Artikel: Patronen in regelovertreding in de chemische industrie

Resultaten laten zien dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse chemische bedrijven de regels overtreedt. Een klein deel van de bedrijven overtreedt zeer herhaaldelijk de regels en is verantwoordelijk voor een disproportioneel deel van het totaal aantal geregistreerde overtredingen. Gebruikmakend van group-based trajectory modelling (GBTM) kunnen diverse longitudinale patronen worden onderscheiden, die verschillen in zowel de frequentie van regelovertreding als de ontwikkeling hiervan over de tijd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wordt uitleg bestanddeel “gevaarlijke stoffen” uitsluitend bepaald door Wet luchtvaart of ook door Verordening (EG) 1102/2008?

Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:114

Alle middelen variëren op één thema dat in feitelijke aanleg ruim aandacht heeft gehad: alle verboden voor kwik als gevaarlijke stof worden beheerst door een EG-verordening. Dat zou betekenen dat de verboden alleen van toepassing zijn op kwik(mengsels) met een kwikconcentratie van ten minste 95 gewichtsprocent.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Provincie Zuid-Holland werkt aan meer transparantie rond risicovolle bedrijven

De provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond willen bedrijven en inwoners meer inzicht geven in de regelgeving rond risicovolle bedrijven, en in de naleving van die regels. Doel is om in 2022 de relevante gegevens over alle risicovolle bedrijven in Zuid-Holland digitaal beschikbaar te hebben. De eerste resultaten zullen al sneller merkbaar zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CITES-zaak: beroep op niet-ontvankelijkheid & schending legaliteitsbeginsel

Rechtbank Noord-Holland 20 december 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:11579

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de opzettelijke invoer in Nederland van twee verschillende soorten traditionele Chinese medicijnen, die allebei Cost bevatten. Cost behoort tot de bedreigde plantensoorten die niet zonder vergunning in Nederland mogen worden ingevoerd. De ongecontroleerde invoer van onderdelen van plantensoorten die in deze bijlage zijn opgenomen brengt grote schade toe aan natuurlijke populaties en draagt bij aan een vermindering van de overlevingskansen van soorten in het wild.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overtreding Boswet: Verdachte deels ontslagen van alle rechtsvervolging i.v.m. geslaagd beroep op de uitzondering van artikel 5 lid 2

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10222

Verdachte heeft op één of meer aan hem toebehorende percelen grond een aantal elzen laten vellen, zonder dat een daaraan voorafgaande tijdige kennisgeving was gedaan. Daarmee heeft hij het bevoegd gezag niet in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de herbeplantingsplicht. Verdachte heeft zich aldus schuldig gemaakt aan overtreding van de (destijds geldende) Boswet.

Read More
Print Friendly and PDF ^