Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen. De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Read More
Print Friendly and PDF

Organisaties leren vaak te weinig van rampen en crises

Van repeterende olierampen tot de uitbraak van besmettelijke ziektes of grote branden. Publieke organisaties leren vaak te weinig van een crisis, constateert bestuurskundige Wout Broekema. Medewerkers dragen informatie dikwijls niet goed over waardoor lessen vergeten worden.

Read More
Print Friendly and PDF

Langetermijnmonitor 'Raadsman bij verhoor'

Het recht om een advocaat voorafgaand aan het verdachtenverhoor te spreken (consultatiebijstand) bestaat sinds 2010. Het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor was tot 1 maart 2016 voorbehouden aan aangehouden, minderjarige verdachten; maar na deze datum was het ook voor aangehouden meerderjarige verdachten een feit. In deze eerste editie van de langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ staan de organisatie en toepassing van het nieuwe recht op verhoorbijstand centraal, over het eerste jaar na invoering.

Read More
Print Friendly and PDF

Preadviezen Jonge VAR: sanctionering van ondernemingen & bestuurders in het bestuursstrafrecht

Moeten toezichthouders minder voorzichtig zijn in het meenemen van feitelijk leidinggevers bij toezicht op grote, complexe concerns? En moet beboeting naar draagkracht worden afgeschaft - en de bovengrens van alle bestuurlijke boetes worden bepaald op basis van de ernst van het feit, dus de delictsevenredigheid? Deze en andere stellingen staan centraal in de preadviezen van de Jonge VAR 2018 over sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht. 

Read More
Print Friendly and PDF

Evaluatie BFT door WODC

In opdracht van het WODC heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Clear Conduct onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT. Evaluatie van toezichthoudende organisaties is complex, omdat de gerealiseerde maatschappelijke uitkomsten niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het toezicht, maar ook van het geheel van beleid en wetgeving en bovenal het gedrag van de ondertoezichtgestelden.

Read More
Print Friendly and PDF

RIVM analyseert incidenten gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft twaalf recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie-SZW in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Twee keer ging het om een explosie en één keer om een brand. Bij de overige incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.

Read More
Print Friendly and PDF

Nader rapport advies Raad van State bestuurlijke sancties: verhouding tussen het strafrecht en het punitieve bestuursrecht

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Naar aanleiding van dit advies is een nader rapport bestuurlijke boetestelsels opgesteld. Het kabinet constateert in dit nader rapport dat zowel het strafrecht als het punitieve bestuursrecht (bestuurlijke boete) onmisbaar zijn voor de effectieve handhaving van grote delen van het recht. Behalve voor zeer ernstige overtredingen – waarvoor het strafrecht evident en bij uitstek aangewezen is – is het precies afbakenen van beide punitieve stelsels niet mogelijk.

Read More
Print Friendly and PDF

Jaarverslag Raad van State 2017

Op 12 april bracht de Raad van State het jaarverslag over 2017 uit. Naast een inleidende beschouwing is het jaarverslag onderverdeeld in drie onderdelen: De Raad als instituutDe Raad als adviseur en begrotingstoezichthouder en De Raad als bestuursrechter

Read More
Print Friendly and PDF

De aanpak van malafide pandeigenaren & handhaving van de Woningwet

De Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet voorziet onder meer in een uitbreiding van de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet, een herziening van de sluitingsbevoegdheid, de introductie van een bestuurlijke boete en een bevoegdheid tot beheerovername. Dit rapport toont hoe de wet in de praktijk door gemeenten wordt toegepast.

Read More
Print Friendly and PDF

65% van meldingen aan Financial Intelligence Units is afkomstig uit Nederland en VK

Europol heeft op 5 september het rapport From Suspicion to Action – Converting financial intelligence into greater operational impact gepubliceerd.  Het rapport geeft inzicht in het anti-witwaskader alsmede het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties in de EU. Uit het rapport blijkt dat de Financial Intelligence Units (FIUs) in 2014 in totaal zo'n 1 miljoen meldingen hebben ontvangen. Hiervan is 65% afkomstig uit slechts twee lidstaten: Nederland (31%) en het Verenigd Koninkrijk (36%).

Read More
Print Friendly and PDF