Evaluatie Wet OM-afdoening

In opdracht van het WODC is de Wet OM-afdoening geëvalueerd door onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. In lijn met de beleidstheorie zijn doelmatigheidsvoordelen bereikt door een strafbeschikking uit te vaardigen in zogenaamde bulkzaken waarbij een geldboete werd opgelegd die bij nietbetaling zonder tussenkomst van de rechter kan worden geëxecuteerd. De hieraan ten grondslag liggende vooronderstellingen blijken echter niet allemaal te kloppen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorstel wijziging Wet op het financieel toezicht zodat OM en opsporingsautoriteiten automatisch beschikking krijgen over bankgegevens

Op 14 juni is een voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer openheid in het financieel toezicht

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen DNB en de AFM aanvullende transparantiebevoegdheden om i) direct te kunnen reageren op uitlatingen van een overtreder, en ii) in meer gevallen een openbare waarschuwing af te kunnen geven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toezicht op gunstbetoon

Gunstbetoon gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van cadeaus of het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten voor congressen. Gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector is per 1 januari 2018 wettelijk verboden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europees Parlement keurt herziening vierde anti-witwasrichtlijn goed

Op 19 april heeft het Europees Parlement de herziening van de vierde anti-witwasrichtlijn goedgekeurd tijdens een plenaire zitting in Straatsburg. Deze nieuwe regels zullen de strijd tegen corruptie en het witwassen van geld in de EU en ontwikkelingslanden versterken door publiekelijk bekend te maken wie Europese ondernemingen bezit en controleert.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Uitbreiding Wet Bibob

Op 12 april jl. is een voorstel voor wijziging van de Wet Bibob in consultatie gegaan. De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Het onderhavige voorstel verruimt de toepassingsmogelijkheden daarvan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wetsvoorstel gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomaten

Gegevens over diplomaten die verkeersovertredingen op kenteken hebben begaan, mogen straks rechtstreeks door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden verstrekt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beperkte bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor opsporing

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vormt voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanleiding tot beperking van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een afgewogen bewaarplicht voor zogenoemde gebruikersgegevens van een telefoonnummer of IP-adres is volgens de minister van essentieel belang voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. In een groeiend aantal zaken, zoals kinderporno, cybercrime en online wapenhandel, is het vaak cruciaal dat politie en Openbaar Ministerie achteraf kunnen vaststellen welke persoon op een bepaald tijdstip gebruik heeft gemaakt van een telefoonnummer of IP-adres dat is aangetroffen in een strafrechtelijk onderzoek.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 ingediend

Op 15 maart jl. is het Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot verdergaande regulering van het verlenen van trustdiensten. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen worden aangescherpt en het instrumentarium dat De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als toezichthouder kan inzetten wordt uitgebreid. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Consultatie Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen

Op 6 maart jl. is het voorstel voor de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen in consultatie gegaan. Het verbod vindt bij besluit van de minister voor Rechtsbescherming plaats. De initiatiefnemers sluiten aan bij het grondwettelijke begrip openbare orde zoals dat nu reeds ook in artikel 2:20 BW wordt gehanteerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF