Artikel: Enkele gedachten over draagkracht en boeteoplegging

Dit artikel poogt een antwoord te geven op de vraag of bij het opleggen van een boete door een bestuursorgaan al dan niet ambtshalve aandacht moet worden besteed aan de draagkracht. Ook komt aan de orde of de bestuursrechter dit aspect ambtshalve of slechts op basis van de beroepsgronden moet toetsen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Extra maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen & vergunninghouders hun verplichtingen na te laten komen

Het kabinet neemt extra maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen en vergunninghouders hun verplichtingen na te laten komen. Dat schrijft minister Dekker aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil games en kansspelen strikter van elkaar scheiden, om zo het risico op kansspelverslaving bij (vooral) jongeren terug te dringen. Aanbieders van kansspelen die niet in de EU/EER zijn gevestigd, krijgen voortaan alleen een vergunning als zij een nevenvestiging in Nederland hebben.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG Wattel over verenigbaarheid van de bestuurlijke beboeting bij overtreding van art. 7 en 14 Meststoffenwet met het EU-Handvest en EVRM

College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:187

Raadsheer advocaat-generaal Wattel heeft een conclusie genomen in drie bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aanhangige hoger beroepszaken. De president van het CBb had hem gevraagd een conclusie te nemen in drie zaken waarin boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. In deze drie zaken zijn vragen gerezen over de verenigbaarheid van de bestuurlijke beboeting bij overtreding van de art. 7 en 14 van de Meststoffenwet (Msw) met het Handvest van de grondrechten van de EU (EU-Handvest) en het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nader rapport advies Raad van State bestuurlijke sancties: verhouding tussen het strafrecht en het punitieve bestuursrecht

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Naar aanleiding van dit advies is een nader rapport bestuurlijke boetestelsels opgesteld. Het kabinet constateert in dit nader rapport dat zowel het strafrecht als het punitieve bestuursrecht (bestuurlijke boete) onmisbaar zijn voor de effectieve handhaving van grote delen van het recht. Behalve voor zeer ernstige overtredingen – waarvoor het strafrecht evident en bij uitstek aangewezen is – is het precies afbakenen van beide punitieve stelsels niet mogelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toezicht op gunstbetoon

Gunstbetoon gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van cadeaus of het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten voor congressen. Gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector is per 1 januari 2018 wettelijk verboden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AFM deelt minder boetes uit

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar minder boetes opgelegd dan een jaar eerder. Ook formele en informele maatregelen waren minder talrijk, zo blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouder. De AFM zelf zegt dat de nadruk ook vooral lag op het voorkomen van problemen.

In totaal deelde de AFM in 2017 twaalf keer een boete uit. Die zaken waren samen goed voor een bedrag van 4,1 miljoen euro. Er werden 81 formele maatregelen genomen, zoals lasten onder dwangsom, het intrekken van vergunningen of openbare waarschuwingen. Informeel werd 450 keer aan de bel getrokken. Dit gebeurde onder meer door gesprekken te voeren en met het versturen van waarschuwingsbrieven.

Verder richtte de toezichthouder zich op het oplossen van langlopende problemen in de markt. Als voorbeeld noemt de AFM de invloed die zij heeft uitgeoefend bij ruim veertig aanbieders van consumptieve kredieten, zodat consumenten zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. Ook dook de toezichthouder op het inzichtelijk maken van de risico's voor consumenten die een aflossingsvrije hypotheek hebben.

Andere dossiers die de AFM afgelopen jaar aankaartte waren kwesties omtrent beleggingsverzekeringen, het oplossen van het rentederivatendossier voor ondernemers. Verder houdt de AFM een vinger aan de pols bij de verbeteringen bij accountants. Dit omdat eerder bleek dat controles op jaarrekeningen te wensen overlieten.

Door nieuwe technologieën heeft de AFM meer instrumenten in handen gekregen om risico's voor consumenten vroegtijdig te signaleren, om daarmee ook marktproblemen te voorkomen. Ook werden meerdere experimenten gedaan, onder meer bij hypotheekaanbieders en telecombedrijven voor het verkrijgen van inzicht. Daarnaast richtte de toezichthouder zich op het veranderen van gedrag bij financiële ondernemingen.

Data-analyse is volgens de AFM ook belangrijk in het toezicht op de kapitaalmarkten. Nieuwe Europese regels maken dat er ook meer data beschikbaar zijn, waarmee trends en risico's ook eerder in het vizier van de toezichthouder komen.

Bron: Europa Nu

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Staat van arbeidsveiligheid: Werknemers werken vaak ongezond en onveilig

Op dinsdag 17 april publiceerde de Inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar ruim 2.500. In 2016 overlijden meer dan 4.000 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Recht op strafvervolging van de overheid?

In de afgelopen jaren hebben in Nederland enkele ernstige incidenten plaatsgehad waarbij de (gemeentelijke) overheid directe betrokkenheid had. Enkele voorbeelden van deze incidenten betreffen het ongeval met een Monstertruck te Haaksbergen, het kraanongeval te Alphen aan de Rijn of (recent) de zaak Sterigenics te Zoetermeer. Deze incidenten hebben als gemene deler dat de betreffende overheid toestemming had verleend voor een activiteit, maar uiteindelijk (mede) door nalatigheid van dezelfde overheid toch letsel of schade ontstond als gevolg van deze activiteit.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwe eisen aan een last onder dwangsom bij wilsafhankelijk materiaal

Een ieder is verplicht om mee te werken aan een vordering van een toezichthouder, zo is de kern van artikel 5:20 Awb. Deze verplichting vindt zijn begrenzing in het nemo tenetur-beginsel dat besloten ligt in artikel 6 EVRM, oftewel het beginsel dat niemand zichzelf hoeft te beschuldigen. Op 10 januari 2018 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven  een principiële en richtinggevende uitspraak gedaan over de vraag hoe de wettelijke plicht tot het verlenen van medewerking zich verhoudt tot het nemo tenetur-beginsel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bijstandsgerechtigden verplicht buitenlands identificatienummer bekend te maken

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mocht aanvullende bijstand intrekken omdat betrokkenen weigerden hun buitenlandse identificatienummer af te geven. Een bijstandsgerechtigde moet meewerken aan onderzoek naar zijn inkomen en vermogen. Bijstandsgerechtigden die het nummer niet geven aan de SVB schenden volgens de Centrale Raad van Beroep deze zogenoemde medewerkingsverplichting.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF