In de regel handhaven | Een onderzoek naar het in handhavingsbeleid op het gebied van resp. het omgevingsrecht en het financiële bestuursrecht invulling geven aan de drie fasen van handhaving

Vanwege de discretionaire formulering van hun (herstelsanctie-) bevoegdheden, beschikken bestuursorganen in het kader van handhaving over beleids- en beoordelingsvrijheid. In de praktijk hanteren bestuursorganen in dat kader vaak een vaste gedragslijn die is neergelegd in handhavingsbeleid. De (bijzondere) wet en de jurisprudentie kunnen echter invulling geven aan een discretionaire bevoegdheid door eisen te stellen aan zowel handhaving als handhavingsbeleid. De (bijzondere) wet en de jurisprudentie leveren aldus de toetsingscriteria voor het in de praktijk aangetroffen handhavingsbeleid.

In deze scriptie staat dan ook de vraag centraal hoe binnen het kader van de (bijzondere) wet en de jurisprudentie in handhavingsbeleid op het gebied van het omgevingsrecht en het financiële bestuursrecht invulling kan en (in de praktijk) wordt gegeven aan handhaving. Handhaving wordt daarbij als overkoepelend begrip gehanteerd, dat kan worden onderscheiden in drie fasen: toezicht, sanctionering en tenuitvoerlegging.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^