Beslag woonhuis klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen echtgenoot voor gewoontewitwassen: HR herhaalt overwegingen situatie waarin beslag rust op inbeslaggenomen voorwerp en derde teruggave verzoekt

Hoge Raad 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1952

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de rechter in een geval als het onderhavige, waarin op de voet van art. 94a Sv beslag rust op het inbeslaggenomen voorwerp en een derde in een beklagprocedure op de voet van art. 552a Sv om teruggave verzoekt, als maatstaf moet aanleggen of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat die derde als eigenaar van dat inbeslaggenomen voorwerp moet worden aangemerkt en daarvan in zijn beslissing blijk moet geven. Indien die derde als eigenaar wordt aangemerkt, zal de rechter tevens moeten onderzoeken, en daarvan blijk moeten geven, of zich de situatie van art. 94a, vierde of vijfde lid, Sv voordoet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eisen tot 4 jaar voor witwassers en 'windhapper'

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen tot 4 jaar geëist tegen vier mensen wegens witwassen. De zaak kwam aan het rollen toen in 2016 informatie uit een ander onderzoek bekend werd over de financiering van een woning in de buurt van Amsterdam. Die zou bewoond worden door een nu 42-jarige vrouw zonder bron van inkomsten, een zogenoemde windhapper, en was ongeveer 900.000 euro waard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwe handleiding Wwft voor advocaten gepubliceerd

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld naar aanleiding van de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Profijtontneming gewoontewitwassen: In mindering brengen op w.v.v. van waarde verbeurdverklaarde voorwerpen?

Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1768

Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 3 november 2016 – onder vernietiging van het beroepen vonnis – het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van € 72.087,- en de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling van datzelfde bedrag aan de staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nederlandse Vereniging van Banken: ‘Bestrijden witwassen moet top of mind zijn bij banken’

Bestrijden van witwassen is een wettelijke plicht van banken. De bestrijding daarvan heeft bij banken dan ook hoge prioriteit. Banken willen op geen enkele manier meewerken aan witwaspraktijken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen door voorhanden hebben / gebruik maken van schepen die zijn gekocht met van misdrijf afkomstig geld. Bewijsklachten voorhanden hebben en gebruik maken van.

Hoge Raad 11 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1533

De klacht dat het Hof de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte de in de bewezenverklaring genoemde schepen 'voorhanden heeft gehad', ontoereikend heeft gemotiveerd, faalt aangezien uit de bewijsvoering blijkt dat de verdachte door de aankoop feitelijke zeggenschap over deze schepen heeft verkregen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpak ondermijning krijgt stevige nieuwe impuls

De productie van en handel in drugs, mensenhandel, witwassen, financieel-economische criminaliteit. Vormen van zware, georganiseerde criminaliteit, die een ontwrichtende en ondermijnende werking hebben op de samenleving. De aanpak van ondermijning krijgt de komende jaren een stevige nieuwe impuls. Met een brede coalitie van partijen, binnen én buiten de overheid, gaat JenV deze vormen van criminaliteit in 2019 en volgende jaren intensief aanpakken, aan de hand van de Toekomstagenda Ondermijning.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling schuldheling & schuldwitwassen voor “verwende” zoon

Rechtbank Rotterdam 30 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7292

Gezien de substantiële bedragen die de verdachte van zijn moeder ontving en de financiële situatie waarin zijn moeder zich bevond, had de verdachte zich moeten realiseren dat deze vermoedelijk geen legale herkomst hadden. De verdachte heeft geen nader onderzoek gedaan naar de herkomst en daarmee aanmerkelijk onvoorzichtig gehandeld. Dit wordt niet anders door het feit dat de verdachte en zijn zus sinds jongs af aan werden verwend door hun moeder.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gewoontewitwassen door betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem?

Hoge Raad 4 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1423

De werkwijze die het Hof in de onderhavige zaak heeft gevolgd ten aanzien van de bewijsmotivering, komt in wezen hierop neer dat de beslissing dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, steunt op een bewijsredenering waarin de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen zakelijk is samengevat, en waarin voor de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewijsbeslissing steunt, wordt verwezen naar de bewijsmiddelen waaraan deze feiten en omstandigheden zijn ontleend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen

ING Bank N.V. in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van ING in Nederland tussen 2010 en 2016 zijn gebruikt bij het witwassen van honderden miljoenen euro’s.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF