Concept-wetsvoorstel aanpassing Wet openbaarheid van bestuur

Een rem op onredelijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geen drempels voor het (her)gebruik van overheidsinformatie voor nieuwe producten en diensten. Dit zijn twee van de voorgenomen wijzigingen van de Wob.

Openbaarheid van overheidsinformatie is en blijft het uitgangspunt. Burgers moeten inzicht kunnen krijgen in het functioneren van de overheid en mee kunnen doen in de samenleving.

Bestuursorganen moeten, zeker in tijden van bezuinigingen, niet onnodig worden belast. Het belang van openbaarheid moet daarom in verhouding staan tot de investering in tijd en geld. Daarom wordt voorgesteld onredelijke Wob-verzoeken, die bijvoorbeeld alleen bedoeld zijn om het werk van de overheid te frustreren, niet meer in behandeling te nemen. Ook moet het mogelijk zijn om in overleg met de verzoeker te komen tot een inperking van omvangrijke verzoeken om informatie. In bepaalde gevallen wordt het mogelijk om bij een omvangrijk verzoek de beslistermijn te verlengen.

Het wetsvoorstel maakt het makkelijker voor burgers om openbare overheidsinformatie te gebruiken voor creatieve toepassingen, zoals het maken van apps. Zo wordt geregeld dat de overheid geen voorwaarden aan dit gebruik mag stellen. Het wetsvoorstel bevat een uniforme kostenregeling, waarbij alleen kosten voor reproductie en levering in rekening worden gebracht. Daarmee worden financiële drempels die de toegang tot overheidsinformatie beperken, tegengegaan en wordt het economisch en maatschappelijk nut van openbare overheidsinformatie vergroot.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^