Doeltreffend, evenredig en afschrikkend: de Europese maatstaf voor de straftoemeting in milieuzaken

In de loop van 2017 overwoog de Nederlandse strafrechter in twee milieuzaken dat de op te leggen straf doeltreffend, evenredig en afschrikkend moest zijn. Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 24 januari 2017 werd de verdachte voor het feitelijke leiding geven aan verschillende vormen van illegale overbrenging van afval in de zin van de EVOA en aan valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Provincie Noord-Holland maakt overtredingen chemiebedrijven direct openbaar

Gaat een chemiebedrijf in Noord-Holland na 1 september van dit jaar de fout in, dan wordt dat gelijk openbaar gemaakt. Ook als er geen (direct) gevaar is voor omwonenden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ILT intensiveert toezicht brandstofbranche

Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen. Zij beschrijven niet welk risico mens en milieu lopen bij gebruik van hun brandstoffen. Zij melden niet of onvoldoende wat er in zit. Gebruikers, hulpverleners, toezichthouders en terminals hebben daardoor geen betrouwbaar beeld van de gevaren van de mengsels.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beslag voor 14 miljoen in onderzoek naar fraude met afval en mest

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen week voor in totaal 14.000.000 euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de provincie Limburg. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met afval en mest door de bio-vergistingsinstallatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

RIVM analyseert incidenten gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft twaalf recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie-SZW in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Twee keer ging het om een explosie en één keer om een brand. Bij de overige incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR: Wet op de economische delicten biedt geen grondslag om de kosten van vernietiging van inbeslaggenomen goederen op verdachten te verhalen

Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1134

Het middel houdt in dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de kosten van vernietiging van de inbeslaggenomen gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het hof heeft vastgesteld dat die illegaal op de markt zijn gebracht en moeten worden onttrokken aan het verkeer, niet op grond van art. 8 aanhef en onder c van de Wet op de economische delicten (hierna: WED) op de verdachte zijn te verhalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Over schurftige schapen, natte geiten, dorstige honden en dikke eekhoorns

Dit artikel geeft een update van twee eerdere artikelen die in dit tijdschrift verschenen. In de eerste plaats wordt jurisprudentie ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding besproken in Wet dieren-zaken. Daarnaast wordt de ondergrens van het onthouden van de nodige zorg, artikel 2.2 lid 8 Wet dieren, besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM-cassatie: Vrijstelling van in art. 10.2 lid 1 Wet milieubeheer vervat verbod zich te ontdoen van afvalstoffen door deze buiten inrichting te storten

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1086 en ECLI:NL:HR:2018:1076

Het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof dat de verdachte een beroep toekomt op de vrijstelling van het in art. 10.2, eerste lid, Wet milieubeheer vervatte verbod zich te ontdoen van afvalstoffen door deze buiten een inrichting te storten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Pluimveehoudend echtpaar en hun bedrijf krijgen taakstraf en boete wegens het houden van kippen zonder de benodigde pluimveerechten

Rechtbank Overijssel 25 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2168 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2171

Een pluimvee houdend echtpaar uit Manderveen krijgt een taakstraf opgelegd van 180 uur wegens het houden van kippen zonder de benodigde pluimveerechten. De man en vrouw hadden in 2013, 2014 en 2015 zo’n 60.000 kippen op hun boerderij zonder pluimveerechten. De B.V en de Holding B.V krijgen beide een voorwaardelijke boete opgelegd van 45.000 euro, met een proeftijd van 2 jaar. De Holding B.V. moet aan de Staat ruim 106.000 euro betalen. Dat is het bedrag dat het bedrijf onterecht uitspaarde doordat het geen pluimveerechten had gekocht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De hoogtepunten uit vijf jaren milieustrafrechtjurisprudentie

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie op het gebied van het milieustrafrecht over de afgelopen vijf jaren (2013-2018). De zaken tegen Odfjell, Trafigura, Dow Benelux en Chemiepack komen aan de orde. Daarnaast wordt jurisprudentie behandeld waaruit volgt dat rechters kritisch beoordelen of het OM ontvankelijk is, of de relevante delictsbestanddelen bewezen kunnen worden, of voldaan is aan de vereisten voor daderschap en/of deelneming en of de overtreding opzettelijk is begaan. Ook worden relevante ontnemingsuitspraken gesignaleerd. De auteur sluit af met een blik op de toekomst.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF