Vrijspraak: geen causaal verband tussen verkeersovertreding(en) van verdachte en het fatale ongeluk dat daarna heeft plaatsgevonden

Rechtbank Amsterdam 14 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8081

De rechtbank moet de vraag beantwoorden of verdachte schuldig is aan een verkeersongeval in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Om van schuld in de zin van dat artikel te kunnen spreken, moet kunnen worden vastgesteld dat ten minste sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid, onoplettendheid en/of onachtzaamheid van de kant van de verdachte. Bij de beantwoording van deze vraag komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bevoegdheid BOA Domein openbare ruimte

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7711

Bevoegdheid BOA Domein openbare ruimte. Geslotenverklaring bij tunnel Veenendaal-De Klomp. In dit geval was de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar van toepassing. De interpretatie van het begrip ‘openbare orde’, die is gegeven in de brief van het College van Procureurs-Generaal van 12 april 2011, kan niet als richtinggevend worden aangemerkt. Het optreden van de BOA had geen relatie met de ‘openbare orde’, zodat de BOA niet bevoegd was tot opleggen van een beschikking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Verkeersmisdrijven

Dit boek bevat een uitzetting van de verkeersmisdrijven zoals vervolgbaar op grond van de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht (zoals dood door schuld, doodslag). Het boek bevat een uitwerking van alle verkeersmisdrijven, zoals het rijden onder invloed, het gevaarlijk rijden, het verlaten van het plaats ongeluk e.d. 
 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Op 8 maart jl. is het Wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) met het oog op de versterking van de strafrechtelijke handhaving van enkele ernstige verkeersdelicten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over de vraag wanneer een rijbewijs is afgegeven in de zin van art. 107 lid 1 WVW 1994

Parket bij de Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:140

Deze uitleg van het begrip “afgeven” betekent niet dat degene voor wie een rijbewijs voor feitelijke afgifte - uitreiking in de zin van de wet - gereed ligt doch die het nog niet heeft opgehaald steeds straffeloos is. Hij kan immers niet voldoen aan de plicht op eerste vordering van een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar een rijbewijs behoorlijk ter inzage af te geven (art. 160 lid 1 jo art. 177 WVW 1994).

Read More
Print Friendly and PDF ^