Wetsvoorstel: houdverbod bij dierenmishandeling

Daders van dierenmishandeling kunnen straks een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet zien, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Het gaat om een zelfstandige maatregel die de rechter oplegt, waarmee dierenleed voor langere tijd kan worden voorkomen. Om dieren goed te kunnen beschermen, is snel optreden geboden. Het houdverbod kan onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak ingaan. Zo wordt het houdverbod effectief, ook als er nog hoger beroep of cassatie volgt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europees Parlement stemt voor Europese "Pluk-ze-wet"

Een ‘Europese pluk-ze-wet’ gaat het gemakkelijker maken om in de hele EU goederen van criminelen, én van hun familie, in beslag te nemen en hun rekeningen te bevriezen. Bij de verdeling van in beslag genomen gelden krijgt het recht op een schadevergoeding van slachtoffers bovendien voorrang op de compensatieclaims van de staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten

Op 1 oktober is de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten in werking getreden. Deze aanwijzing beschrijft de normen die het openbaar ministerie (OM) of de onder het gezag van het OM opererende opsporingsdiensten in acht moeten nemen bij het toepassen van dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij een journalist of publicist.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede Kamer geeft groen licht voor toezichthouders om gegevens uit te wisselen

Op 27 september heeft de Tweede Kamer de Wijzigingswet financiële markten 2018 als een hamerstuk afgedaan. Met deze wet mag de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voortaan informatie doorgeven aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit, de Belastingdienst/FIOD en de Kansspelautoriteit.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wet bronbescherming in strafzaken treedt in werking op 1 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 treedt de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) in werking. De regeling is een erkenning van de bijzondere positie die journalisten en publicisten hebben in onze samenleving en de vrije nieuwsgaring.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Positie slachtoffer verder versterkt

In 2019 werkt JenV aan verdere verbetering van het slachtofferbeleid,. Dit gebeurt aan de hand van de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid. In deze meerjarenagenda, die minister Dekker begin dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde, staan drie ambities centraal: versterking van de rechtspositie, verbetering van de bejegening en verruiming van de mogelijkheden om de schade te verhalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wetgevingsprogramma 2019

Elf maanden na het aantreden van het kabinet Rutte III is veel wetgeving op het terrein van Justitie en Veiligheid uit het Regeerakkoord op de rails gezet. Wetsvoorstellen worden voorbereid of zijn in consultatie gegaan. Een aantal ligt voor advies bij de Raad van State en wordt nog dit jaar ingediend. Hieronder een overzicht van wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma uit het Regeerakkoord met bijbehorende wetgeving die relevant zijn voor het bijzondere strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorwaarden voor online gokken in consultatie

Op 11 september is het ontwerp Besluit kansspelen op afstand in consultatie gegaan. Onder strikte voorwaarden kunnen straks aanbieders van online kansspelen een Nederlandse vergunning aanvragen. Het besluit dat invulling geeft aan deze voorwaarden is woensdag in consultatie gegaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpak ondermijning krijgt stevige nieuwe impuls

De productie van en handel in drugs, mensenhandel, witwassen, financieel-economische criminaliteit. Vormen van zware, georganiseerde criminaliteit, die een ontwrichtende en ondermijnende werking hebben op de samenleving. De aanpak van ondermijning krijgt de komende jaren een stevige nieuwe impuls. Met een brede coalitie van partijen, binnen én buiten de overheid, gaat JenV deze vormen van criminaliteit in 2019 en volgende jaren intensief aanpakken, aan de hand van de Toekomstagenda Ondermijning.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wijziging Wet BIG

Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft aangenomen, wordt de Wet BIG op een aantal punten (aanzienlijk) gewijzigd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de wijzigingen die zullen plaatsvinden als het wetsvoorstel – naar verwachting begin 2019 – in werking treedt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF