Artikel: Moet het pleitbare standpunt ook een rol krijgen buiten het belastingrecht?

Vorig jaar heeft de Hoge Raad het pleitbare standpunt in het fiscale strafrecht dezelfde rol gegeven als in het fiscale boeterecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het pleitbare standpunt tot nu toe geen invloed toegekend. Kan dat zo blijven of moet de afdeling bestuursrechtspraak ‘om’?

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Over de kleur van opzet in het fiscale (straf)recht

De vraag naar de kleur van het opzet in het fiscale (straf)recht blijft onverminderd actueel. Dient het opzet van de verdachte belastingplichtige gericht te zijn op het onjuist doen van de aangifte, zoals bedoeld in artikel 69, tweede lid, AWR? Deze bijdrage gaat in op de invulling van het opzetbegrip in het fiscale recht. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het economische strafrecht. Tevens wordt beschreven hoe het Credit Suisse-arrest licht werpt op deze discussie.

Read More
Print Friendly and PDF

FIOD houdt man aan voor belastingfraude met export metalen

De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe motorfiets, ruim 28.000 euro contant geld en een bankrekening.

Read More
Print Friendly and PDF

De informatiebeschikking misbruikt voor het strafrecht?

Het fiscale recht kent een ruime informatieverplichting. Op grond van artikel 47 AWR dient een belastingplichtige alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien. Deze informatieverplichting in het fiscale recht kan nog wel eens botsen met het recht om te zwijgen in het strafrecht. Voorkomen dient te worden dat de fiscale informatieverplichting wordt gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden. Dat geldt overigens ook vice versa. In de uitspraak van 1 oktober 2018 van de rechtbank Gelderland lijkt het alsof het fiscale recht gebruikt wordt voor strafrechtelijke doeleinden.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk

In Nederland worden sinds jaar en dag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd voor ‘zuivere’ belastingdelicten. Dit is anders in de Caribische delen van het Koninkrijk. Op 22 februari 2018, 17 april 2018 en 27 juni 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) een aantal interessante vonnissen gewezen. Waar het in Sint Maarten in 2015 en in Curaçao in 2016 en in 2017 nog ging om de strafvervolging van commune delicten én belastingdelicten, gaat het in deze strafzaken op Sint Maarten uitsluitend om de vervolging van belastingdelicten (zonder combinatie met een commuun delict).

Read More
Print Friendly and PDF

Aanvraag herziening na veroordeling voor feitelijk leiding geven aan het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd)

Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1825

De bij de aanvraag overgelegde documenten en deskundigenrapporten komen in de kern erop neer dat door A B.V. in de in de bewezenverklaring vermelde periode over het project projectnaam wel voldoende omzetbelasting is opgegeven. De in voormelde documenten en rapporten vervatte beschouwingen en conclusies bevatten evenwel geen feiten en/of omstandigheden die als een novum in de vorenbedoelde zin kunnen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly and PDF

Fiscale strafzaak: hof overweegt ambtshalve dat in dit geval de strafrechtelijke vervolging van de verdachte niet in strijd is met het bepaalde in artikel 243, tweede lid, Sv (het una via beginsel)

Gerechtshof Amsterdam 5 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3240

Read More
Print Friendly and PDF

Slagende bewijsklachten art. 69 AWR. Conclusie AG anders t.a.v. het belang bij cassatie.

Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1772

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden met aftrek wegens het doen van onjuiste belastingaangiften. Beide middelen klagen over de bewijsvoering. De Hoge Raad casseert. Er volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Read More
Print Friendly and PDF

De inzet van mediation in fiscale strafzaken

“Steeds vaker mediation in strafzaken”, kopt het nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak op 14 juni 2018 , de dag waarop de themamiddag van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) over mediation in fiscale strafzaken plaatsvond. Uit het Infoblad Mediation in Strafzaken komt naar voren dat de mediationpraktijk in (commune) strafzaken zich de afgelopen vijf jaren flink heeft ontwikkeld. Hetzelfde kan nog niet worden gezegd over mediation in fiscale fraudezaken. 

Read More
Print Friendly and PDF

Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

De FIOD heeft op 3 september twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden. De mannen worden verdacht van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, op een woning, een bankrekening, 2 auto’s, horloges en contant geld. Ook is een vuurwapen gevonden dat de politie in beslag heeft genomen.

Read More
Print Friendly and PDF