Aanpak fraude met toeslagen

Het kabinet vindt fraude ontoelaatbaar. Zeker als fraude plaatsvindt door belastingen te ontduiken. Of door een onterecht beroep op toeslagen of inkomensafhankelijke regelingen. Fraude heeft gevolgen voor de schatkist. Maar gaat ook ten koste van de belastingmoraal van de goedwillende burger. Daarom wil het kabinet maatregelen tegen fraude nemen. Hiervoor is ruim € 25 miljoen extra vrijgemaakt.

Maatregelen tegen fraude

Er komen maatregelen op het gebied van:

  • toezicht houden en handhaven van belastingregels;
  • boete en straf bij bewust misbruik;
  • invorderen van verschuldigde belasting.

Belastingdienst houdt beter toezicht en gaat beter handhaven

Het kabinet verlengt de beslistermijn voor de aanvraag van toeslagen tot 13 weken na indiening van de aanvraag. Met de mogelijkheid om de termijn nog eens met maximaal 13 weken te verlengen. Op dit moment geldt voor een voorschot na aanvraag een termijn van 8 weken.

Door de langere beslistermijn kan de Belastingdienst extra controleren bij aanvragen met een verhoogd risico op fraude. Naar verwachting gaat het om maximaal 60.000 gevallen per jaar. Als er geen verhoogd frauderisico is, blijft de gebruikelijke beslistermijn gelden. Dit geldt voor het overgrote deel van de aanvragen.

Is het niet duidelijk waar iemands woont of verblijft? Dan krijgt de Belastingdienst de bevoegdheid om:

  • aanvragen niet in behandeling te nemen;
  • lopende betalingen te stoppen;
  • voorlopige teruggaven en voorschotten op toeslagen te verminderen;
  • definitieve aanslagen waarbij sprake is van teruggaaf in te houden;
  • definitieve toekenningen niet uit te betalen.

Deze maatregelen moeten voorkomen dat de Belastingdienst geld ten onrechte uitbetaalt en niet meer kan terughalen. Daarnaast stimuleert het mensen om zich goed te laten inschrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Boete bij onjuiste aanvraag of niet op tijd betalen

Wie opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie geeft, krijgt een boete. Bijvoorbeeld als u hypotheekrente claimt terwijl u geen eigen woning heeft. U krijgt alleen een boete als u zelf een onjuiste voorlopige aanslag of een herziening indient.

Als u nu de aangiftebelasting wel correct aangeeft maar niet betaalt, kunt u niet vervolgd worden voor belastingfraude. Dit gaat met ingang van 1 januari 2014 veranderen. Als u niet betaalt, kunt u een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar of een boete van € 78.000 krijgen. Of, als het belastingbedrag hoger is, dan eenmalig maximaal het bedrag van de te weinig betaalde belasting.

Invorderen van verschuldigde belasting

Vanaf 1 januari 2014 moet u 1 bankrekeningnummer gebruiken voor uitbetaling van toeslagen, inkomstenbelasting en omzetbelasting. Zo is het niet meer mogelijk dat iemand die misbruik maakt van identiteitsgegevens van een ander, onterecht toeslag ontvangt op zijn eigen bankrekening. Een uitzondering geldt voor mensen in de schuldhulpverlening. Voorwaarde is wel dat hun bewindvoerder het budget beheert via een bankrekening die op zijn naam staat.

Daarnaast zal de Belastingdienst automatische nummerplaatherkenning (ANPR) gaan inzetten. Wie toeslagschulden heeft, kan aangehouden worden om de schuld ter plekke te betalen.

Uitzendondernemingen moeten zich registeren in het Handelsregister. Uitzendbureaus die dit niet doen en bedrijven die zaken doen met niet-geregistreerde uitzendbureaus kunnen een boete krijgen. Ook moeten ondernemingen die uitzendkrachten inhuren een deel van het factuurbedrag op een geblokkeerde rekening storten (g-rekening). Met dat geld worden de verschuldigde loonbelasting, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting betaald.

Print Friendly and PDF ^