Profijtontneming: Bij de toepassing van art. 36e, achtste lid (oud), Sr komen slechts de in rechte onherroepelijk toegekende vorderingen van benadeelde partijen in aanmerking

Gerechtshof Amsterdam 22 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1994

In de strafzaak tegen de veroordeelde is bewezen verklaard dat zij zich samen met de medeveroordeelde schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde diefstal van een aanzienlijk aan benadeelde toebehorend geldbedrag. Benadeelde werkte als kok in het restaurant van de veroordeelde en hij heeft zijn salaris op zijn bankrekening ontvangen, maar had geen beschikking over zijn bankpas.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Foutief overgenomen wijziging tll ten aanzien van pleegperiode in hoofdzaak met gevolgen voor ontnemingszaak

Gerechtshof Amsterdam 26 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2096

Het hof constateert dat de toegelaten wijziging van de tenlastelegging ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde kennelijk foutief is overgenomen in het strafvonnis en daardoor een ruimere pleegperiode beslaat dan de rechtbank voor ogen stond. Het hof overweegt dat – hoewel de rechtbank kennelijk heeft bedoeld een kortere pleegperiode toe te laten – moet worden uitgegaan van de tenlastelegging en bewezenverklaring zoals die in het onherroepelijke strafvonnis van de rechtbank zijn vervat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over profijtontneming & Geerings-problematiek: Klacht dat het hof het w.v.v. heeft gebaseerd op een strafbaar feit waarvan de betrokkene is vrijgesproken

Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:654

Het middel behelst de klacht dat het hof in strijd met de zogenoemde Geerings-jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het wederrechtelijk verkregen voordeel heeft gebaseerd op een strafbaar feit waarvan de betrokkene is vrijgesproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR herhaalt relevante overwegingen uit m.b.t. berekeningswijze van eenvoudige kasopstelling

Hoge Raad 26 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1012

Het middel klaagt dat de schatting door het Hof van het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel onvoldoende is gemotiveerd. Daartoe wordt in de toelichting op het middel aangevoerd dat uit de bestreden uitspraak niet blijkt of het Hof toepassing heeft gegeven aan het tweede dan wel het derde lid van art. 36e Sr en ook niet of aan de in die bepalingen gestelde toepassingsvoorwaarden is voldaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel, bewijs & mondeling vonnis

Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:908

Het middel klaagt dat de door het Hof bevestigde uitspraak van de Politierechter niet de inhoud van de bewijsmiddelen bevat waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend, zodat het Hof die uitspraak ten onrechte heeft bevestigd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzoek ex art. 577b Sv: Aan tijdsverloop van >7 jr kan veroordeelde niet gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat niet meer tot executie ontnemingsmaatregel zou worden overgegaan

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1238

Het gerechtshof heeft bij arrest van 29 april 2008 ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de veroordeelde de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van €8.500,00.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dissertatie: ‘Door ontnemingsmaatregel te veel geld afgepakt’

De harde uitwerking van ontnemingsmaatregel bemoeilijk de resocialisatie van de veroordeelde crimineel. Dat stelt de Utrechtse onderzoekers Wouter de Zanger in zijn proefschrift De ontnemingsmaatregel toegepast, waarop hij vrijdag 1 juni aan de Universiteit Utrecht promoveerde. “Hoewel deze maatregel niet is bedoeld om mensen te bestraffen, komen ze vaak toch in een slechte, soms uitzichtloze situatie terecht.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Opgelegde ontnemingsmaatregel & verkort arrest

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:745

Het middel bevat de klacht dat het Hof in de aanvulling op het verkorte arrest, zoals bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv, in verbinding met art. 511g, tweede lid, Sv, de grondslag van de ontnemingsvordering heeft gewijzigd, hetgeen ontoelaatbaar is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR herhaalt m.b.t. het beperkte aantal gevallen waarin hoofdelijke aansprakelijkheid a.b.i. art. 36e lid 7 Sr zich zal voordoen

Hoge Raad 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:783

Het middel komt op tegen het oordeel van het Hof om aan de betrokkene ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel de hoofdelijke verplichting op te leggen tot betaling aan de Staat van € 25.379,20.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen door geldbedrag om te zetten & Berekening totaalbedrag m.b.v. eenvoudige kasopstelling waarbij zowel uitgaven van verdachte als van diens echtgenote zijn betrokken

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:743

Het middel klaagt dat het bewezenverklaarde niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Met name kan daaruit niet worden afgeleid dat de verdachte een bedrag van € 162.990,70 heeft omgezet. In de toelichting betogen de stellers van het middel dat de gebezigde bewijsmiddelen uitgaan van berekeningen en vaststellingen die zowel op de verdachte als zijn echtgenote betrokkene 5 betrekking hebben. Het hof heeft ten onrechte uitgaven die zijn gedaan door de echtgenote van de verdachte toegeschreven aan de verdachte, aldus de stellers van het middel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF