Hoge Raad geeft regels voor de wrakingsprocedure in strafzaken

De Hoge Raad heeft in twee zaken uitspraak gedaan die gaan over wrakingsverzoeken. De twee zaken zijn door de procureur-generaal bij de Hoge Raad via een cassatie in het belang van de wet aan de Hoge Raad voorgelegd. De PG wil onder meer duidelijkheid van de Hoge Raad over de vraag hoe rechters moeten omgaan met oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om een wrakingsverzoek te doen en wat dit betekent voor de wrakingsprocedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanvulling op Conclusie AG met bespreking van jurisprudentie van hoogste bestuursrechters omtrent wraking

Parket bij de Hoge Raad 13 juli 2018, ECLI:NL:PHR:2018:783

Deze aanvulling op de vordering tot cassatie in het belang der wet betreft nog de beslissing van de wrakingskamer in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 17 december 2015, waarbij “het wrakingsverzoek gericht tegen de wrakingskamer … buiten behandeling” is gesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over reikwijdte van de toetsing van de motivering van onwelgevallige beslissingen door de wrakingskamer

Parket bij de Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:PHR:2018:736

In de kern genomen is deze vordering erop gericht om de Hoge Raad in de gelegenheid te stellen zich nadrukkelijk uit te spreken over de vraag of, en zo ja, in hoeverre een wrakingskamer de motivering van voor de verzoeker onwelgevallige procedurele beslissingen van een strafkamer behoort te toetsen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wrakingsverzoek RC o.a. verwijt buiten de verdediging om overleg te voeren met OvJ, schrappen van zaakdossiers, prioritering getuigenlijst en onjuist informeren verdediging

Rechtbank Amsterdam 1 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:10409

Verzoekers zijn Verdachte in een strafzaak die bekend staat onder de naam 13Offside. Zij worden – kort gezegd – verdacht van mensensmokkel en witwassen. De rechter is als rechter-commissaris belast met onderzoekshandelingen.Vanaf medio 2015 is de rechter - via de liaisonofficier in China - in gesprek met de Chinese autoriteiten over het verlenen van rechtshulp door dat land aan Nederland in het kader van deze zaak. Vanaf 2016 zijn onderhandelingen gaande over een of meerdere reizen naar China ter uitvoering van getuigenverhoren op verzoek van de verdediging. Door de rechter is in 2016 een rechtshulpverzoek ingezonden met een verzoek om alvast een aantal getuigen te horen. Tot daadwerkelijke uitvoering van dat verzoek is het niet gekomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wraking RC vanwege verhoor van cruciale getuige in het buitenland plaats te laten vinden buiten aanwezigheid van verdediging

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7193

Verzoekers stellen zich op het standpunt dat de schijn van partijdigheid is gewekt door het verhoor van een voor de verdediging cruciale getuige in namen landen te laten plaatsvinden buiten aanwezigheid van de verdediging en zonder rekening te houden met de bekende verhinderdata van de verdediging.

Read More
Print Friendly and PDF ^