Eerste uitgave BijzonderStrafrecht.nl Uitgeverij: Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

In het voorjaar van 2012 maakte minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het concept-wetsvoorstel ‘Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit’ bekend. Het wetsvoorstel kon op uitvoerige kritiek rekenen, zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap. Inmiddels is de gelijknamige wet (in gewijzigde vorm) per 1 januari 2015 in werking getreden.

Deze wet beoogt de opsporing, vervolging en het voorkomen van financieel-economische criminaliteit slagvaardiger te maken. Daartoe omvat het de volgende onderdelen:

  1. een verhoging van de strafmaxima en/of een verruiming van de strafbaarstellingen van een aantal financieel-economische delicten, te weten: misbruik van gemeenschapsgeld, witwasdelicten, ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping;
  2. de introductie van een strafverzwaringsgrond van het stelselmatig plegen van misdrijven in de sfeer van de Wet economische misdrijven;
  3. flexibilisering van het boeteplafond voor rechtspersonen;
  4. een beperking van de aftrek van kosten bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel;
  5. een wijziging van de procedure voor toetsing over de inbeslagneming van stukken wanneer een beroep wordt gedaan op van het verschoningsrecht.

De wet omvat daarmee een scala aan onderwerpen. Deze publicatie gaat in op de voor de praktijk relevante wijzigingen die de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit met zich brengt.

Cover

Deze publicatie gaat in op de voor de praktijk relevante wijzigingen die de Wet Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit met zich brengt.

Auteur: mr. J. Verhaert Aantal pagina's: 45 ISBN: 978-90-823219-0-6 Prijs: € 19,95 incl. BTW (excl. € 2,75 verzendkosten) Levertijd: 1-2 werkdagen

Klik hier om te bestellen.

Print Friendly and PDF ^