Ontneming ontvangsten voor afgifte van afvalstromen: Rb gaat uit van meer kostenposten dan het OM nu het moeilijk exact te bepalen is welke (vaste) kosten in directe relatie tot de delicten staan

Rechtbank Gelderland 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4474

In het vonnis van 4 december 2017 is door de rechtbank overwogen dat veroordeelde zich schuldig heeft gemaakt aan het afvoeren van grote hoeveelheden afvalstoffen, die alleen door verbranding verwerkt hadden mogen worden, als een afvalstof die geschikt zou zijn voor gebruik in een biovergister. Dit betreft leveringen aan onder andere naam 5, naam 6 en naam 7 Ook heeft veroordeelde zich veelvuldig schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Deze feiten zijn gepleegd in de periode tussen 1 juli 2013 en 25 juni 2014. Er was sprake van medeplegen met medeverdachte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanvoer van mest voor co-vergister in strijd met vergunning

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8802

Verdachte gedurende een periode van 8 maanden, in strijd met de omgevingsvergunning, grote hoeveelheden mest van buitenaf aangevoerd. Ter zitting van het hof heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Daartoe heeft de raadsman, kort gezegd, aangevoerd dat mest moet worden aangemerkt als afvalstof is en dat uit de voorschriften I1 en I4 van de vergunning volgt dat er 15.000 ton aan afvalstoffen per jaar mogen worden verwerkt. Deze hoeveelheid is niet overschreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeelde Puttense bedrijven moet miljoenen aan Staat terugbetalen

Rechtbank Gelderland 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4473 en ECLI:NL:RBGEL:2018:4474

Twee afvalbedrijven uit Putten moeten geldbedragen van respectievelijk ruim 1 miljoen euro en 155 duizend euro aan de Staat betalen. Beiden bedrijven zijn in december 2017 veroordeeld voor onder andere het afvoeren van grote hoeveelheden afvalstoffen naar biovergisters.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

Raad van State 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3389

De manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het recht op een eerlijk proces is neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Over het begrip ‘zwaar ongeval’ in het Brzo 2015 – en het opvallende gebrek aan rechtspraak hierover

De auteur kijkt in dit artikel hoe het in het Brzo 2015 gedefinieerde begrip ‘zwaar ongeval’ tot stand kwam. Daarnaast bekijkt hij in hoeverre dit begrip in de rechtspraktijk nadere invulling heeft gekregen. Voorts komt de vraag aan de orde wanneer een exploitant van een inrichting geacht kan worden ‘alle nodige maatregelen te hebben getroffen’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte, in Duitsland gevestigde onderneming, heeft in Nederland afvalstoffen vervoerd zonder inschrijving in VIHB-register. Deze eis levert geen strijd op met EU-Handvest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8602

Verdachte, een in Duitsland gevestigde onderneming, heeft in Nederland afvalstoffen vervoerd (cabotagevervoer) zonder dat zij in Nederland was ingeschreven in het register voor vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB). Het hof verwerpt het verweer van de verdediging, inhoudende dat de eis van een VIHB-registratie in haar situatie, waarin het haar, overeenkomstig de Duitse regelgeving is toegestaan om afvalstoffen te vervoeren, strijdig is met de artikelen 15, 16 en 52 van het EU-Handvest en met het zelfstandige Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toegang tot (milieu-)informatie

In een recent arrest van 4 september 2018 tikt het Hof van Justitie de Europese Commissie op de vingers voor de geheimhouding die zij aan de dag legt tijdens milieuwetgevingsprocessen. Volgens het Hof van Justitie zijn openbaarheid van bestuur en transparante besluitvorming van fundamenteel belang voor een democratische samenleving.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Milieustrafzaak: afwijzing ontnemingsvordering. Mede gelet op tijdsverloop niet waarschijnlijk is dat wederrechtelijk verkregen voordeel nog met voldoende betrouwbare gegevens kan worden vastgesteld.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3497

Door het openbaar ministerie is de onderhavige vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel gebaseerd op de uitgespaarde kosten door het in de grond laten lopen van het verontreinigde afvalwater dat was ontstaan door het niet langer gescheiden houden van de (afval)waterstromen. Het openbaar ministerie is tot een bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel gekomen door de kosten te berekenen die veroordeelde zou hebben gemaakt indien alle op Top I en II in de onderzoeksperiode gevallen neerslag minus de hoeveelheid verdamping vanaf dat terrein en in die periode per as zou zijn afgevoerd en ter verwerking zou zijn aangeboden aan een externe verwerker.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Milieuzones: de noodzaak, effectiviteit en evenredigheid van maatregelen

Milieu is ‘hot’. Gemeenten en ook de rijksoverheid worden de laatste tijd – met wisselend succes – voor de rechter gedaagd om een betere zorg voor het milieu en de luchtkwaliteit af te dwingen. Gemeenten met een slechte luchtkwaliteit nemen echter ook zelf initiatief, en stellen (al dan niet als onderdeel van een groter pakket aan maatregelen) een milieuzone in.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Minder geheimhouding, meer milieubescherming

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het Aarhus Verdrag werd ondertekend. Met de daarin geregelde procedurele rechten – zoals toegang tot milieu-informatie en deelname aan besluitvormingsprocessen – is beoogd op pan-Europese schaal de positie van milieuorganisaties te verstevigen. “Leden van het publiek” moeten voorts de mogelijkheid hebben om “het handelen en nalaten van privé-personen en overheidsinstanties te betwisten” voor zover die strijdig zijn met het nationale milieurecht (artikel 9 lid 3 Verdrag van Aarhus). 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF