Debat Autoriteit Consument en Markt vervolgd

Vandaag presenteerde minister Kamp zijn reactie op de in de Eerste Kamer geuite kritiek. Op 26 februari 2013 wordt over het wetsvoorstel gestemd. Kwaliteitsverbetering in plaats van efficiencybesparing

Minister Kamp gaf aan dat de oprichting van de ACM met name gericht is op kwaliteitsverbetering en niet op efficiencybesparing. De toezichthouder zal per sector blijven werken, maar wel met gebruikmaking van best practices over de hele linie. De kennis van OPTA, NMa en de Consumentenautoriteit zal daardoor niet verloren gaan, maar juist gebundeld worden waar mogelijk.  De minister verwacht dat zowel bedrijven als consumenten hiervan kunnen profiteren, omdat bovendien nu duidelijk is welke instantie toezicht houdt. Minister Kamp kondigde verder aan dat een extern bureau een jaar na de oprichting van de ACM een evaluatie zal uitvoeren, waarbij onder andere ook een internationale vergelijking zal worden gemaakt.

Instellingswet en Stroomlijningswet

Ten aanzien van de bekritiseerde 'knip' in een Instellingswet en een Stroomlijningswet merkte de minister op dat hiertoe is besloten omdat in het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst staat dat er zo snel mogelijk een fusie diende te komen van de drie toezichthouders. Senator Hoekstra (CDA) vroeg waarom het dan toch nodig was om eerst een Instellingswet in te dienen met de algemene oprichtingsmaatregelen en daarna pas een Stroomlijningswet waarin de fusie concreet wordt uitgewerkt. Volgens Hoekstra verdient het hoe dan ook aanbeveling om deze twee zaken bijeen te houden.

Senator Witteveen (PvdA) vroeg naar de verdeling van bevoegdheden die in de Stroomlijningswet zal worden geregeld. Minister Kamp gaf hierop aan dat de verschillende bevoegdheden binnen de ACM momenteel nog niet geharmoniseerd zijn: per team en per casus zijn er nu nog verschillende bevoegdheden. Met de Stroomlijningswet zal hier verandering in komen. Senator Ester (ChristenUnie) gaf aan deze volgorde staatsrechtelijk merkwaardig is en dat dit de kwaliteit van wetgeving niet bevordert.

Minister Kamp gaf verder aan - naar aanleiding van een opmerking van onder meer senator Kneppers-Heijnert (VVD) - dat er van aan fait accompli naar zijn idee geen sprake is, aangezien er geen nieuwe bevoegdheden worden geïntroduceerd in de Stroomlijningswet. Bovendien is het aannemen van die wet geen noodzakelijk voorwaarde voor het instellen van het ACM. Ten aanzien van de reeds getroffen maatregelen door de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit gaf minister Kamp aan dat deze instellingen nu eenmaal niet konden wachten met het treffen van maatregelen, gezien de grote gevolgen die de fusie met zich mee brengt voor bijvoorbeeld formatieplaatsen. De Stroomlijningswet wordt naar verwachting in maart ingediend bij de Tweede Kamer.

Onafhankelijkheid van de ACM

Minister Kamp gaf aan dat hoewel de parlementaire onderzoekscommissie terecht constateert dat er terughoudendheid dient te zijn bij het instellen van zbo's, dit hier toch de beste vorm is.  Aan de onafhankelijkheid  van de instelling doet dit volgens de minister niets af. Senator Faber van de Klashorst (PVV) stelde hierop dat de minister wel degelijk invloed kan uitoefenen op de energiecrises en de netbeheerders door gebruik te maken van zijn bevoegdheid om besluiten van algemene strekking te vernietigen. Minister Kamp gaf aan dat die bevoegdheid alleen besluiten van algemene strekking betreft, geen individuele gevallen. Het gaat uitsluitend om achteraf gezien onbevoegd genomen besluiten en niet om beleidsregels. De minister zei toe aan senator Faber-van de Klashorst dat hij alle besluiten van algemene strekking op gebied van energie, spoor, post en telecom van zijn vernietigingsbevoegdheid zal uitsluiten. Wel blijft deze bevoegdheid bestaan voor mededinging en consumentenbescherming. Dit zegde de minister toe aan senator Reuten (SP).

Een andere belangrijke toezegging die de minister aan de Kamer deed, was dat hij de wijze van selectie en benoeming van de bestuursleden van het ACM zal uitwerken en dat de desbetreffende functieprofielen openbaar zullen worden gemaakt.

Senator Backer (D66) uitte in het debat zijn twijfels over de eigen bijdrage van bedrijven aan het budget van het ACM en vroeg of het geen verkeerde verhoudingen creëert wanneer bedrijven geldelijk bijdragen aan hun eigen toezicht.

Aan het einde van het debat toonden alle woordvoerders zich tevreden met de beantwoording van de minister, die daarmee een groot aantal zorgpunten weg heeft kunnen nemen. De Eerste Kamer stemt op 26 februari over het wetsvoorstel.

 

Bron: Eerste Kamer

Print Friendly and PDF ^