Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen. De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Organisaties leren vaak te weinig van rampen en crises

Van repeterende olierampen tot de uitbraak van besmettelijke ziektes of grote branden. Publieke organisaties leren vaak te weinig van een crisis, constateert bestuurskundige Wout Broekema. Medewerkers dragen informatie dikwijls niet goed over waardoor lessen vergeten worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Langetermijnmonitor 'Raadsman bij verhoor'

Het recht om een advocaat voorafgaand aan het verdachtenverhoor te spreken (consultatiebijstand) bestaat sinds 2010. Het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor was tot 1 maart 2016 voorbehouden aan aangehouden, minderjarige verdachten; maar na deze datum was het ook voor aangehouden meerderjarige verdachten een feit. In deze eerste editie van de langetermijnmonitor ‘Raadsman bij verhoor’ staan de organisatie en toepassing van het nieuwe recht op verhoorbijstand centraal, over het eerste jaar na invoering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Preadviezen Jonge VAR: sanctionering van ondernemingen & bestuurders in het bestuursstrafrecht

Moeten toezichthouders minder voorzichtig zijn in het meenemen van feitelijk leidinggevers bij toezicht op grote, complexe concerns? En moet beboeting naar draagkracht worden afgeschaft - en de bovengrens van alle bestuurlijke boetes worden bepaald op basis van de ernst van het feit, dus de delictsevenredigheid? Deze en andere stellingen staan centraal in de preadviezen van de Jonge VAR 2018 over sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Evaluatie BFT door WODC

In opdracht van het WODC heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Clear Conduct onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT. Evaluatie van toezichthoudende organisaties is complex, omdat de gerealiseerde maatschappelijke uitkomsten niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het toezicht, maar ook van het geheel van beleid en wetgeving en bovenal het gedrag van de ondertoezichtgestelden.

Read More
Print Friendly and PDF ^