Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer

Per 1 januari 2014 is de Wet in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat de staat conservatoir beslag legt op het vermogen van de verdachte van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vierde categorie of hoger kan worden opgelegd. Dit conservatoir beslag strekt tot bewaring van het recht op verhaal voor een ter zake van dat misdrijf op te leggen schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f, tweede lid, Sr.

Door deze uitbreiding van strafvorderlijke bevoegdheden krijgen politie en justitie meer mogelijkheden om in een vroegtijdig stadium conservatoir beslag te leggen. Op die wijze kan een eventueel op te leggen schadevergoedings- maatregel effectief ten uitvoer worden gelegd. Dat laat echter onverlet dat het leggen van conservatoir beslag een ingrijpend strafvorderlijk dwangmiddel is dat gepaard dient te gaan met waarborgen voor wat betreft de rechts- bescherming van de betrokkenen. Tegelijkertijd spelen de belangen van het slachtoffer met het oog waarop de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag mede is uitgebreid, een rol. In deze bijdrage analyseren de auteurs de hoofdlijnen van de nieuwe wettelijke regeling. In hoeverre wordt recht gedaan aan zowel de strafvorderlijke als rechtsbeschermende belangen? Wordt daad- werkelijk aan de belangen van slachtoffers van misdrijven tegemoet gekomen? En zal de wettelijke regeling in de praktijk wel werken?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^