Artikel: Van controle naar bestraffing, de cautie, het verzuim en hun gevolgen

Bij het uitoefenen van controlebevoegdheden kan de controleur op zodanige onregelmatigheden stuiten, dat de verdenking ontstaat dat door de gecontroleerde een strafbaar feit is begaan. Veelal is de controleur ook (bijzonder) opsporingsambtenaar en aldus komen aan hem dan enerzijds verregaande bevoegdheden toe, maar anderzijds ook verantwoordelijkheden. Datzelfde geldt voor de gecontroleerde. In het kader van de controle zal hij moeten meewerken, bijvoorbeeld door inzage of informatie te verschaffen, maar als verdachte komt hem dan wel het zwijgrecht toe.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

Raad van State 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3389

De manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het recht op een eerlijk proces is neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Column: Powerplay vs. magistratelijkheid, ja ook bij de opsporing

Door Lauren Dallau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het jaar 2015 was het jaar van het verschoningsrecht. Er verschenen diverse uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot deze kwestie en advocatuur en Openbaar Ministerie stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de rechtszaal is dit regelmatig nog steeds zo, maar hoe gaat het eigenlijk tijdens het opsporingsonderzoek?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestuursrechtelijke criminologie: relevant voor het bijzondere strafrecht?

Op 26 april 2018 verscheen het ‘Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels’ van het kabinet. Dit rapport is de langverwachte reactie op het ongevraagde advies inzake sanctiestelsels van de Afdeling advisering van de Raad van State. Uit het nadere rapport van het kabinet blijkt enerzijds dat de boetehoogtes – bestuurlijke boete en geldboete – dienen te worden geharmoniseerd en anderzijds dat het kabinet er niet in is geslaagd om een eenduidig criterium aan te wijzen in de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Noot bij uitspraak over vaststelling wanneer sprake is van verhoor waarvoor cautieplicht geldt

In de uitspraak van 27 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2115) oordeelt de Afdeling dat naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld wanneer sprake is van een verhoor in de zin van art. 5:10 Awb en dat de verklaring die de betrokkene (voordien) onder dwang of zonder cautie heeft afgelegd niet mag worden gebruikt voor bestraffing. Rogier Stijnen bespreekt deze nieuwe lijn van de Afdeling.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Verdisconteren van medewerking in de boetehoogte

In deze bijdrage staat de mate waarin de overtreder meewerkt ‘bij de vaststelling van de overtreding’ als boeteverlagende omstandigheid centraal. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dienen deze medewerking te betrekken bij het bepalen van de boetehoogte. De auteurs zetten deze boeteverlagende omstandigheid af tegen de medewerkingsplicht van ondernemingen en natuurlijk personen die zich op de financiële markten begeven, waarna een uitstapje wordt gemaakt naar het mededingings- en strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Het kabinetsstandpunt over de verhouding tussen bestuurs- en strafrecht

Wat in het standpunt als eerste opvalt is dat afstand wordt genomen van het in 2008 geïntroduceerde criterium van de open of besloten context als vertrekpunt voor de keuze tussen de twee sanctiestelsels. Het kabinet heeft echter niet in plaats daarvan een nieuw algemeen geldend criterium gevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meerjarenplan ILT: toezicht op risicovolle bedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Zo wil de inspectie haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of schade kan ontstaan voor de samenleving. Volgend jaar komt er een nieuwe webportal “Mijn ILT” om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toezichtheffingen DNB voor betaalinstellingen houden stand

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft terecht heffingen opgelegd aan een aantal Nederlandse betaalinstellingen voor de toezichtkosten over het jaar 2015. Buitenlandse betaalinstellingen die in Nederland actief zijn op een Europees paspoort (EP-houders) hoeven niet mee te betalen aan deze toezichtkosten. Dat is de uitkomst van de hoger beroepen van DNB en de betaalinstellingen, waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven(CBb) vandaag uitspraak deed. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

IGJ start toezicht op nieuwe regels gunstbetoon

Gunstbetoon gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van cadeaus of het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten voor congressen. Gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector is per 1 januari 2018 wettelijk verboden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF