Handreiking procedure beklag tegen beslag ex art. 552a Sv

In zijn beschikking van 28 september 2010 (LJN BL2823, NJ 2010, 654 m.nt. PMe) geeft de Hoge Raad een overzicht van procedurele voorschriften en maatstaven voor de beoordeling van op grond van art. 552a Sv ingediende klaagschriften. Deze beschikking en een reeks eerdere en latere beschikkingen van de Hoge Raad hebben het LOVS aanleiding gegeven te bevorderen dat ten behoeve van de gerechten een handreiking voor het beklag tegen beslag wordt ontwikkeld. Het resultaat daarvan is de Handreikingprocedurebeklag tegenbeslag ex art. 552a Sv.

Print Friendly and PDF ^