Artikel: Van controle naar bestraffing, de cautie, het verzuim en hun gevolgen

Bij het uitoefenen van controlebevoegdheden kan de controleur op zodanige onregelmatigheden stuiten, dat de verdenking ontstaat dat door de gecontroleerde een strafbaar feit is begaan. Veelal is de controleur ook (bijzonder) opsporingsambtenaar en aldus komen aan hem dan enerzijds verregaande bevoegdheden toe, maar anderzijds ook verantwoordelijkheden. Datzelfde geldt voor de gecontroleerde. In het kader van de controle zal hij moeten meewerken, bijvoorbeeld door inzage of informatie te verschaffen, maar als verdachte komt hem dan wel het zwijgrecht toe.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

Raad van State 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3389

De manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het recht op een eerlijk proces is neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestuursrechtelijke criminologie: relevant voor het bijzondere strafrecht?

Op 26 april 2018 verscheen het ‘Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels’ van het kabinet. Dit rapport is de langverwachte reactie op het ongevraagde advies inzake sanctiestelsels van de Afdeling advisering van de Raad van State. Uit het nadere rapport van het kabinet blijkt enerzijds dat de boetehoogtes – bestuurlijke boete en geldboete – dienen te worden geharmoniseerd en anderzijds dat het kabinet er niet in is geslaagd om een eenduidig criterium aan te wijzen in de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Verdisconteren van medewerking in de boetehoogte

In deze bijdrage staat de mate waarin de overtreder meewerkt ‘bij de vaststelling van de overtreding’ als boeteverlagende omstandigheid centraal. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dienen deze medewerking te betrekken bij het bepalen van de boetehoogte. De auteurs zetten deze boeteverlagende omstandigheid af tegen de medewerkingsplicht van ondernemingen en natuurlijk personen die zich op de financiële markten begeven, waarna een uitstapje wordt gemaakt naar het mededingings- en strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Het kabinetsstandpunt over de verhouding tussen bestuurs- en strafrecht

Wat in het standpunt als eerste opvalt is dat afstand wordt genomen van het in 2008 geïntroduceerde criterium van de open of besloten context als vertrekpunt voor de keuze tussen de twee sanctiestelsels. Het kabinet heeft echter niet in plaats daarvan een nieuw algemeen geldend criterium gevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AVG, UAVG en Awb: Onderzoeksbevoegdheden, corrigerende maatregelen, toezicht, handhaving en implementatievraagstukken

Op 25 mei 2018 zijn de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden. In deze verordening is een groot aantal toezichts- en handhavingsbevoegdheden toegekend aan de toezichthoudende autoriteiten. De vraag is hoe die bevoegdheden zich verhouden tot de bestaande toezichts- en handhavingsbevoegdheden van de Algemene wet bestuursrecht en de bevoegdheden die in de ter uitvoering van de AVG vastgestelde Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming zijn opgenomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede Kamer geeft groen licht voor toezichthouders om gegevens uit te wisselen

Op 27 september heeft de Tweede Kamer de Wijzigingswet financiële markten 2018 als een hamerstuk afgedaan. Met deze wet mag de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voortaan informatie doorgeven aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit, de Belastingdienst/FIOD en de Kansspelautoriteit.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Raad van State stelt Ksa in twee zaken in het gelijk

De Raad van State heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) in twee uitspraken van 26 september 2018 in het gelijk gesteld. Het betrof de hoger beroepszaken van de online kansspelaanbieders Onisac/Mansion en Co Gaming.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meerjarenplan ILT: toezicht op risicovolle bedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Zo wil de inspectie haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of schade kan ontstaan voor de samenleving. Volgend jaar komt er een nieuwe webportal “Mijn ILT” om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toezichtheffingen DNB voor betaalinstellingen houden stand

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft terecht heffingen opgelegd aan een aantal Nederlandse betaalinstellingen voor de toezichtkosten over het jaar 2015. Buitenlandse betaalinstellingen die in Nederland actief zijn op een Europees paspoort (EP-houders) hoeven niet mee te betalen aan deze toezichtkosten. Dat is de uitkomst van de hoger beroepen van DNB en de betaalinstellingen, waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven(CBb) vandaag uitspraak deed. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF