Wet uitvoering verordening financiële benchmarks in consultatie

Op 1 mei is de Conceptregeling Uitvoeringswet verordening benchmarks in consultatie gegaan. De regeling dient ter uitvoering van de Verordening 2016/1011. Tegen de achtergrond van de manipulatie van benchmarks als LIBOR en EURIBOR, bevat de verordening maatregelen om het totstandkomingsproces en het gebruik van benchmarks te reguleren om de integriteit, de betrouwbaarheid en de geschiktheid van financiële benchmarks te verbeteren. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

De uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik (Verordening) zelf, maar wel uit de daarop gebaseerde uitvoeringsverordening en een richtsnoer van ESMA. Deze (nieuwe) regeling heeft grote impact omdat de timing van een persbericht essentieel is voor het veiligstellen van ondernemingsbelangen, waaronder de reputatie en duidelijke communicatie van de uitgevende instelling.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Insiders

De marktmisbruikverordening bevat voor zogenaamde ‘insiders’ twee belangrijke verplichtingen. Ten eerste, de verplichting voor uitgevende instellingen om een lijst bij te houden van personen die over voorwetenschap beschikken. Ten tweede, de verplichting voor leidinggevende personen en aan hen nauw verbonden personen om transacties in (bepaalde) financiële instrumenten van hun eigen instelling te melden aan de toezichthouder. De verplichting voor uitgevende instellingen om terzake een gedragscode op te stellen, is komen te vervallen. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Openbaarmaking van voorwetenschap volgens het nieuwe regime van de Verordening marktmisbruik

In deze bijdrage staat de voor uitgevende instellingen permanent geldende openbaarmakingsplicht van voorwetenschap centraal. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de samenstellende onderdelen van het begrip ‘voorwetenschap’ en de diverse wijzigingen die de uitstelregeling in de Verordening marktmisbruik heeft ondergaan. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Market Abuse Regulation - de opsporings- en meldingsplicht

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de volgende onderwerpen: (1) de reikwijdte van de opsporings- en meldingsplicht, (2) de inhoud van de verplichtingen en (3) praktische voorbeelden en tips inzake de verplichting, waaronder de inrichting van monitoringsystemen, de behandeling van STORs door de AFM en de vertrouwelijkheid die daarmee gepaard gaat. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: De Verordening marktmisbruik in het economisch strafrecht

In de nieuwe Europese voorschriften inzake marktmisbruik wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de strafrechtelijke handhaving. In Nederland zijn de kernbepalingen van de Verordening Marktmisbruik rechtstreeks ondergebracht in de WED. De gekozen techniek van strafbaarstelling heeft voor- en nadelen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat de implicaties zijn en waar zich mogelijk knelpunten voordoen.

Read More
Print Friendly and PDF

Kamervragen over tuchtrecht financiële sector, LIBOR en EURIBOR fraude & door DSI opgelegde boetes

In het kader van de LIBOR en EURIBOR fraude heeft DSI een zaak bij de Tuchtcommissie DSI aangebracht en verzocht om royement van de betreffende financiële professional. De Tuchtcommissie DSI heeft geoordeeld dat de betrokkene de DSI Gedragsregels heeft overtreden door op verzoek specifieke EURIBOR submissions te doen en betrokkene een berisping en een boete van 1.500 euro wegens oneerlijk marktgedrag opgelegd. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Openbaarmaking van voorwetenschap onder de Verordening marktmisbruik

Uitgevende instellingen zijn verplicht hun voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken. In het nieuwe Europese rechtsregime inzake marktmisbruik wordt deze basisnorm op gedetailleerde wijze uitgewerkt. Dat gebeurt niet alleen in de Verordening marktmisbruik zelf, maar ook in een uitvoeringsverordening van de Commissie en in richtsnoeren van ESMA. Voortaan zijn het uitsluitend deze Europese voorschriften die bepalend zijn voor de reikwijdte van de publicatieplicht. De nationale voorschriften in dezen zijn niet langer van kracht. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Constitutionalisering van het financiële recht en de marktmisbruikregels

Op 3 juli 2016 zijn de aangepaste bepalingen rondom marktmisbruik – op grond van de marktmisbruikverordening en de richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik – in werking getreden. Over de voorschriften van materieel recht die in deze Europese regelgeving zijn opgenomen, is inmiddels de nodige literatuur verschenen. Minder aandacht is er tot op heden geweest voor de vraag hoe deze regelgeving zich verhoudt tot – deels parallel plaatsvindende – constitutionele ontwikkelingen in het Europese recht.

Read More
Print Friendly and PDF

Implementatie Europese verordening en richtlijn tegen marktmisbruik

Op 4 juli jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het op 18 april 2016 ingediende Wetsvoorstel implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. De Verordening marktmisbruik is reeds op 3 juli jl. in werking getreden. Ook op deze datum had dus de nationale implementatiewetgeving gereed moeten zijn. De Tweede Kamer stemt op 7 juli over het wetsvoorstel en de ingediende motie. Daarna moet het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer.

Debat

Met het voorstel legt Dijsselbloem een Europese verordening en richtlijn tegen marktmisbruik vast in Nederlandse wetten. Om de integriteit van financiële markten te versterken, worden handel met voorkennis en marktmanipulatie harder aangepakt. Zo kunnen beleggers op basis van volledige en correcte informatie beleggingsbeslissingen nemen. Nuttige Europese regels, vindt de minister, want "wij zijn er door schade en schande achter gekomen dat het niet goed geregeld was". Ook De Vries (VVD) is blij met het voorstel: de VVD gelooft in marktwerking en daarom moet marktmisbruik hard worden bestraft. Onrechtmatig profiteren bedreigt een eerlijke economie, voegt Ronnes (CDA) toe.

Door met voorkennis in aandelen te handelen is veel geld te verdienen, maar volgens Merkies (SP) is de pakkans erg laag. Naast een verhoging van de strafmaat, bepleit hij een vergroting van die pakkans. Ook Nijboer (PvdA) wil dat "financiële fraudeurs het zweet uitbreekt". Goed dat de boetes omzetgerelateerd zijn, zegt De Vries. Ook zij wil voorkomen dat "mensen er te gemakkelijk mee wegkomen". Dijsselbloem wijst erop dat dit soort zaken vaak moeilijk aantoonbaar en bewijsbaar zijn. Hij zal de minister van Veiligheid en Justitie vragen om de Kamer te informeren over de aanpak van financiële fraude door het Openbaar Ministerie.

Beloning voor klokkenluiders?

Als mensen misstanden in de financiële sector melden, kan dat volgens Ronnes soms "groter financieel leed" voorkomen. Hij vindt een beloning dan op zijn plaats, maar wil voorkomen dat mensen die zelf overtredingen hebben gepleegd, er met een waarschuwing van afkomen. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten loven nu geen tipgeld uit, zegt Dijsselbloem, maar hij denkt dat dat in bepaalde gevallen wel zinvol kan zijn. Daarom zal hij vragen of deze instanties hiervoor een beleidslijn willen opstellen. Van de uitkomst daarvan zal de minister de Kamer op de hoogte stellen.

 

 

Meer weten over de (gevolgen van) het nieuwe Europese marktmisbruik-regime voor Nederland? Kom dan op Dinsdag 11 oktober 2016 naar de Cursus Marktmisbruik.

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF