Evaluatie BFT door WODC

In opdracht van het WODC heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Clear Conduct onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT. Evaluatie van toezichthoudende organisaties is complex, omdat de gerealiseerde maatschappelijke uitkomsten niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het toezicht, maar ook van het geheel van beleid en wetgeving en bovenal het gedrag van de ondertoezichtgestelden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

RIVM analyseert incidenten gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft twaalf recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie-SZW in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Twee keer ging het om een explosie en één keer om een brand. Bij de overige incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nader rapport advies Raad van State bestuurlijke sancties: verhouding tussen het strafrecht en het punitieve bestuursrecht

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Naar aanleiding van dit advies is een nader rapport bestuurlijke boetestelsels opgesteld. Het kabinet constateert in dit nader rapport dat zowel het strafrecht als het punitieve bestuursrecht (bestuurlijke boete) onmisbaar zijn voor de effectieve handhaving van grote delen van het recht. Behalve voor zeer ernstige overtredingen – waarvoor het strafrecht evident en bij uitstek aangewezen is – is het precies afbakenen van beide punitieve stelsels niet mogelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarverslag Raad van State 2017

Op 12 april bracht de Raad van State het jaarverslag over 2017 uit. Naast een inleidende beschouwing is het jaarverslag onderverdeeld in drie onderdelen: De Raad als instituutDe Raad als adviseur en begrotingstoezichthouder en De Raad als bestuursrechter

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De aanpak van malafide pandeigenaren & handhaving van de Woningwet

De Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet voorziet onder meer in een uitbreiding van de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet, een herziening van de sluitingsbevoegdheid, de introductie van een bestuurlijke boete en een bevoegdheid tot beheerovername. Dit rapport toont hoe de wet in de praktijk door gemeenten wordt toegepast.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

65% van meldingen aan Financial Intelligence Units is afkomstig uit Nederland en VK

Europol heeft op 5 september het rapport From Suspicion to Action – Converting financial intelligence into greater operational impact gepubliceerd.  Het rapport geeft inzicht in het anti-witwaskader alsmede het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties in de EU. Uit het rapport blijkt dat de Financial Intelligence Units (FIUs) in 2014 in totaal zo'n 1 miljoen meldingen hebben ontvangen. Hiervan is 65% afkomstig uit slechts twee lidstaten: Nederland (31%) en het Verenigd Koninkrijk (36%).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Seizure and confiscation of criminal property

The research focuses on the seizure and confiscation of illegal property from i) persons with no registered income, but with a luxurious lifestyle, ii) inheritances (or the property in which the inheritance was converted), the illegal origin of which has come to the surface after the heir obtained it, iii) assets of a bank account without an apparent owner, and iv) assets that could not be linked to a specific person (for instance: a box containing money buried in a garden, found by the new owner of the property). In this research, these situations are referred to as the four standard situations.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De uitwisseling van politiële en justitiële gegevens binnen het Koninkrijk

De Raad voor de rechtshandhaving verrichtte een onderzoek naar de uitwisseling van politiële en justitiële gegevens binnen het Koninkrijk. In dit onderzoek van de Raad bleek dat met name rond de uitwisseling van politiële informatie en rond de scheidslijn tussen politiële en justitiële rechtshulp binnen het Koninkrijk (de interregionale rechtshulp) onduidelijkheid te bestaan. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kwaliteitscommissie Bibob positief

Om de kwaliteit van de adviezen te beoordelen en de zorgvuldigheid van de onderzoeken te bevorderen, is de kwaliteitscommissie Bibob ingesteld. In 2016 heeft zij 7% van de adviezen beoordeeld. In de meeste (van de door haar beoordeelde) adviezen is deskundig en uitvoerig onderzoek gedaan en zijn de conclusies goed onderbouwd. In enkele gevallen acht de kwaliteitscommissie de adviezen op onderdelen voor verbetering vatbaar. Alle bevindingen kunt u lezen in het Jaarverslag Kwaliteitscommissie Bibob.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarverslag Landelijk bureau BIBOB: in 116 van de 270 uitgebrachte adviezen ernstig gevaar geconstateerd

In 2016 heeft het LBB in totaal 332 aanvragen voor een advies en 35 aanvragen voor een aanvullend advies in behandeling genomen. Het LBB concludeerde in 2016 116 maal een ernstig gevaar, in 28 gevallen een mindere mate van gevaar en 93 keer concludeerde het LBB dat er geen gevaar in de zin van de Wet Bibob is gebleken. In twee gevallen was er sprake van ‘geen uitsluitingsgrond’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF