HR herhaalt gegeven samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf”

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1137

Het eerste middel klaagt dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende en/of onbegrijpelijk gemotiveerd, heeft bewezenverklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. De motivering zou met name tekortschieten doordat is afgeweken van een aantal uitdrukkelijk onderbouwde standpunten zonder dat het hof inzicht zou hebben gegeven in de redenen die tot afwijking van die standpunten hebben geleid. In de toelichting op het middel worden vier klachtonderdelen geformuleerd. Voorafgaand aan de bespreking daarvan geef ik de bewezenverklaring onder 4, de daarop betrekking hebbende bewijsmiddelen en bewijsoverweging alsmede delen van de bij het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep overgelegde pleitnota weer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

"Wobben" in integriteitsdossiers

Rechtbank Noord-Holland 21 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5295

Ook bij integriteitsdossiers is er geen aanleiding om af te wijken van de vaste lijn van de WOB. Die vaste lijn is dat de WOB verplicht tot het beoordelen per document of onderdeel daarvan. Aansluiting bij de Wet Huis voor klokkenluiders maakt dat niet anders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR gaat in op beoordeling aanhoudingsverzoeken waarbij raadsman aangeeft dat hij niet weet waarom verdachte niet is verschenen en deze mogelijk geen weet heeft van zitting

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1145

Het middel komt op tegen de afwijzing door het hof van het namens de verdachte gedane aanhoudingsverzoek. Geklaagd wordt dat het hof in zijn beslissing geen blijk heeft gegeven de vereiste belangenafweging te hebben gemaakt, omdat het hof zich er niet van vergewist heeft of sprake is van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het belang van een behoorlijke strafvordering dient te prevaleren boven het aanwezigheidsrecht van de verdachte. Daarbij wordt onder andere aangevoerd dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat de verdachte zelf van de zitting op de hoogte was en dat het aanwezigheidsrecht hierdoor “wegvalt”.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtmatigheid onderzoek smartphone: HR herhaalt beoordelingskader over onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1079

Het middel klaagt onder meer dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft verworpen het verweer dat het onderzoek aan de smartphone van de verdachte onrechtmatig is en dat de resultaten daarvan moeten worden uitgesloten van de bewijsvoering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete na niet melden contante betaling van een luxe personenauto

Gerechtshof Den Haag 6 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2018:3951

De verdachte heeft, als feitelijk leidinggever van een vennootschap, nagelaten om (tijdig) een ongebruikelijke transactie als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.

Read More
Print Friendly and PDF ^