De informatiebeschikking misbruikt voor het strafrecht?

Het fiscale recht kent een ruime informatieverplichting. Op grond van artikel 47 AWR dient een belastingplichtige alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien. Deze informatieverplichting in het fiscale recht kan nog wel eens botsen met het recht om te zwijgen in het strafrecht. Voorkomen dient te worden dat de fiscale informatieverplichting wordt gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden. Dat geldt overigens ook vice versa. In de uitspraak van 1 oktober 2018 van de rechtbank Gelderland lijkt het alsof het fiscale recht gebruikt wordt voor strafrechtelijke doeleinden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk

In Nederland worden sinds jaar en dag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd voor ‘zuivere’ belastingdelicten. Dit is anders in de Caribische delen van het Koninkrijk. Op 22 februari 2018, 17 april 2018 en 27 juni 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) een aantal interessante vonnissen gewezen. Waar het in Sint Maarten in 2015 en in Curaçao in 2016 en in 2017 nog ging om de strafvervolging van commune delicten én belastingdelicten, gaat het in deze strafzaken op Sint Maarten uitsluitend om de vervolging van belastingdelicten (zonder combinatie met een commuun delict).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanvraag herziening na veroordeling voor feitelijk leiding geven aan het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd)

Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1825

De bij de aanvraag overgelegde documenten en deskundigenrapporten komen in de kern erop neer dat door A B.V. in de in de bewezenverklaring vermelde periode over het project projectnaam wel voldoende omzetbelasting is opgegeven. De in voormelde documenten en rapporten vervatte beschouwingen en conclusies bevatten evenwel geen feiten en/of omstandigheden die als een novum in de vorenbedoelde zin kunnen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Fiscale strafzaak: hof overweegt ambtshalve dat in dit geval de strafrechtelijke vervolging van de verdachte niet in strijd is met het bepaalde in artikel 243, tweede lid, Sv (het una via beginsel)

Gerechtshof Amsterdam 5 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3240

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Slagende bewijsklachten art. 69 AWR. Conclusie AG anders t.a.v. het belang bij cassatie.

Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1772

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden met aftrek wegens het doen van onjuiste belastingaangiften. Beide middelen klagen over de bewijsvoering. De Hoge Raad casseert. Er volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De inzet van mediation in fiscale strafzaken

“Steeds vaker mediation in strafzaken”, kopt het nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak op 14 juni 2018 , de dag waarop de themamiddag van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) over mediation in fiscale strafzaken plaatsvond. Uit het Infoblad Mediation in Strafzaken komt naar voren dat de mediationpraktijk in (commune) strafzaken zich de afgelopen vijf jaren flink heeft ontwikkeld. Hetzelfde kan nog niet worden gezegd over mediation in fiscale fraudezaken. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

De FIOD heeft op 3 september twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden. De mannen worden verdacht van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, op een woning, een bankrekening, 2 auto’s, horloges en contant geld. Ook is een vuurwapen gevonden dat de politie in beslag heeft genomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling (omzet)belastingfraude: overwegingen ten aanzien opzet van verdachte & strafbaarheid van rechtspersonen

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5259

Verdachte heeft zich, onder meer als feitelijk leidinggever van meerdere B.V.’s, schuldig gemaakt aan belastingfraude door tussen 2015 en 2016 opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting te doen waarbij verdachte fictieve bedragen aan omzet en voorbelasting opgaf. Met als gevolg dat de verschuldigde omzetbelasting te laag werd vastgesteld en ten onrechte voorbelasting werd uitbetaald.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Belastingadviseur die vele onjuiste aangiften voor zijn clienten heeft gedaan: Tll deels nietig & OvJ deels niet-ontvankelijk ivm vervolgingsuitsluitingsgrond Awr.

Rechtbank Amsterdam 26 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5532

Verdachte wordt er kort gezegd van beschuldigd dat hij van 2012 tot en met 2015 op grote schaal onjuiste en valse belastingaangiftes heeft ingediend voor meerdere personen, waarbij in een enkel geval een bewijsmiddel zou zijn vervalst. Dit is op de tenlastelegging opgenomen als het indienen van een onjuiste belastingaangifte (overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, Awr) en valsheid in geschrift.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling fiscaal adviseur: geen toepasselijkheid vervolgingsuitsluitingsgrond van art. 69 lid 4 AWR

Rechtbank Overijssel 30 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2736

Een 66-jarige fiscaal adviseur uit Almelo is voor belastingfraude veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. De man deed van 2010 tot en met 2014 voor 5 klanten valse aangiften inkomstenbelasting. Zo kregen zijn klanten, zonder dat zij hiervan wisten, onterecht teveel geld van de Belastingdienst terug. Naar schatting kostte dit de Belastingdienst 25.000 euro. De rechtbank oordeelt dat de man hiermee iets meer dan 15.000 euro heeft verdiend, maar dat hij dat niet hoeft te betalen. Hij is sinds 2015 failliet, zit sinds 2017 in de schuldsanering en is door ernstige ziekte niet meer in staat te werken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF