Fiscale klantintegriteit: een bankproces met maatschappelijke impact

Banken zijn wettelijk verplicht om de integriteit van hun klanten nauwlettend in de gaten te houden. Publicaties over witwasconstructies van bankklanten maken duidelijk dat dit een complex proces is waarbij zeer grote belangen op het spel staan. Deze klantintegriteitstoets heeft nadrukkelijk ook een fiscale dimensie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon onttrekken aan beslag door als bestuurder van B.V. machinepark en inventaris te verkopen aan derde (art. 198)

Hoge Raad 16 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:593

Voor vraag of sprake is van onttrekken in de zin van art. 198 Sr, is niet relevant of beslaglegger door aan verdachte verweten gedraging benadeeld - of bevoordeeld - is, aangezien art. 198 Sr niet beoogt belangen van beslaglegger te beschermen doch strekt tot eerbiediging van daad van openbaar gezag (vgl. ECLI:NL:HR:1995:ZD0176).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude: overwegingen toetsingskader strafbaarheid rechtspersoon & beoordelingskader feitelijk leidinggeven

Rechtbank Noord-Holland 5 december 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:11702

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbelasting van een cliënt en het feitelijk leidinggeven aan het niet voldoen aan een informatieverplichting jegens de fiscus.

Read More
Print Friendly and PDF ^

18 maanden gevangenisstraf geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen. Het OM verwijt de verdachte dat hij structureel te hoge teruggaven omzetbelasting claimde die hij grotendeel voor eigen levensonderhoud aanwendde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overwegingen over wijze van tenlasteleggen van grote aantallen feiten in fiscale fraudezaken & rekening houden met grootschaligheid van delict in straftoemeting

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1242

In geval van tenlasteleggingen waarbij grootschaligheid van de feiten aan de orde is heeft de Hoge Raad, met betrekking tot tenlastelegging van het bezit van kinderpornografie, richtinggevende arresten gewezen en uitgangpunten geformuleerd met betrekking tot de strafrechtelijke beoordeling van het op grotere schaal voorhanden hebben van kinderporno. In die arresten zijn opmerkingen geplaatst over de wijze van tenlasteleggen en de wijze waarop bij de straftoemeting rekening kan worden gehouden met het grootschalig karakter van het delict.

Read More
Print Friendly and PDF ^