Bestuurders frauderende zorgorganisaties onder de loep

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft onderzocht of bestuurders van zorgorganisaties die in verband worden gebracht met fraude in aanraking zijn geweest met justitie. Vooral bij bestuurders die zich richten op begeleid en beschermd wonen lijkt hier sprake van. Dit staat in het rapport “Strafrechtelijke antecedenten bij vermoedens van zorgfraude” van het Informatie knooppunt zorgfraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Digitale informatie in het strafproces | De noodzaak van aanpassing van strafvorderlijke wetgeving

De vraag die in dit onderzoek is beantwoord, is de vraag of het huidige Wetboek van Strafvordering dergelijke obstakels bevat en, wanneer dit het geval is, op welke wijze deze zouden kunnen worden weggenomen. Daarbij zijn niet alle aspecten van de strafvordering onderzocht. Als vertrekpunt is gekozen dat informatie beschikbaar komt in de strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek functioneren OM gepubliceerd: 'Wordt Vervolgd: beproefd verzet'

Op 8 april heeft Jos Silvis, de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de minister van Justitie en Veiligheid de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie aangeboden. De titel van het onderzoek is 'Wordt vervolgd: beproefd verzet’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar de toepassing van het conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer

Op 1 januari 2014 is de Wet conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer (hierna: conservatoir beslag)1 in werking getreden. Doel van deze specifieke vorm van beslag is om zorg te dragen dat de vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade door de veroordeelde (in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel) daadwerkelijk betaald wordt. Het beslag moet voorkomen dat bij een verdachte geen verhaal mogelijk is, omdat hij - anticiperend op zijn (mogelijke) veroordeling en de verplichting de veroorzaakte schade te vergoeden - van de gelegenheid gebruik maakt zijn vermogen bijvoorbeeld te vervreemden of te bezwaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC rapport rapport met overzicht activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in Nederlandse landschap van bestrijding terrorismefinanciering

De doelstelling van het onlangs gepubliceerde WODC-rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc.

Read More
Print Friendly and PDF ^