Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Eerste Kamer doet goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk af

De Eerste Kamer heeft op 4 december 2018 de goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk afgedaan. Deze wet regelt de goedkeuring van het (facultatieve) protocol nr. 16 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Met dit Protocol krijgen specifiek aangewezen nationale gerechten de bevoegdheid het EHRM te verzoeken om een advies over principiële (rechts)vragen over de interpretatie of toepassing van de rechten en vrijheden neergelegd in het EVRM of de daartoe behorende Protocollen.

Read More
Print Friendly and PDF

Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR) per 1 januari 2019

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Read More
Print Friendly and PDF

Kamer steunt aanpassing Wet parlementaire enquête

De Wet op de parlementaire enquête wordt verbeterd. Een Kamerbrede commissie onder leiding van SP’er Ronald van Raak concludeerde dat dat nodig was. Een initiatiefwetsvoorstel van de commissieleden werd door de Tweede Kamer aangenomen.

De Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête heeft op 22 februari 2017 een verslag uitgebracht. Hierin worden diverse aanbevelingen gedaan voor parlementaire enquêtes en onderzoeken, onder andere over:

  • de schriftelijke informatievoorziening

  • de positie van getuigen en deskundigen

  • de reikwijdte van het enquêterecht

Het is goed dat de commissie het initiatief heeft genomen om de parlementaire enquête te beschouwen, te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomst, zegt Kuiken (PvdA). Het commissieverslag vormt de basis voor een initiatiefwetvoorstel om de Wet op de parlementaire enquête te wijzigen. De initiatiefnemers willen ook de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer aanpassen.

INFORMATIEVERSTREKKING DOOR KABINET

Het kabinet kan weigeren om informatie te verstrekken aan een enquêtecommissie "in het belang van de Staat". Maar wie heeft het laatste woord? Van Nispen (SP) wil weten wat er gebeurt als de Kamer aangeeft bepaalde informatie toch te willen hebben.

Bij een beroep op het belang van de Staat gaat het om zeer uitzonderlijke situaties, zegt Van Raak. Als een enquêtecommissie meent dat het weigeren van informatieverstrekking het onderzoek belemmert, is het aan de Kamer om de minister hierop aan te spreken en te vragen informatie alsnog te geven.

Het kabinet kan ook besluiten om bepaalde informatie slechts vertrouwelijk aan een enquêtecommissie te geven. Daarvan moeten dan wel afschriften in het archief worden opgenomen, vindt Van der Molen (CDA).

VERSCHONINGSGRONDEN

Op basis van een verschoningsgrond kan medewerking aan onderzoek van een parlementaire enquête worden geweigerd. Den Boer (D66) vraagt om een toelichting. Men moet goed motiveren waarom informatie niet gegeven kan worden, zegt Van Raak. Een bedrijf moet bijvoorbeeld duidelijk maken waarom bedrijfsbelangen worden geschaad door informatieverstrekking.

Het familiaal verschoningsrecht zou in de Wet op de parlementaire enquête opgenomen moeten worden, vindt Van Gent (VVD). Familieleden zouden volgens hem niet gedwongen mogen worden om mee te werken aan de (publieke) veroordeling van een naaste.

BINNENTREDINGSBEVOEGDHEID

In de Wet op de parlementaire enquête staat de bevoegdheid om woningen binnen te treden zonder toestemming van de bewoner. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), die de Kamer adviseert, zou liever zien dat deze bepaling uit de wet wordt gehaald. Het is in haar ogen een inperking van artikel 12 van de Grondwet over het huisrecht.

Een enquêtecommissie mag niet lichtvaardig gebruikmaken van de binnentredingsbevoegdheid, zegt Van Raak, maar die kan nodig zijn voor de waarheidsvinding.

AANBEVELINGEN ENQUÊTECOMMISSIES

Enquêtecommissies doen meestal voorstellen om dingen te veranderen. Hoe zorgen we ervoor dat deze aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd, vraagt Özütok (GroenLinks) zich af. Als de regering toezegt om ze uit te voeren, zegt minister Ollongren, dan kan de Kamer haar daarop aanspreken.

Print Friendly and PDF

Initiatiefwetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden, vinden de indieners (de Kamerleden Kuiken (PvdA), Van Toorenburg (CDA), Van Oosten (VVD), Van der Graaf (CU) en Van der Staaij (SGP)) van het Initiatiefwetsvoorstel houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties).

Read More
Print Friendly and PDF

Voorstel wijziging Wet Bibob biedt meer mogelijkheden bij aanpak ondermijnende criminaliteit

Om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken, krijgen gemeenten, provincies en het Rijk meer mogelijkheden eigen onderzoek te doen naar de achtergrond van personen die bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvragen, of een vastgoedtransactie met de overheid aangaan dan wel  intekenen op een overheidsopdracht.

Read More
Print Friendly and PDF

Stand van zaken: wetgeving informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverbanden

Uit het verslag van het algemeen overleg van 4 oktober 2018 van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid blijkt dat op dit moment een wetsvoorstel wordt voorbereid informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverbanden mogelijk maakt.

Read More
Print Friendly and PDF

Wet bekostiging financieel toezicht 2019 aangenomen door Eerste Kamer

Op 16 oktober jl. heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 als hamerstuk afgedaan. Met dit wetsvoorstel wordt de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) vervangen. De aanleiding hiervoor is de vijfjaarlijkse evaluatie van de kostenverdeling over de onder toezicht staande (rechts)personen.

Read More
Print Friendly and PDF

Eerste Kamer neemt Wet bescherming bedrijfsgeheimen aan

De Eerste Kamer heeft de Wet bescherming bedrijfsgeheimen als een hamerstuk aangenomen. Met de wet wordt uitvoering gegeven aan de richtlijn inzake de harmonisatie in de lidstaten van de Europese Unie van de regels betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie.

Read More
Print Friendly and PDF

Wetsvoorstel: houdverbod bij dierenmishandeling

Daders van dierenmishandeling kunnen straks een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet zien, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Het gaat om een zelfstandige maatregel die de rechter oplegt, waarmee dierenleed voor langere tijd kan worden voorkomen. Om dieren goed te kunnen beschermen, is snel optreden geboden. Het houdverbod kan onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak ingaan. Zo wordt het houdverbod effectief, ook als er nog hoger beroep of cassatie volgt.

Read More
Print Friendly and PDF