Wft: Hogere boetes & snellere openbaamaking boetes op komst

Minister Dijsselbloem heeft een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd met onder meer aanpassingen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. De aanpassingen in het boetebeleid zijn onderdeel van het ontwerpbesluit verordening marktmisbruik en voorzien onder meer in een omzetgerelateerde boete voor ondernemingen en een snellere openbaarmaking van opgelegde bestuurlijke boetes.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM waarschuwt voor acht (vermoedelijke) boiler rooms

De Autoriteit Financiële Markten heeft van juli tot oktober gewaarschuwd voor acht (vermoedelijke) boiler rooms. Beleggers moeten niet ingaan op het aanbod van deze frauduleuze partijen.

Een boiler room is een verzamelnaam voor personen en organisaties die met behulp van gehaaide verkopers naar potentiële beleggers bellen om ze over te halen te investeren in waardeloze of nepaandelen. Beleggers worden onder grote druk gezet om geld naar het buitenland over te maken. Boiler rooms gebruiken vaak betrouwbaar ogende websites. Soms gebruiken ze namen die lijken op die van een bekende financiële organisatie.

Om consumenten te wijzen op specifieke boiler rooms gebruikt de AFM waarschuwingslijsten. Een onderzoek van de toezichthouder zelf kan leiden tot zo’n waarschuwing. Ook neemt de AFM waarschuwingen over van buitenlandse toezichthouders. In het derde kwartaal van dit jaar is er gewaarschuwd voor de volgende partijen:

Wat kan de consument doen?

Op de website heeft de AFM meer informatie over boiler rooms staan. Ook heeft de AFM een stappenplan voor consumenten, dat je op weg kan helpen om oplichting door een boiler room te voorkomen. Een van de belangrijkste tips is nooit in te gaan op aandelenverkoop per telefoon of e-mail. Boiler rooms zijn erg volhoudend, ga niet in gesprek en hang elke keer direct op.

Het komt voor dat consumenten die eerder geld hebben gegeven aan een boiler room, opnieuw worden benaderd door een andere boiler room. Die beweert de waardeloze aandelen over te willen kopen als de consument vooraf bepaalde kosten betaalt. De AFM krijgt ook signalen dat gedupeerden worden gebeld door fraudeurs die zich voordoen als een advocatenkantoor dat een claim voorbereidt om het verloren geld terug te krijgen. De AFM roept beleggers op contact met het Meldpunt Financiële Markten op te nemen als ze door een boiler room zijn gebeld.

Wat doet de AFM?

Op basis van ontvangen signalen, onder meer van consumenten, doet de toezichthouder zelf onderzoek naar boiler rooms. Daarbij werkt de AFM nauw samen met politie, FIOD, justitie en buitenlandse toezichthouders, bijvoorbeeld door onderzoeksinformatie te delen. Het aanpakken van boiler rooms is niet eenvoudig. Ze zijn vaak in het buitenland en ze veranderen snel van naam.

Bron: AFM

Print Friendly and PDF ^

CBb bevestigt boete aan Danone Groep wegens niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juli 2008 een boete van €24.000 opgelegd aan de Franse Groupe Danone S.A. wegens het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie.

Danone heeft op 9 juli 2007 nagelaten om in het kader van haar openbaar bod op Numico tijdig een openbare mededeling op grond van de biedingsregels te doen. Daarmee heeft Danone het toen geldende artikel 9b van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) overtreden.

Danone is in bezwaar en beroep gegaan tegen de boete. De rechtbank Rotterdam heeft vervolgens in beroep geoordeeld dat de boete ten onrechte was opgelegd. De AFM heeft tegen die uitspraak beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Op 28 juni 2013 heeft het CBb de uitspraak van de rechtbank Rotterdam vernietigd en het beroep van Danone tegen de boete ongegrond verklaard.

Het Franse voedingsconcern Danone deed in 2007 een overnamebod op de Nederlandse beursvennootschap Numico. Halverwege 2007 voerden partijen hierover overnamegesprekken. Op 9 juli 2007 constateerde de AFM een uitzonderlijke koersstijging in het aandeel Numico, die opliep van ruim 2% tot ruim 11% later die dag. Ook was er sprake van een opmerkelijk hoge omzet van het aandeel Numico.

De AFM legde aan Danone een boete van €24.000 op, omdat zij niet tijdig de koersgevoelige informatie over het openbaar bod had openbaargemaakt. De AFM was van oordeel dat de op 9 juli 2007 bestaande overnamegesprekken, de koers- en volumeontwikkeling van het aandeel Numico en geruchten in de markt aanleiding hadden moeten zijn voor beide partijen om de markt te informeren.

De publicatieplicht van koersgevoelige informatie voor beursgenoteerde ondernemingen is van groot belang om te waarborgen dat tijdig alle relevante informatie aan beleggers wordt verschaft. In de destijds geldende biedingsregels (artikel 9b, tweede lid onder c, Bte 1995) staat dat onverwijld een persbericht moet worden gepubliceerd in het geval van een koersvorming of andere ontwikkeling die erop kan wijzen dat het voeren van besprekingen over een openbaar bod (of het eenzijdige voornemen tot het doen van een openbaar bod) bekend is bij derden die van deze wetenschap gebruik kunnen maken. Deze verplichting geldt ook onder de huidige biedingsregels, voor zowel de doelvennootschap als de bieder.

Het boetebesluit en de beslissing op bezwaar van de AFM zijn met de uitspraak van het CBb definitief geworden en kunnen door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

 

Bron: AFM

 

 

Print Friendly and PDF ^

AFM legt boete op voor marktmanipulatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 april 2013 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer K.J. Hoogeveen omdat hij de koers van een aandeel regelmatig heeft gemanipuleerd. Dit is een overtreding van artikel 5:58, eerste lid, onder b, Wet op het financieel toezicht (Wft).

De heer Hoogeveen had een beleggingsrekening bij een bank, waarbij de waarde van de beleggingsportefeuille werd gebruikt als onderpand voor een door deze bank verstrekt krediet. De aandelenportefeuille van de belegger bestond voor het overgrote deel uit één bepaald aandelenfonds. Elke dag werd de waarde van de aandelenportefeuille aan de hand van de slotkoersen door de bank bepaald, waarna hij 70% van die waarde als krediet kreeg verstrekt. Als de waarde van de aandelenportefeuille daalde, dan moest hij zijn krediet (gedeeltelijk) aflossen. Als de waarde van de aandelenportefeuille steeg, dan kon hij bijlenen.

In de periode van 1 augustus 2011 tot en met 21 september 2011 heeft de heer Hoogeveen door een specifieke wijze van orderinleg, een hogere koers van het aandeel weten te bereiken. In dit aandelenfonds kon door middel van een veiling op de beurs in de ochtend en in de middag worden gehandeld. Als hoofdregel komt in een veiling de koers van een aandeel tot stand door te bepalen op welke prijs de meeste aandelen kunnen worden verhandeld. Voor de koersvorming worden de aanbieders en vragers van de aandelen onderverdeeld in verschillende prijsniveaus.

Zo kunnen bijvoorbeeld honderd aandelen worden aangeboden voor een prijs van €1,50 en honderd aandelen voor een prijs van €1,65. Als een koper van het aandeel bereid is 100 aandelen voor €1,65 te kopen, dan komt een koers van €1,50 tot stand. Er worden immers ook 100 aandelen voor €1,50 aangeboden. Is een koper echter bereid om iets meer, bijvoorbeeld 105 aandelen, te kopen voor een prijs van €1,65 dan komt voor deze 105 aandelen een koers van €1,65 tot stand omdat er op het lagere koersniveau niet voldoende aandelen aanwezig zijn.

De belegger plaatste zijn aankooporders regelmatig vlak voor het sluiten van de veiling en telkens op zo’n manier dat hij het aanbod op een lager liggend prijsniveau met een beperkt  aantal aandelen overvroeg. Dit had tot gevolg dat de gehele order, en daarmee ook de veilingkoers, op een hoger koersniveau uitgevoerd werd. Met deze Handelswijze wist hij gemiddeld een koersstijging van 9,9% per transactie te realiseren.

Naar het oordeel van de AFM hadden de transacties van deze belegger slechts het doel om de koers van het aandelenfonds te doen stijgen. Daarmee is de koers van het aandeel op een kunstmatige wijze tot stand gekomen en heeft hij de koers gemanipuleerd.

Het manipuleren van de koers van een aandeel wordt als een zware overtreding aangemerkt waarvoor een basis boetebedrag van €2.000.000 geldt. Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst, duur en de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast moet de AFM tevens bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder. Ondanks dat hij daarvoor door de AFM diverse keren in de gelegenheid is gesteld, heeft de betrokkene daar geen inzicht in gegeven. De AFM heeft daardoor geen rekening kunnen houden met zijn draagkracht.

De AFM merkt het handelen van de heer Hoogeveen als zeer ernstig aan. Met zijn gedragingen heeft deze belegger regelmatig op kunstmatige wijze forse koersstijgingen weten te realiseren. Daarbij heeft de AFM rekening gehouden met het feit dat de heer Hoogeveen als particulier belegger heeft gehandeld.

Op basis van deze omstandigheden heeft de AFM de hoogte van de opgelegde boete vastgesteld op €100.000,-.

Voor een nadere toelichting op het vastgelegde boetebedrag zie het volledig besluit.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) nog ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bron: AFM

Print Friendly and PDF ^

AFM legt boetes op aan KPMG voor onvoldoende kwaliteitsbeleid en onjuiste interne procedures ten aanzien van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling in 2008 en 2009

De Autoriteit Financiële Markten heeft op 21 februari 2011 aan KPMG Accountants N.V. boetes opgelegd van € 871.250 en € 10.000. KPMG heeft in de periode van 22 februari 2008 tot 1 juli 2009 onvoldoende beleid gevoerd om een gebrekkig functionerend onderdeel van haar stelsel van kwaliteitsbeheersing, de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), te verbeteren. Voorts bevatte het stelsel van kwaliteitsbeheersing van KPMG in de periode van 22 februari 2008 tot 15 december 2009 op onderdelen onjuiste, onvolledige en onduidelijke procedures, beschrijvingen en standaarden ten aanzien van de OKB.

Elke accountantsorganisatie moet beschikken over een stelsel van kwaliteitsbeheersing. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die door de accountantsorganisatie en haar medewerkers moeten worden gevolgd. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing ziet onder meer op de OKB. De OKB vormt een belangrijk instrument waarmee nog vóór afgifte van de accountantsverklaring de kwaliteit van de wettelijke controle wordt beoordeeld en onjuistheden kunnen worden hersteld. De OKB is door de wetgever verplicht gesteld voor wettelijke controles bij onder meer beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.

De AFM heeft KPMG al bij vergunningverlening gewaarschuwd dat de OKB aandacht behoefde. Ook daarna speelde binnen KPMG een groot aantal signalen en concrete aanwijzingen dat wees op ernstige gebreken in de opzet, werking en naleving van de OKB-procedure. De procedures, beschrijvingen en standaarden die KPMG gebruikte voor de OKB waren op onderdelen onjuist en onvoldoende uitgewerkt. Mede hierdoor was ook onduidelijk welke werkzaamheden moesten worden verricht. KPMG heeft nagelaten zich te vergewissen van de onderliggende problemen en heeft geen concrete en passende maatregelen opgesteld en uitgevoerd om de OKB-procedure goed en volgens de daarvoor geldende regels te laten functioneren. Aldus heeft KPMG onvoldoende invloed uitgeoefend op het kwaliteitsgericht denken en handelen binnen haar organisatie.

Op grond van artikel 8, eerste en tweede lid van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) moet een accountantsorganisatie beleid voeren ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en beschikken over procedures, beschrijvingen en standaarden die onder meer de naleving van regels over de OKB ten doel hebben. Volgens de AFM heeft KPMG in de periodes waar de overtredingen op zien (2008 en 2009) onvoldoende beleid gevoerd ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing op het punt van de OKB. Ook hadden de procedures, beschrijvingen en standaarden van KPMG onvoldoende ten doel de regels over de OKB na te leven.

In haar beslissing van 16 februari 2012 op het bezwaarschrift van KPMG heeft de AFM de boete gehandhaafd. Tegen deze beslissing heeft KPMG beroep ingesteld. De rechtbank Rotterdam heeft op 30 mei 2013 uitspraak gedaan waarbij de door de AFM opgelegde boetes in stand zijn gebleven. KPMG heeft te kennen gegeven geen rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze uitspraak.

De boetebesluiten, de beslissing van de AFM op het bezwaarschrift van KPMG en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam vindt u hiernaast op deze pagina.

Bron: AFM

Print Friendly and PDF ^