Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 en dinsdag 10 juli over het voorstel van minister Hoekstra van Financiën over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808). Alle fracties in de Eerste Kamer steunen het strenger aanpakken van corruptie- en witwaspraktijken. Wel uitten de meeste woordvoerders hun zorgen over het middel dat voorlag. Met name over het verscherpte onderzoek naar mensen met een publieke functie én hun naasten werden veel vragen aan de minister gesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wetsvoorstel gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden in consultatie

Op 6 juli jl. is het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in consultatie gegaan. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de uitwisseling en verwerking van gegevens te verbeteren tussen instanties die met elkaar samenwerken bij de aanpak van bijvoorbeeld de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, van verstoring van de openbare orde en veiligheid, of van misbruik van overheidsgeld en sociale voorzieningen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld

Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat bronbescherming van journalisten wettelijk vastlegt, is door de Eerste Kamer aangenomen. De regeling, die op 1 oktober 2018 in werking treedt, is een erkenning van de bijzondere positie die journalisten en publicisten hebben in onze samenleving en de vrije nieuwsgaring.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strengere bedrijfsvoering trustsector in consultatie

Een aantal regels uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt bij algemene maatregel van bestuur uitgewerkt, waaronder voorschriften voor de naleving van procedures binnen een organisatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Akkoord over aanpak btw-fraude

Op 22 juni is een politiek akkoord tussen de EU-lidstaten bereikt over nieuwe instrumenten om mazen in het btw-stelsel van de EU te dichten. Deze inconsistenties kunnen tot grootschalige btw-fraude leiden, waardoor er elk jaar 50 miljard euro verloren gaat voor de nationale begrotingen van de EU-lidstaten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer voor meer disciplinaire maatregelen rechters

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. De Rechtspraak pleit al langer voor zo’n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.

Toen eerder de Tweede Kamer instemde met het wetsvoorstel, reageerde Kees Sterk (vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak) tevreden. Sterk: ‘Het voorstel komt voor een belangrijk deel overeen met voorstellen die de Rechtspraak eerder zelf deed. Op dit moment kunnen we geen maatwerk bieden als een rechter zich ongepast gedraagt. We kunnen óf een schriftelijke waarschuwing geven, of een ontslagprocedure starten bij de Hoge Raad. Een vrij lichte straf en een hele zware straf dus. Dat is echt te beperkt.’ Met het instemmen van de Eerste Kamer wordt de wet nu aangepast en komen hier onder andere de mogelijkheid om te berispen of te schorsen bij.

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Brief over voortgang Wetsvoorstel Kansspelen op afstand naar Tweede Kamer

Minister Dekker van Rechtsbescherming stuurde op 19 juni 2018 een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand. In de brief staat dat er extra maatregelen worden getroffen om kansspelverslaving effectiever te voorkomen en om te waarborgen dat vergunningshouders op dit terrein hun verplichtingen nakomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Evaluatie Wet OM-afdoening

In opdracht van het WODC is de Wet OM-afdoening geëvalueerd door onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. In lijn met de beleidstheorie zijn doelmatigheidsvoordelen bereikt door een strafbeschikking uit te vaardigen in zogenaamde bulkzaken waarbij een geldboete werd opgelegd die bij nietbetaling zonder tussenkomst van de rechter kan worden geëxecuteerd. De hieraan ten grondslag liggende vooronderstellingen blijken echter niet allemaal te kloppen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorstel wijziging Wet op het financieel toezicht zodat OM en opsporingsautoriteiten automatisch beschikking krijgen over bankgegevens

Op 14 juni is een voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer openheid in het financieel toezicht

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen DNB en de AFM aanvullende transparantiebevoegdheden om i) direct te kunnen reageren op uitlatingen van een overtreder, en ii) in meer gevallen een openbare waarschuwing af te kunnen geven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF