HR over klachtvereiste en strekking van art. 164 Sr

Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:564

Het klachtvereiste strekt ertoe dat het persoonlijk belang van het slachtoffer niet te worden geconfronteerd met eventuele negatieve gevolgen van een strafvervolging, de voorrang heeft boven het algemene belang van strafvervolging. Met die gedachte strookt ook dat art. 164 Sv ertoe strekt te doen vaststaan dat de tot klacht gerechtigde persoon uitdrukkelijk heeft verzocht een strafvervolging in te stellen. Het bestaan van een klacht als omschreven in art. 164, eerste lid, Sv kan ook worden aangenomen, indien op grond van het onderzoek op de terechtzitting is vastgesteld dat de klager ten tijde van het opmaken van de aangifte de bedoeling had dat een vervolging zou worden ingesteld. Het enkele feit dat namens de klager aangifte is gedaan, is evenwel ontoereikend om die bedoeling aan te nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schuldheling van grote partijen vlees en andere goederen ten behoeve van de vleeshandel

Gerechtshof Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1188

De verdachte heeft zich via zijn onderneming zaak A schuldig gemaakt aan schuldheling, gedurende een periode van meerdere jaren. De verdachte nam onder meer grote partijen vlees af van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan het op forse schaal plegen van flessentrekkerij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overwegingen over wijze van tenlasteleggen van grote aantallen feiten in fiscale fraudezaken & rekening houden met grootschaligheid van delict in straftoemeting

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1242

In geval van tenlasteleggingen waarbij grootschaligheid van de feiten aan de orde is heeft de Hoge Raad, met betrekking tot tenlastelegging van het bezit van kinderpornografie, richtinggevende arresten gewezen en uitgangpunten geformuleerd met betrekking tot de strafrechtelijke beoordeling van het op grotere schaal voorhanden hebben van kinderporno. In die arresten zijn opmerkingen geplaatst over de wijze van tenlasteleggen en de wijze waarop bij de straftoemeting rekening kan worden gehouden met het grootschalig karakter van het delict.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toerekening aan rechtspersoon opmaken valse formulieren. Beroep op rechtsdwaling faalt.

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2409

De verdachte rechtspersoon, een bedrijf dat afvalstoffen inzamelt en verwerkt, heeft zogeheten S‑formulieren valselijk opgemaakt. Deze S-formulieren moeten worden opgemaakt bij de inzameling van afvalstoffen die op zeeschepen zijn ontstaan. Zij dienen onder andere als controlemiddel, zodat (onder andere) hulp verlenende instanties bij calamiteiten weten met welke (gevaarlijke) stoffen zij te maken hebben zodat zij passende veiligheidsmaatregelen kunnen nemen ter bescherming van milieu en mens.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling geldezel voor gewoontewitwassen van grote hoeveelheden van bitcoinbeurs

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2408

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel” en ontving in die hoedanigheid grote hoeveelheden geld op zijn bankrekeningen tot een totaalbedrag van meer dan één miljoen euro, afkomstig van een bitcoinbeurs.

Read More
Print Friendly and PDF ^