Eerste reflectie op de Omgevingswet

De Omgevingswet staat volop in de steigers. In juni 2012 zijn de zienswijzen die zijn voortgekomen uit de Internetconsultatie aan de Tweede kamer verzonden, waarmee de wetgever druk aan de slag is gegaan. In de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter', de factsheet ‘Aanpak en eerste gedachte Ogw’ en de voorlichting van de Raad van State zijn de hoofdlijnen van de nieuwe Ogw geschetst. Molenaar gaat op de website van Dirkzwager kort in op het ruimtelijke instrumentarium zoals dat op dit moment is opgenomen in het wetgevingsproces. Hierbij bespreekt hij vier onderwerpen die het meest van belang zijn voor de (bouw)praktijk, namelijk de programmatische aanpak, de gemeentelijke omgevingsverordening, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

Conclusie is dat de Ogw een verbetering kan brengen in de ruimtelijke ordening. Deze verbeteringen lijken op het oog eenvoudig, maar de juridische context is bijzonder complex, aldus Molenaar. Het is nobel van de wetgever om in het kader van complexe materie van het omgevingsrecht te streven naar eenvoud en flexibiliteit, maar er gaan veel stemmen op voor de stelling dat voor een goede structurele herziening van het omgevingsrecht eerst de nodige praktijkervaring moet worden opgedaan met de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet, de Wabo en de Waterwet. Ten aanzien van de omgevingsvergunning en omgevingsverordening zijn de nodige vraagtekens te plaatsen en keuzes te maken. Ook ten aangezien van de gewenste integrale afweging is Molenaar vooralsnog niet overtuigd. Eén ding lijkt echter zeker, de Ogw gaat er uiteindelijk komen.

 

Print Friendly and PDF ^