Europese Commissie zet koers uit om belastingontduiking en ‑ontwijking met wortel en tak uit te roeien

"Belastingontduiking en –ontwijking kosten de EU jaarlijks ongeveer één biljoen euro. Hierdoor gaan niet alleen schandalig veel broodnodige inkomsten verloren, maar kan ook de billijkheid van de belastingheffing worden ondergraven. De lidstaten zien zich genoodzaakt hun maatregelen tegen belastingontduiking aan te scherpen, maar unilaterale oplossingen alleen brengen geen zoden aan de dijk. Op een eengemaakte markt, tegen de achtergrond van een mondiale economie, worden incongruenties tussen en lacunes in de nationale wetgevingen een speelbal in de handen van hen die aan de belastingen willen ontsnappen. Het is daarom zaak dat de EU krachtdadig en eensgezind optreedt tegen belastingontduikers en al wie hen helpt," aldus Algirdas Šemeta, commissaris voor belastingen. Met deze wetenschap heeft de Commissie vandaag een actieplan gepresenteerd voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en –ontwijking in de EU. Dit plan reikt een hele reeks maatregelen aan, voor nu en voor de toekomst, om de lidstaten te helpen hun belastinggrondslagen te verdedigen en miljarden euro's aan wettelijk verschuldigde belastingen te recupereren.

In een eerste aanzet heeft de Commissie vandaag ook twee aanbevelingen aangenomen die de lidstaten moeten bewegen tot onmiddellijke en gecoördineerde actie om specifieke dringende knelpunten aan te pakken.

De eerste aanbeveling verlangt een krachtdadig optreden van de EU tegen belastingparadijzen, dat de huidige internationale maatregelen overstijgt. De lidstaten worden aangemoedigd om gebruik te maken van gemeenschappelijke criteria voor het identificeren van belastingparadijzen en landen die hieraan voldoen, op een nationale zwarte lijst te plaatsen. De aanbeveling bevat ook specifieke maatregelen om deze niet-EU-landen ervan te overtuigen om de EU-normen inzake bestuur toe te passen.

De tweede aanbeveling betreft agressieve fiscale planning. Zij reikt handvatten aan om wetstechnische gebreken en leemten te herstellen waarvan een aantal bedrijven misbruik maakt om hun deel van de fiscale last niet te moeten dragen. De lidstaten worden aangemoedigd om hun dubbelbelastingverdragen aan te scherpen zodat deze niet tot gevolg kunnen hebben dat heffing helemaal achterwege blijft. Zij zouden ook een gemeenschappelijke algemene antimisbruikregel moeten invoeren op grond waarvan ze alle kunstmatige constructies die zijn opgezet om belastingen te ontgaan, kunnen negeren en in plaats daarvan belasting kunnen heffen op basis van de economische realiteit.

Andere initiatieven die in dit nieuwe actieplan zijn opgenomen, behelzen onder meer een code voor de belastingplichtige, een fiscaal identificatienummer op EU-niveau, een herziening van de antimisbruikbepalingen in de belangrijkste EU-richtlijnen en gemeenschappelijke richtsnoeren voor het traceren van geldstromen.

Om meer vaart te geven aan de werkzaamheden in de EU in verband met schadelijke belastingconcurrentie, wordt er bij de lidstaten op aangedrongen om de werkzaamheden in het kader van de EU-gedragscode voor de belastingregeling van ondernemingen nieuw leven in te blazen. Als er binnen afzienbare tijd geen effectieve oplossingen worden overeengekomen en ten uitvoer worden gelegd om bepaalde incongruenties op te heffen, zal de Commissie zo nodig met wetgevingsvoorstellen komen om actie te ondernemen. Ook wordt aanbevolen om het toepassingsgebied van de gedragscode uit te breiden tot bijzondere belastingregelingen voor vermogende particulieren.

Met dit actieplan zal de EU een krachtige bijdrage leveren aan het internationale debat over belastingontduiking en ‑ontwijking, met name in de OESO en de G20. Als zodanig zal dit plan de EU een duw in de rug geven bij haar streven naar hogere normen inzake goed fiscaal bestuur wereldwijd.

Volgende stappen

Om ervoor te zorgen dat dit actieplan voortvarend ter hand wordt genomen, zal de Commissie voorzien in actieve nieuwe monitoringtools en scoreborden om vaart te houden in de strijd tegen belastingfraude en –ontwijking. Een nieuw platform voor goed fiscaal bestuur zal toezien op en verslag uitbrengen over de wijze waarop de lidstaten de aanbevelingen uitvoeren.

Het actieplan en de aanbevelingen zullen nu worden voorgelegd aan de EU-Raad van ministers van Financiën en aan het Europees Parlement.

Achtergrond

Op de Europese Raad van maart 2012 hebben de lidstaten de Commissie gevraagd "snel concrete manieren uit te werken om belastingfraude en belastingontduiking beter te bestrijden, ook in relatie tot derde landen".

Als eerste reactie op dit verzoek nam de Commissie in juni een mededeling aan, waarin zij de grootste uitdagingen van belastingfraude en –ontduiking beschreef en concrete maatregelen presenteerde om deze aan te pakken. In deze mededeling kondigde de Commissie ook aan dat zij voor het einde van het jaar met een actieplan zou komen, samen met specifieke ideeën om beter te kunnen optreden tegen belasting­paradijzen en agressieve fiscale planning. Dat is wat zij vandaag heeft voorgelegd.

Naast de actie die op EU-niveau wordt ondernomen, is het belangrijk, zo heeft de Commissie benadrukt, dat de lidstaten ook op nationaal niveau de naleving van fiscale wet- en regelgeving verbeteren en de strijd tegen belastingontduiking aanscherpen. Tien lidstaten hebben een landenspecifieke aanbeveling in die zin gekregen in het kader van het Europees semester 2012.

 

 

Print Friendly and PDF ^