Artikel: Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht’ in consultatie gegeven. Met de voorgenomen wetswijziging wordt beoogd een aantal belangrijke wetswijzigingen onderling en meer in het bijzonder op de Algemene wet bestuursrecht af te stemmen. Onderdeel daarvan is het voorstel om de Awb-regeling van de medewerking aan een toezichthouder in art. 5:20 Awb aan te vullen met de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang (of last onder dwangsom) op te leggen om deze medewerkingsplicht af te dwingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ILT twijfelt of tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is

Fraude met tachografen in vrachtwagens neemt steeds geavanceerdere vormen aan en is nauwelijks meer op te sporen. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar signaalrapportage met als belangrijkste conclusie: de ILT twijfelt of de tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is. Met de nieuwe vormen van fraude komt de handhaving op de rij- en rusttijden in het geding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing

Een beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten. Dit is in elk geval zo als een verklaring om wel te gedogen (een gedoogverklaring) is afgegeven naar aanleiding van een handhandhavingsverzoek. In dat geval kan de derde die het handhavingsverzoek heeft gedaan, beroep tegen de gedoogverklaring instellen. Dit staat in de conclusie van staatsraad-advocaat generaal Widdershoven die hij op 16 januari 2018 heeft uitgebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Geschikt bestuursrecht?

Is het mogelijk om met de overheid te schikken over de hoogte van een boete? Of over een geweigerde vergunning? Een belastingaanslag? En is zo’n schikking vertrouwelijk of juist openbaar? Onderhandelen en schikken kan uitkomst bieden in bestuursrechtelijke geschillen met de overheid. Maar is het bestuursrecht daarvoor wel geschikt en voldoende toegerust?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Enkele opmerkingen over het het una via-beginsel en het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Thans is sprake van een grote wetgevingsoperatie, waarin het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd, zodat het voldoet aan de huidige maatstaven. Apart van dit omvangrijke wetgevingsproject zal het kabinet een nieuwe afweging maken met betrekking tot de toe te passen criteria ten aanzien van de keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. De reden hiervoor is erin gelegen dat de zogenoemde ‘open context’ en ‘besloten context’ van verschillende kanten is bekritiseerd en de wetgever op zoek is naar nieuwe, beter hanteerbare criteria. In het huidige Wetboek van Strafvordering, maar ook in de Awb, zijn regels neergelegd over de samenloop tussen een bestuursrechtelijke boeteprocedure en een strafrechtelijke procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^