Conclusie AG: Dienen waarde conservatoir beslag en verbeurd verklaarde voorwerpen in mindering te worden gebracht op betalingsverplichting?

Parket bij de Hoge Raad 6 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1245

Het middel klaagt dat het hof heeft verzuimd om (1) het (conservatoir) in beslag genomen bedrag en (2) het verbeurdverklaarde geldbedrag van € 1.525,- in mindering te brengen op de aan de betrokkene opgelegde betalingsverplichting.

Read More
Print Friendly and PDF

Ontneming Illegale dierenhandelaren

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5540 en ECLI:NL:RBMNE:2018:5538

Een 57-jarige man uit Woerden en een 40-jarig man uit Someren moeten ruim 200.000 euro terugbetalen aan de Staat, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een ontnemingszaak. De twee hebben zich tussen 2010 en 2012 schuldig gemaakt aan grootschalige illegale dierenhandel.

Read More
Print Friendly and PDF

De feiten die aan de ontnemingsvordering ten grondslag liggen zijn gepleegd vóór 1 juli 2011. Gelet op ontbreken bijzondere overgangsregeling is oude bepaling van van toepassing.

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8664

Artikel 36e Sr is bij de inwerkingtreding per 1 juli 2011 van de wet van 31 maart 2011 (Stb 2011, 171), de Wet verruiming mogelijkheden voordeelontneming, aanzienlijk gewijzigd. Bij deze wetswijziging is geen bijzondere overgangsregeling getroffen zodat het normale overgangsrecht van toepassing is zoals dat voortvloeit uit artikel 1 Sr en artikel 1 Wetboek van Strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF

HR: De uitspraak op een vordering tot ontneming van w.v.v. moet de bewijsmiddelen vermelden waaraan de schatting van het w.v.v. is ontleend met weergave van de inhoud daarvan

Hoge Raad 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2009

Ingevolge art. 511e, eerste lid, Sv (in eerste aanleg) en art. 511g, tweede lid, Sv (in hoger beroep) is op de uitspraak op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel art. 359, derde lid, Sv van overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat die uitspraak de bewijsmiddelen moet vermelden waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend met weergave van de inhoud daarvan, voor zover bevattende de voor die schatting redengevende feiten en omstandigheden.

Read More
Print Friendly and PDF

Klacht die strekt tot vernietiging van de uitspraak in de ontnemingszaak wanneer de cassatiemiddelen in de hoofdzaak gegrond worden bevonden voldoet niet aan vereisten wettig cassatiemiddel

Hoge Raad 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2010

Voor onderzoek door de cassatierechter komen alleen in aanmerking middelen van cassatie als in de wet bedoeld. Als een zodanig middel kan slechts gelden een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen.

Read More
Print Friendly and PDF

HR over recht om getuigen daadwerkelijk te (doen) ondervragen en verschil karakter tussen straf- en ontnemingsprocedure

Hoge Raad 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2023

De ontnemingsprocedure heeft een ander karakter dan de strafprocedure. Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan ingevolge art. 338 Sv door de rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. In de ontnemingsprocedure is de rechter voor de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel gebonden aan art. 511f Sv waarin is bepaald dat de rechter die schatting slechts kan ontlenen aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen.

Read More
Print Friendly and PDF

Ontneming van ruim 1,5 miljoen euro in zaak Baybaşin blijft in stand

Hoge Raad 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2023

De uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch in de ontnemingszaak tegen Baybaşin waarbij een ontnemingsmaatregel van ruim 1,5 miljoen euro werd opgelegd, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Baybaşin werd in 2002 in de strafzaak tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens onder andere het medeplegen van moord en pogingen tot uitlokking daartoe, het medeplegen van gijzeling en het als bestuurder deelnemen aan een criminele organisatie.

Read More
Print Friendly and PDF

Gevolgen vernietiging strafzaak voor beslissing ontnemingszaak

Hoge Raad 14 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1016 (gepubliceerd op 17 oktober 2018)

Ingevolge het vierde lid van art. 557 Sv kan een uitspraak op een vordering van het openbaar ministerie, als bedoeld in art. 36e Sr, immers eerst worden tenuitvoergelegd nadat en voorzover de veroordeling, als bedoeld in art. 36e, eerste lid, Sr, in kracht van gewijsde is gegaan, terwijl ingevolge art. 511i Sv een uitspraak op een vordering van het openbaar ministerie als bedoeld in art. 36e Sr van rechtswege vervalt doordat en voorzover de uitspraak als gevolg waarvan de veroordeling van de verdachte, als bedoeld in art. 36e, eerste lid, Sr, achterwege blijft, in kracht van gewijsde gaat.

Read More
Print Friendly and PDF

In de IRT periode verkregen verdiensten niet van misdrijf afkomstig

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3574

Een 56-jarige man is in hoger beroep vrijgesproken van het witwassen van een vermogen dat hij in de jaren 1991-1993 met de handel in softdrugs heeft verkregen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De rechtbank Amsterdam veroordeelde de verdachte eerder voor witwassen tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De verdachte stelde hoger beroep in tegen deze uitspraak. In hoger beroep heeft het OM het hof gevraagd de verdachte dezelfde straf op te leggen als de rechtbank heeft gedaan.

Read More
Print Friendly and PDF

Europees Parlement stemt voor Europese "Pluk-ze-wet"

Een ‘Europese pluk-ze-wet’ gaat het gemakkelijker maken om in de hele EU goederen van criminelen, én van hun familie, in beslag te nemen en hun rekeningen te bevriezen. Bij de verdeling van in beslag genomen gelden krijgt het recht op een schadevergoeding van slachtoffers bovendien voorrang op de compensatieclaims van de staat.

Read More
Print Friendly and PDF