Beslag woonhuis klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen echtgenoot voor gewoontewitwassen: HR herhaalt overwegingen situatie waarin beslag rust op inbeslaggenomen voorwerp en derde teruggave verzoekt

Hoge Raad 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1952

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de rechter in een geval als het onderhavige, waarin op de voet van art. 94a Sv beslag rust op het inbeslaggenomen voorwerp en een derde in een beklagprocedure op de voet van art. 552a Sv om teruggave verzoekt, als maatstaf moet aanleggen of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat die derde als eigenaar van dat inbeslaggenomen voorwerp moet worden aangemerkt en daarvan in zijn beslissing blijk moet geven. Indien die derde als eigenaar wordt aangemerkt, zal de rechter tevens moeten onderzoeken, en daarvan blijk moeten geven, of zich de situatie van art. 94a, vierde of vijfde lid, Sv voordoet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontneming ontvangsten voor afgifte van afvalstromen: Rb gaat uit van meer kostenposten dan het OM nu het moeilijk exact te bepalen is welke (vaste) kosten in directe relatie tot de delicten staan

Rechtbank Gelderland 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4474

In het vonnis van 4 december 2017 is door de rechtbank overwogen dat veroordeelde zich schuldig heeft gemaakt aan het afvoeren van grote hoeveelheden afvalstoffen, die alleen door verbranding verwerkt hadden mogen worden, als een afvalstof die geschikt zou zijn voor gebruik in een biovergister. Dit betreft leveringen aan onder andere naam 5, naam 6 en naam 7 Ook heeft veroordeelde zich veelvuldig schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Deze feiten zijn gepleegd in de periode tussen 1 juli 2013 en 25 juni 2014. Er was sprake van medeplegen met medeverdachte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ook een onherroepelijke uitspraak van een buitenlandse rechter moet worden aangemerkt als een veroordeling die aan de toepassing van art. 89 Sv in de weg staat

Rechtbank Gelderland 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4423

Vastgesteld kan worden dat de zaak uit maart 2017, waar het in casu over gaat, niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, immers, verzoeker is voor dit feit onherroepelijk veroordeeld door een Poolse rechtbank tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 3 jaren. De raadkamer is van oordeel dat ook een onherroepelijke uitspraak van een buitenlandse rechter moet worden aangemerkt als een veroordeling die aan de toepassing van artikel 89 Sv in de weg staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanvoer van mest voor co-vergister in strijd met vergunning

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8802

Verdachte gedurende een periode van 8 maanden, in strijd met de omgevingsvergunning, grote hoeveelheden mest van buitenaf aangevoerd. Ter zitting van het hof heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Daartoe heeft de raadsman, kort gezegd, aangevoerd dat mest moet worden aangemerkt als afvalstof is en dat uit de voorschriften I1 en I4 van de vergunning volgt dat er 15.000 ton aan afvalstoffen per jaar mogen worden verwerkt. Deze hoeveelheid is niet overschreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeelde Puttense bedrijven moet miljoenen aan Staat terugbetalen

Rechtbank Gelderland 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4473 en ECLI:NL:RBGEL:2018:4474

Twee afvalbedrijven uit Putten moeten geldbedragen van respectievelijk ruim 1 miljoen euro en 155 duizend euro aan de Staat betalen. Beiden bedrijven zijn in december 2017 veroordeeld voor onder andere het afvoeren van grote hoeveelheden afvalstoffen naar biovergisters.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

Raad van State 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3389

De manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het recht op een eerlijk proces is neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling bedrijf in Beek en Donk voor dodelijk liftongeluk

Rechtbank Oost-Brabant 15 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5126

Een bedrijf uit Beek en Donk is schuldig aan de dood van een oproepkracht die bekneld raakte in een goederenlift. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van 75.000 euro.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Claimstichting in civiele zaak Trafigura niet-ontvankelijk

Gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3707 (Civiel recht)

Een stichting die vorderingen heeft ingesteld tegen Trafigura, is niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam beslist. Eerder werd de stichting door de rechtbank Amsterdam al niet-ontvankelijk verklaard, zij het om andere redenen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Verweren o.a. over informatie-uitwisseling tussen de Belastingdienst, FIOD en AFM.

Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7255

Het onderzoek in deze strafzaak richt zich op fraude rondom investeringsproducten van medeverdachte 1. Vanaf begin 2007 bood medeverdachte 1 investeringsproducten aan met betrekking tot life settlements (door de verzekerde verkochte aanspraken op Amerikaanse levensverzekeringen). Een participant ontving in ruil voor zijn inleg een recht op een deel van de uitkering van de levensverzekering van een derde, waarin hij samen met anderen investeerde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling maken van valse facturen, waardoor het leek dat mediabedrijf meer omzet genereerde, waardoor het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kon krijgen bij overname

Rechtbank Overijssel 2 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3585

Een 65-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor fraude met de boekhouding. Door het maken van valse facturen leek het dat zijn mediabedrijf meer omzet genereerde, waardoor het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kon krijgen bij een overname.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF