AFM geeft nadere invulling aan de herziene Wwft in herschreven leidraad

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan de vereisten van de Wwft.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De Vierde anti-witwasrichtlijn nader bekeken voor bepaalde juridische dienstverleners

Deze bijdrage richt zich op de gevolgen van de omzetting van de Vierde anti-witwas-richtlijn voor de juridische dienstverleners, zoals advocaten en notarissen en belastingadviseurs en accountants die werkzaam zijn binnen de Nederlandse vastgoedwereld. Daartoe wordt eerst ingegaan op de reikwijdte van de WWFT. Aansluitend wordt een kort overzicht gegeven van de WWFT-verplichtingen. Vervolgens komen de onderwerpen geheimhouding versus meldplicht en toezicht en handhaving aan de orde. Getoond wordt dat onder de Implementatiewet (van de Vierde anti-witwas-richtlijn) diverse verplichtingen voor juridische dienstverleners worden geïntroduceerd met betrekking tot de risicobeoordelingen onder de WWFT.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bank aansprakelijk bij fraude met bankrekening wegens schending Wwft?

Een handelaar in luxueuze merken, koopt via internet 20 duizend Burberry shawls van een leverancier. Hij betaalt hiervoor in totaal ruim € 750.000 op een ING-rekening van de leverancier. Maar die shawls worden nooit geleverd. Het blijkt een geval van fraude te zijn. De fraudeur is niet meer te achterhalen en het geld is al van de rekening doorgesluisd. Kan de benadeelde nu de ING aanspreken op grond van schending van de Wwft?

 

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding Wwft door autohandelaar: niet melden ongebruikelijke transactie en niet verrichten cliëntenonderzoek

Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4299

De verdachte wordt verweten dat hij als feitelijk leidinggever ervoor verantwoordelijk is dat zijn (toenmalige) bedrijf in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft nagelaten meldingen te doen van twee ongebruikelijke transacties en voorts bij twee transacties heeft nagelaten (voldoende) cliëntenonderzoek te doen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

BFT publiceert intern boetebeleid Wwft

In januari 2018 heeft het Bureau Financieel Toezicht zijn interne beleid voor het opleggen van boetes gepubliceerd op de website. Het is opmerkelijk dat het BFT hier geen enkele ruchtbaarheid aan heeft gegeven, nu dit beleid relevante informatie bevat voor de praktijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Het Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CBB laat bestuurlijke boete van BFT voor niet verrichten cliëntenonderzoek in stand

College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 juni 2017, ECLI:NL:CBB:2017:235

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Territoriale reikwijdte van de Wwft

Het doel van deze bijdrage is om de vraag te beantwoorden of instellingen (in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a Wwft) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldplichtig zijn in grensoverschrijdende gevallen, waarbij dan wel de instelling in het buitenland is gevestigd, dan wel de transactie in het buitenland is verricht. En zo ja, in welk land.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Implementatietermijn verlopen: rechtstreekse werking voor Vierde Anti-witwasrichtlijn

De uiterlijke implementatietermijn voor de Vierde Anti-witwasrichtlijn ondertekend is vastgesteld op 26 juni 2017. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd door middel van een tweetal wetten, namelijk de (concept) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn alsmede de (concept)  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. Beide concept wetsvoorstellen hebben de consultatie fase inmiddels doorlopen, maar zijn nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is de richtlijn door Nederland niet tijdig omgezet naar Nederlands recht en heeft de Vierde Anti-witwasrichtlijn nu rechtstreekse werking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijstelling kansspelaanbieders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Alle kansspelaanbieders - met uitzondering van speelcasino's - worden vrijgesteld van de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit liet het ministerie van Financiën weten bij de implementatie van de Vierde Anti witwasrichtlijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF