Het begrip ‘zwaar ongeval’ nader bekeken

Welke incidenten zien we in de praktijk? Zijn dat ‘zware ongevallen’ in de zin van het Brzo, en wat zegt artikel 5 hierover? Waren die ongevallen te voorkomen? In sommige gevallen kun je je afvragen of veroordelingen wel terecht zijn, als een bedrijf eigenlijk niet heeft tekortgeschoten in de zin van het Brzo. Vanuit juridisch perspectief is bij deze materie een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Read More
Print Friendly and PDF

Mestfraude: 'Zakken vullen ten koste van mens en milieu'

Mestfraude is een lucratieve business en een actueel, ondermijnend probleem. Door het stelselmatig negeren van de geldende regels voor de afvalverwerking, hebben de verdachten in de zaak Work hun zakken goed kunnen vullen. Volgens de officieren van justitie van het Functioneel Parket nemen de betrokkenen de grote risico’s voor de volksgezondheid en de milieuschade op de koop toe. “De verdachten waren uit op eigen gewin ten koste van de veiligheid van mens en milieu.”

Read More
Print Friendly and PDF

Staatssecretaris licht beleidsaanpak gevaarlijke stoffen toe

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de eerste resultaten van de acties rond de beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid. Daarbij gaat het over de volgende acties: programma Duurzame Veiligheid 2030, de aanpak van specifieke categorieën bedrijven zoals achterblijvende bedrijven en ‘net-niet-Brzo-bedrijven’, pilot belevingsthermometer, aanpak milieucriminaliteit en de agendering van safe by design op de EU-agenda.

Read More
Print Friendly and PDF

Leestip: Jaarboek Vervoer Gevaarlijke stoffen over de weg 2019

Bij het samenstellen van het Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg is gestreefd naar een uitgave, die een multifunctioneel karakter dient te hebben. Het is geenszins de bedoeling van de samensteller geweest om een opsomming te geven van alle wettelijke voorschriften en bepalingen, doch te komen tot een handleiding, die bij uitstek geschikt moet zijn als hulpmiddel voor de planner bij het voorbereiden van transporten met gevaarlijke stoffen, ter ondersteuning van de gecertificeerde chauffeur, de veiligheidsadviseur bij het uitoefenen van zijn taak, de vervoerder, als handig naslagwerk.

Read More
Print Friendly and PDF

Infrastructuurbeheerder veroordeeld voor overtreding van Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Rechtbank Rotterdam 8 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9194

Naam verdachte rechtspersoon is infrastructuurbeheerder van de spoorwegen in Nederland. In die hoedanigheid is zij geadresseerde van het voorschrift dat is neergelegd in randnummer 1.4.3.6 bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). Overtreding van dit voorschrift is op grond van artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, gelezen in samenhang met artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet Economische Delicten (WED) strafbaar gesteld.

Read More
Print Friendly and PDF

NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 19 november doorzoekingen uitgevoerd op 10 locaties in een onderzoek naar mestfraude. Het onderzoek richt zich op een adviesbureau voor de veehouderijbranche dat er van wordt verdacht een faciliterende rol te spelen bij mestfraude. Bij de actie zijn naast het adviesbureau ook nog 9 woningen en bedrijfsgebouwen doorzocht.

Read More
Print Friendly and PDF

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) heeft met de FIOD en NVWA-Toezicht op 19 november in totaal tien locaties in Limburg doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.

Read More
Print Friendly and PDF

Moest rechtspersoon voor het inzamelen van afvalwater een begeleidingsbrief verstrekt krijgen of kon zij volstaan met opmaken van S-formulier?

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8848

Naam verdachte rechtspersoon heeft de afvalstoffen ten onrechte ingenomen als ware het scheepsafvalstoffen en daarbij een S-formulier opgemaakt. De inzameling en verdere verwerking van de afvalstoffen zouden echter ook bij het verstrekken van een begeleidingsformulier niet tot een ander resultaat hebben geleid en ook zijn de afvalstoffen, doordat gebruik is gemaakt van een registratieformulier, niet aan toezicht en controle door de autoriteiten onttrokken.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Drie perspectieven op de illegale vogelhandel in Nederland

The Netherlands are considered as an important hub for the illicit trade in species of endangered birds protected by the CITES convention. In this article the authors analyze five substantial criminal cases from three different perspectives.

Read More
Print Friendly and PDF

OVAR: Vissen in Natura 2000-gebied. Na het plegen van tenlastegelegde feiten is de wetgeving aangepast en was het niet langer strafbaar.

Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2018:3637

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De verdachte heeft tenlastegelegde feiten gepleegd in het Natura 2000 gebied ‘Rottum zone 1 Oost’. In dat deel van het gebied mocht toentertijd niet gevist worden door Nederlandse vissers in verband met het VIBEG-akkoord. Duitse vissers mochten hier echter wel vissen op basis van een uitzondering die voortkomt uit het Eems-Dollardverdrag.

Read More
Print Friendly and PDF