Artikel: De patiënt en de tuchtprocedure

De burger als onbezoldigd rijksverklikker: zo typeerde Verheij in 1992 de positie van de burger in het bestuursrecht. Het is een typering die ook past bij de positie die de particuliere klager van oudsher bekleedt in de tuchtprocedure op grond van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De klager wordt dan ook traditioneel de ‘aangever van de zaak genoemd’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De toegang tot het medisch tuchtrecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op het medisch tuchtrecht, waar onlangs griffierecht, de tuchtklachtfunctionaris en de kostenveroordeling zijn ingevoerd. Mede in het licht van de in april 2019 van kracht geworden wetswijzigingen wordt nader ingegaan op de toegankelijkheid van het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg: komt de toegankelijkheid in gevaar of zijn de recente wetswijzigingen juist positief te waarderen?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Betere wetgeving nodig voor kwaliteit accountants

Wetgeving voor accountants is vaak ad-hoc en komt onder tijdsdruk tot stand. De wetgeving lijdt daaronder en wordt van mindere kwaliteit. Dat stelt mr. drs. Eva Eijkelenboom in haar proefschrift over maatregelen die de laatste jaren grote invloed op het accountantsberoep hebben gehad. ‘Eerst nadenken en dan doen’, aldus Eijkelenboom. ‘De toekomst van het beroep is gebaat bij goed onderbouwde verandervoorstellen.’ Zij promoveerde vrijdag 24 mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof van Discipline zet toetsingskader doorbreking geheimhoudingsplicht uiteen

Hof van Discipline 3 mei 2019, ECLI:NL:TAHVD:2019:22

Verweerder heeft klagers bijgestaan in civiele - en strafzaken en heeft hun zoon bijgestaan in een strafzaak. Korte tijd voordat de zoon suïcide heeft gepleegd, heeft hij informatie gedeeld met verweerder en hem gevraagd deze informatie met niemand anders te delen. Later hebben klagers verweerder opdracht gegeven tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. De informatie die de zoon aan verweerder heeft toevertrouwd, kan van belang zijn bij dit verhoor. Daarom heeft verweerder de deken gevraagd of hij deze informatie met klagers mag delen en mag gebruiken bij het verhoor. Nadat de deken negatief heeft geadviseerd, heeft verweerder de opdracht aan klagers teruggegeven met een beroep op zijn geheimhoudingsplicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling (oud-)advocaat: niet-ontvankelijkheidsverweer wegens in beslag nemen gegevens derdengeldenrekening zonder inschakeling rechter-commissaris

Gerechtshof Den Haag 24 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:873

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering van een geldbedrag dat hij in zijn hoedanigheid van juridisch adviseur onder zich had. Voorts heeft de verdachte – in zijn (toenmalige) hoedanigheid van advocaat - valsheid in geschrift gepleegd door het valselijk opmaken van een vaststellingsovereenkomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^