Artikel: Rechtsstatelijke vragen bij het functioneren van toezichthouders, in het bijzonder de AFM met betrekking tot accountants

De laatste decennia zijn er door de politiek een groot aantal toezichthouders ingesteld op verscheidene gebieden. De ontwikkeling laat zien dat een van de fundamenten van de rechtstaat, ‘de scheiding der machten’, onder druk komt te staan. De normstelling, de opsporing van normschending en de bestraffing komen steeds meer in een hand. Toezichthouders wordt erg veel ‘macht’ gegund.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht’ in consultatie gegeven. Met de voorgenomen wetswijziging wordt beoogd een aantal belangrijke wetswijzigingen onderling en meer in het bijzonder op de Algemene wet bestuursrecht af te stemmen. Onderdeel daarvan is het voorstel om de Awb-regeling van de medewerking aan een toezichthouder in art. 5:20 Awb aan te vullen met de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang (of last onder dwangsom) op te leggen om deze medewerkingsplicht af te dwingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ILT twijfelt of tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is

Fraude met tachografen in vrachtwagens neemt steeds geavanceerdere vormen aan en is nauwelijks meer op te sporen. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar signaalrapportage met als belangrijkste conclusie: de ILT twijfelt of de tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is. Met de nieuwe vormen van fraude komt de handhaving op de rij- en rusttijden in het geding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM agenda 2019: extra aandacht uit naar tegengaan witwassen en andere financieel-economische criminaliteit

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich in 2019 voor een belangrijk deel op het beheersen van de gevolgen van brexit voor de Nederlandse kapitaalmarkten. Mogelijk komt 30 tot 40% van de Europese handel in aandelen en obligaties naar Nederland. Een ander belangrijk speerpunt is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening. Ook gaat in 2019 extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid

Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research. Op 14 januari 2019 zijn de benodigde documenten in Wageningen ondertekend.

Read More
Print Friendly and PDF ^