Conclusie AG over bewijsvoering oplichting via Marktplaats

Parket bij de Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:472

De verdachte is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens primair medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.
 

Middelen

Het eerste middel klaagt dat het hof op onbegrijpelijke wijze is afgeweken van het uitdrukkelijke standpunt van de verdediging inhoudende dat hij het feit niet heeft medegepleegd nu hij niet wist dat er kennelijk iets anders werd verzonden dan was overeengekomen. Voorts behelst het middel de klacht dat de bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen is omkleed voor zover bewezen is verklaard dat de verdachte het feit heeft gepleegd.

Het tweede middel klaagt dat het hof op onbegrijpelijke wijze is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging inhoudende dat geen sprake is van causaal verband tussen het oplichtingsmiddel en het kopen. Voorts behelst het middel de klacht dat de bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen is omkleed voor zover bewezen is verklaard dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van een valse hoedanigheid waarmee aangevers werden bewogen tot afgifte van een geldbedrag.
 

Conclusie AG

Uit de bewijsvoering komt naar voren dat de verdachte met instemming van zijn moeder haar bankrekeningnummer(s) heeft gebruikt bij vier transacties op Marktplaats. In twee gevallen werd gehandeld onder een vrouwennaam ([E] of [B]) maar werd de telefoon beantwoord door een man. In twee gevallen is niets geleverd. Pogingen om telefonisch dan wel via de mail nog in contact te komen falen. Het rekeningnummer dat is gebruikt bij de eerste transactie is twaalf dagen na het overmaken opgeheven. Bij een derde geval ging het om een aanbieding van “[C]” uit Den Haag. Hier is na overeenstemming wel iets toegezonden, alleen niet de kaartjes waarom werd gevraagd maar twee kartonnetjes. De advertentie is naderhand verwijderd en bij bellen kreeg de koper de voicemail. Bij de vierde klant ging het ook om kaartje, aangeboden door ene “[D]” uit Aalten. Deze koper kreeg niet de kaartjes, maar vijf onbeschreven gelinieerde A4-tjes. Op mail werd niet meer gereageerd.

Uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat volgens de medeverdachte (moeder) haar zoon (verdachte) advertenties zette en dat zij aan hem haar bankrekeningnummer(s) ter beschikking stelde en dat ze wist dat hij spullen op marktplaats verkocht. Ook kan daaruit worden afgeleid dat de verzending van de spullen door de medeverdachte werd gedaan. Uit zijn eigen verklaring kan worden afgeleid dat hij telefoons en/of kaartjes verkocht.

Hetgeen naar mijn idee ontbreekt in de bewijsvoering is de vaststelling dat de verdachte ofwel nooit over deze spullen beschikte, ofwel dat hij wist dat zijn moeder, als er al iets werd toegezonden, niet die spullen toezond waarover overeenstemming is bereikt. Zo kan m.i. niet worden afgeleid, zoals bewezenverklaard, dat hij in strijd met de waarheid telefoons of kaarten aanbood. Daarbij teken ik daarnaast aan dat de verdachte enkel heeft toegegeven dat hij de naam [A] wel eens gebruikt, maar er is eigenlijk ook geen vaststelling dat hij zich bediende van de andere namen. Ook is niet vastgesteld dat de verdachte degene is geweest die de telefoon beantwoordde toen een koper belde met “[B]” of een koper belde met “[C]”.

Het hof heeft wel een nadere motivering aan de bewezenverklaring gewijd. Daarin wijst het hof erop dat de verdachte zich (telkens) bedient van een valse naam en dat hij na de transactie niet meer reageert. Dat het hierbij gaat om een geraffineerd van tevoren bedachte bedrieglijke werkwijze kan echter niet zonder meer uit de bewijsmiddelen worden afgeleid. Daartoe is mijns inziens nodig dat kan worden vastgesteld dat de verdachte nooit over de aangeboden spullen heeft beschikt en/of dat verdachte weet had van het feit dat zijn moeder niet die goederen verzond en dat zij samen uitvoering gaven aan een gezamenlijk plan met een rolverdeling om kort gezegd mensen op te lichten.

De middelen slagen.

Lees hier de volledige conclusie.

 

 

Print Friendly and PDF ^