkt aan en geadviseerd over zogenoemde Privacy Impact Assessments die de FEC-samenwerking betreffen.

Gezamenlijke reactie Wetsvoorstel Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS)

Een ander resultaat in het kader van het project wettelijke belemmeringen is de gezamenlijke brief die de FEC-PPS partners hebben opgesteld. Naar aanleiding van een brief die de FEC PPS partners medio 2017 hebben gestuurd naar de Minister van Veiligheid en Justitie (met een kopie aan de Minister van Financiën) heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, vertegenwoordigers van het FEC en de NVB over de in die FEC-PPS brief geduide knelpunten in de gegevensverwerking door een samenwerkingsverband. De gezamenlijke FEC-PPS brief en het contact daarover met het ministerie van J&V is aanleiding geweest voor een verdere verkenning in FEC-verband van de mogelijkheden die het Wetsvoorstel Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS) kan bieden voor de FEC-(PPS-) samenwerking.

In deze verkenning naar een FEC(-PPS) AMvB onder de WGS is de meest recente versie van dit voorstel, zoals dat op 6 juli 2018 in consultatie is gegaan, meegenomen. De FEC-PPS partners hebben met een brief half september 2018 gezamenlijk gereageerd op deze consultatie. Hierin is het standpunt uit de eerdere gezamenlijke brief herhaald en is gezegd dat de WGS-consultatie versie een antwoord is op enkele van de eerder gesignaleerde knelpunten bij samenwerking in de bestrijding van financieel economische criminaliteit. Deze knelpunten liggen vooral op het terrein van de gegevensuitwisseling. Echter het “kapstok” karakter van het huidige ontwerp WGS brengt een aantal onduidelijkheden met zich mee. Deze gezamenlijke consultatiereactie onderstreept het belang dat de partners hechten aan samenwerking tussen publieke en private partijen en stelt andermaal dat gegevensuitwisseling tussen de FEC-partners en de financiële instellingen in FEC-PPS-verband kan leiden tot een effectievere en efficiëntere bestrijding van financieel economische criminaliteit.

Financieel Expertise Centrum (FEC)

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband waarin autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings-, of opsporingstaak binnen de financiële sector participeren. Het FEC heeft als doel de integriteit van de financiële sector te versterken. De FEC-partners treden hierbij op als één overheid bij de bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag binnen de financiële sector.

Lees hier het FEC jaarverslag 2018.

Print Friendly and PDF ^