Artikel: Zorgvuldig en verdeeld?

In Nederland geldt een niet al te strenge eis om bij de oplegging van een bestuurlijke boete de functie van het achterhalen en vaststellen van overtredingen (toezicht) te scheiden van die om daarvoor een bestuurlijke boete op te leggen en voor te bereiden (de functiescheiding).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Misvattingen over de last onder dwangsom

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. Naar aanleiding van recente uitspraken van zowel de civiele als de strafkamer van de Hoge Raad is een discussie ontstaan over het al dan niet bestraffende karakter van de last onder dwangsom. In deze bijdrage staat de volgende vraag centraal: ‘In hoeverre kan de last onder dwangsom worden aangemerkt als een bestraffende sanctie?’

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk: in strijd met de Sanctierichtlijn Wet gewasbeschermingsmiddelen is overgegaan tot strafvervolging

Gerechtshof Den Haag 22 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:635

Het hof overweegt dat op basis van artikel 90 Wgb door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens (onder meer) artikel 20 Wgb. Volgens het bepaalde in artikel 94 Wgb wordt de overtreding, indien de ernst van die overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, aan het Openbaar Ministerie voorgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Con­clu­sie staats­raad ad­vo­caat-ge­ne­raal over het ver­trou­wens­be­gin­sel

Uitlatingen die als een toezegging opgevat mogen worden, kunnen gerechtvaardigd vertrouwen wekken dat een overheidsorgaan geen herstelsanctie (zoals een dwangsom of bestuursdwang) zal opleggen ondanks overtreding van, bijvoorbeeld, een vergunningplicht. Als de rechter de vraag moet beantwoorden of iemand op een uitlating van het bestuur kan vertrouwen, is niet alleen van belang of die uitlating een toezegging is, maar ook of deze is gedaan door een overheidsfunctionaris van wie het redelijk is te denken dat die de mening van het bevoegde overheidsorgaan weergeeft. Wordt die toezegging niet nagekomen omdat andere belangen zwaarder wegen, dan moet het bestuur eventuele schade van de vertrouwende burger vergoeden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken Casa

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de abortusklinieken Casa en medisch diagnostisch centrum STAR niet strafrechtelijk te vervolgen. De conclusie van het strafrechtelijk onderzoek is dat de regels -opgesteld door het ministerie van VWS- door toezichthouders, ambtenaren en deskundigen anders werden geïnterpreteerd. De verdachten hadden hierdoor de indruk dat zij niet onjuist handelden.  De verschillende uitleg van de wet- en regelgeving leidt voor het OM ertoe dat strafrechtelijke vervolging van verdachten niet aan de orde kan zijn. De bevindingen van het onderzoek zijn gedeeld met Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Read More
Print Friendly and PDF ^