Stand van zaken: wetgeving informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverbanden

Eerder werd al bericht dat het Ministerie voor Veiligheid en Justitie, inmiddels Justitie en Veiligheid, om de aanpak van fraude te versterken, werkt het aan een Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.

De wet moet de uitwisseling van informatie binnen samenwerkingsverbanden van publieke en private organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis voorzien, rekening houdend met recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uit het verslag van het algemeen overleg van 4 oktober 2018 van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid blijkt dat op dit moment een wetsvoorstel wordt voorbereid informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverbanden mogelijk maakt.

Tijdens datzelfde overleg heeft Van Oosten (VVD) gevraagd naar de mogelijkheden tot het introduceren van een systeem waarbij het bedrijfsleven informatie over bij hen bekende fraudeurs onderling kan wisselen, zodat er een preventief systeem ontstaat en het bedrijfsleven wordt beschermd tegen mensen die er soms zelfs hun professionaliteit van maken om de boel op te lichten. Van Oosten maakt hierbij de vergelijking met het in Engeland gehanteerde systeem Cifas heet en die precies dat mogelijk maakt.

Volgens Gapperhaus is het soort gegevensuitwisseling als in het Engelse systeem in beginsel mogelijk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorwaarde is dat de Autoriteit Persoonsgegevens daar een vergunning voor verleent. Die Autoriteit kan zo'n vergunning verlenen als de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend belang van derden. Daarnaast moet bij de uitvoering voorzien zijn in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad.

Ook het (toekomstige) wetsvoorstel die informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverbanden mogelijk maakt gaat langs de toets van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eerder dit jaar is bij de behandeling van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming de motie-Koopmans overgenomen. In die motie is bepaald dat de regering de Kamer binnen een halfjaar na inwerkingtreding van de wet zal berichten over de ervaringen die zijn opgedaan met privacyaspecten rondom het branchebreed aanleggen van zwarte lijsten van fraudeurs. Gapperhaus wil eerst deze evaluatie afwachten.

Niet bekend is hoe deze wet zich verhoud tot de Kaderwet gegevensuitwisseling, waarvan eerder werd aangekondigd dat die in het voorjaar van 2017 in consultatie zou gaan.

Bron:


Print Friendly and PDF ^