Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) dit najaar naar Tweede Kamer

Voor een integrale aanpak van witwassen is van essentieel belang dat de bij die aanpak betrokken partijen daarvoor relevante gegevens delen en gezamenlijk verder verwerken, bijvoorbeeld voor het blootleggen van patronen die op witwassen kunnen duiden, of het uitvoeren van risico-taxaties met betrekking tot individuele personen die zich mogelijk aan witwassen schuldig maken. Om de mogelijkheden hiertoe te verbeteren heeft het kabinet een wetsvoorstel voorbereid dat een betere grondslag voor de gezamenlijke gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden biedt: het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens bij Tweede Kamer ingediend

Op 1 juli jl is door Minister Hoekstra van Financiën het wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens aan de Tweede Kamer aangeboden. Het verwijzingsportaal bankgegevens is een technische voorziening die het mogelijk maakt om identificerende bankgegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen, identificerende gegevens behorend bij financiële producten alsmede gegevens over de uiteindelijk belanghebbende en de begin- en einddatum van een rekening of kluis, bijna real-time te vorderen of op te vragen, op basis van de huidige bevoegdheden van opsporingsambtenaren, de FIU-Nederland en van de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voorgestelde maatregelen uit Plan van Aanpak Witwassen op een rij

Op 1 juli jl, hebben Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het Plan van Aanpak Witwassen aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan kent drie pijlers. Aan de hand van deze drie pijlers wordt in het Plan van aanpak witwassen ingegaan op de verschillende lopende en nieuwe maatregelen die worden genomen om witwassen nog beter aan te pakken. Deze maatregelen worden hier op een rijtje gezet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn) aan Tweede Kamer aangeboden

Op 2 juli is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn) door Minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State zijn het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangepast.

Read More
Print Friendly and PDF ^

BFT en Belastingdienst: Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen

Op 25 februari 2019 heeft het Ministerie van Financiën het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. Onderdeel van deze voorgestelde wijzigingen betreft het schrappen van de objectieve landenindicator uit de bijlage Indicatorenlijst bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De Wwft toezichthouders Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft ontvangen veel vragen van instellingen hoe om te gaan met de meldingsplicht van de objectieve landenindicator.

Read More
Print Friendly and PDF ^