"Wobben" in integriteitsdossiers

Rechtbank Noord-Holland 21 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5295

Ook bij integriteitsdossiers is er geen aanleiding om af te wijken van de vaste lijn van de WOB. Die vaste lijn is dat de WOB verplicht tot het beoordelen per document of onderdeel daarvan. Aansluiting bij de Wet Huis voor klokkenluiders maakt dat niet anders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De (on)mogelijkheid tot het horen van anonieme getuigen in het fiscale procesrecht

In zijn arrest van 24 november 2017 komt de Hoge Raad tot het oordeel dat het in het fiscale procesrecht “naar de letter genomen” niet mogelijk is om anonieme getuigen te (doen) horen. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat het aan de wetgever is om hieromtrent regels te stellen. Daarbij wijst de Hoge Raad op de in het strafprocesrecht bestaande regeling met betrekking tot bedreigde getuigen. In deze bijdrage wordt door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek tussen het fiscale procesrecht en strafprocesrecht onderzocht of invoering van een dergelijke regeling in het fiscale procesrecht mogelijk, en zo ja, wenselijk is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR gaat in op beoordeling aanhoudingsverzoeken waarbij raadsman aangeeft dat hij niet weet waarom verdachte niet is verschenen en deze mogelijk geen weet heeft van zitting

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1145

Het middel komt op tegen de afwijzing door het hof van het namens de verdachte gedane aanhoudingsverzoek. Geklaagd wordt dat het hof in zijn beslissing geen blijk heeft gegeven de vereiste belangenafweging te hebben gemaakt, omdat het hof zich er niet van vergewist heeft of sprake is van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het belang van een behoorlijke strafvordering dient te prevaleren boven het aanwezigheidsrecht van de verdachte. Daarbij wordt onder andere aangevoerd dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat de verdachte zelf van de zitting op de hoogte was en dat het aanwezigheidsrecht hierdoor “wegvalt”.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort

Nu de Hoge Raad bijna driekwart van de cassatieschrifturen in strafzaken afdoet zonder inhoudelijke motivering is de vraag gerechtvaardigd of de advocatuur op de huidige weg verder moet. De uitkomst van een recente tuchtrechtelijke procedure doet vermoeden dat de selectie vóór de poort wel wat strenger mag. De invoering van een gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken kan bijdragen aan een evenwichtiger balans tussen de belangen van verdachten enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat ten opzichte van de Hoge Raad anderzijds.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtmatigheid onderzoek smartphone: HR herhaalt beoordelingskader over onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1079

Het middel klaagt onder meer dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft verworpen het verweer dat het onderzoek aan de smartphone van de verdachte onrechtmatig is en dat de resultaten daarvan moeten worden uitgesloten van de bewijsvoering.

Read More
Print Friendly and PDF ^